Hlavní obsah

dettato

Vyskytuje se v

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

dettare: dettare il tempoudávat tempo

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

popolare: detto popolarelidové rčení

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

tempo: dettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andatura, rytmus hud. battere il tempoudávat tempo

udávat: dettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andaturaudávat tempo

upřímně: sinceramente/francamente dettoupřímně řečeno

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

hláskovat: Me lo può dettare lettera per lettera?Můžete mi to hláskovat?

jednou: Come ho già detto una volta ...Jak už jsem jednou řekl ...

jim: Gliel'ha detto.Řekl jim to.

mezi: Detto tra di noi ...Jen mezi námi ...

mimo: Inoltre ha detto che ...Mimo to(ho) říkal, že ...

naschvál: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

rádio: Alla radio hanno detto che ...V rádiu říkali ...

rovina: Mi ha detto apertamente che ...Řekl mi na rovinu, že ...

říct si: Mi sono detto...Řekl jsem si...

říkat: Che cosa hai detto?Co jsi říkal?

sám: L'hai detto tu stesso.Ty jsi to sám řekl.

snadno: È facile a dirsi., È presto detto.To se snadno řekne.

takový: Non ho detto niente di simile.Nic takového jsem neřekl.

vystihnout: Precisamente!, Lo hai detto bene!To jsi vystihl!

vzkázat: Mi ha lasciato detto ...Vzkázal mi...

vždyť: Eppure gliel'avevo detto.Ale vždyť jsem mu to řekl.

že: Gliel'hai detto tu, vero?Tys mu to řekl, že?

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho