Hlavní obsah

un

Číslovka

  • jedensolo un díajenom jeden den

Vyskytuje se v

abrir: en un abrir y cerrar de ojosv mžiku, než bys řekl švec

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

agua: hacérsele a algn (un) agua la bocadělat si chutě/laskominy kdo

aguja: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

alfiler: no caber un alfilerbýt natřískáno plno

barbaridad: una barbaridadmoře, spousta, fůra velké množství

bestialidad: una bestialidadhrozně moc, ohromné množství, ohromně

bledo: importar un bledobýt ukradený, být jedno

burrada: una burradahromada, fůra, moře velké množství

buscar: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

cabo: echar un cabo a algnpomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách koho

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

carajo: (no) importar un carajo a algnbýt fuk/ukradený komu

celebrar: celebrar un contratouzavřít smlouvu

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

cojón: tener (un par de) cojonesnebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat si

comino: importar un cominobýt fuk/ukradený/jedno, nezajímat

comino: valer un cominonestát za nic

cualquiera: ser un(a) cualquierabýt obyčejný smrtelník

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

echar: echar una mano/un cablepodat pomocnou ruku

fin: un sin finnekonečné množství

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

golpe: de (un) golpenajednou, naráz

hambre: ser un muerto de hambrebýt chudý jak kostelní myš

huevo: importar un huevobýt u prdele

igual: por (un) igualstejně, stejnou měrou

juerga: correrse una juergaflámovat si, prohýřit noc

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

mano: echar una manopomoci

menos: en menos que canta un gallonež bys řekl švec

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

mundo: El mundo es un pañuelo.Svět je malý.

nariz: dejar con un palmo de narices a algnudělat čáru přes rozpočet komu

ojo: costar/valer un ojo de la carastát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahý

ojo: en un abrir (y cerrar) de ojosv (oka)mžiku, hned, ve vteřině

otro: de un día a otroze dne na den

otro: uno tras otrojeden za druhým, po řadě

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pelo: ni un peloani za mák, vůbec ne zamlouvat se ap.

pepino: importarle un pepino a algnvůbec nezajímat, nezajímat ani za mák koho

pito: importar un pito/tres pitosbýt jedno/ukradený, nezajímat

plis-plas: en un plis-plasv cuku letu

rasero: un doble raserodvojí metr

santiamén: en un santiaménv mžiku, než bys řekl švec

sentada: de una sentadana posezení, najednou

silencio: extender un manto de silenciozahalit závojem mlčení

tanto: un tanto asítakhle velký kus

tanto: un tanto (cuanto)trochu

tanto: uno de tantosjeden z mnoha/tolika

tirada: de una tiradanajednou, naráz, jedním tahem

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

triunfo: costar un triunfostát hodně námahy

trozo: ser un trozo de panbýt dobrák od kosti

tumba: ser una tumbamlčet jako hrob

uno: unosněkolik, pár

uno: a unaspolečně, najednou

uno: cada unokaždý (člověk)

vez: de una vezkonečně přestat ap.

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

acuerdo: llegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shodě

alazo: dar un alazomávnout křídly

apadrinar: apadrinar a un niñoadoptovat na dálku dítě

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

carcajada: soltar una carcajadavybuchnout smíchy

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

castaña: pegarse una castaña contra algbouchnout se, třísknout se o co

casual: hovor. por un casualnáhodou

celada: tender una celadanastražit past/léčku

cirio: armar/montar un cirioudělat dusno, ztropit povyk, spustit melu

cita: acordar/concertar una citadomluvit si schůzku

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

curva: coger/tomar una curvaprojet/vybrat zatáčku

determinación: tomar una determinaciónrozhodnout se

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

echar: echar un vistazo a alg(n)podívat se, mrknout na koho/co

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

examen: suspender un examenpropadnout u zkoušky

examen: poner/someter a un examenpodrobit zkoušce