Hlavní obsah

dettato

Vyskytuje se v

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

dettare: dettare il tempoudávat tempo

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

popolare: detto popolarelidové rčení

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

detta: A detta di tutti ...Podle toho, co všichni říkají ...

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

tempo: udávat tempodettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andatura, rytmus hud. battere il tempo

udávat: udávat tempodettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andatura

upřímně: upřímně řečenosinceramente/francamente detto

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Me lo può dettare lettera per lettera?

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jim: Řekl jim to.Gliel'ha detto.

mezi: Jen mezi námi ...Detto tra di noi ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

naschvál: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

rádio: V rádiu říkali ...Alla radio hanno detto che ...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...Mi ha detto apertamente che ...

říct si: Řekl jsem si...Mi sono detto...

říkat: Co jsi říkal?Che cosa hai detto?

sám: Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.

snadno: To se snadno řekne.È facile a dirsi., È presto detto.

takový: Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.

vystihnout: To jsi vystihl!Precisamente!, Lo hai detto bene!

vzkázat: Vzkázal mi...Mi ha lasciato detto ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.Eppure gliel'avevo detto.

že: Tys mu to řekl, že?Gliel'hai detto tu, vero?