Hlavní obsah

ancorarsi

Vyskytuje se v

ancora: ancora una voltaještě jednou

dubbio: essere (ancora) in dubbiobýt (zatím) nejistý budoucnost ap.

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

presto: Dormi, è ancora presto.Spi, je ještě brzo.

allargarsi: Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.

ancora: Sta ancora dormendo.Ještě spí.

ancora: C'è ancora vino?Je ještě víno?

ancora: Ancora!Ještě!, Přidat!

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

avere: Ho ancora una settimana di vacanze.Mám ještě týden prázdnin.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

parecchio: ancora parecchio tempoještě nějaký čas

passare: Il mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.

sopravvivere: Queste tradizioni ancora sopravvivono.Tyto tradice dosud přežívají.

vergine: È ancora vergine.Je ještě panna/panic.

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

latte: přen. avere ancora il latte alla bocca, puzzare ancora di lattemít (ještě) mléko na bradě být mladý a nezkušený

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

jednou: ještě jednouancora una volta

ještě: ještě dnes ránoancora stamattina

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

větší: ještě většíancora più grande/maggiore

vlek: kotvový vlekskilift ad ancora

zatím: zatím (ještě) nenon ancora, finora no

brzy: Ještě je brzy.È ancora presto.

být: Je ještě v posteli.È ancora a letto.

daleko: To je ještě daleko.È ancora lontano.

další: Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?

dodělaný: Ještě to nemám dodělané.Non ho ancora finito.

dojít: Zboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.

dosáhnout: Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.

dýchat: Ještě dýchá.Respira ancora.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

ještě: Ještě nepřišel.Non è ancora venuto.

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

ještě: Toto je ještě lepší.Questo è ancora meglio.

ještě: Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

konec: Ještě není konec.Non è ancora la fine.

mrkat: Ti budou ještě mrkat!Si meraviglieranno ancora!

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.

obědvat: Ještě jsem neobědval.Non ho ancora pranzato.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Siete ancora aperti?

platit: Platí ještě tvoje nabídka?Vale ancora la tua proposta?

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

porazit: Zatím ho nikdo neporazil.Non l'ha battuto ancora nessuno.

přijet: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

skončit: Ještě jsem neskončil.Non ho finito ancora.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

stát: Stojíš ještě o mě?Mi vuoi ancora bene?

záběh: Vůz je ještě v záběhu.La macchina è ancora in rodaggio.

zabrat: Zaber! silou ap.Forza!, Ancora uno sforzo!

zesílit: Vítr ještě zesílil.Il vento è diventato ancora più forte.

žít: Žijí ještě...?Sono ancora vivi...?

rezerva: přen. mít (velké) rezervyavere (ancora) molto potenziale