Hlavní obsah

пере́ть

Vyskytuje se v

дверь: za zavřenými dveřmi jednání ap.при закры́тых дверя́х

закры́тый: za zavřenými dveřmi, neveřejněпри закры́тых дверя́х

оста́ться: držet se svého názoru, stát si za svýmоста́ться при своём мне́нии

по́мощь: (s) pomocí, za pomoci koho/čeho, díky komu/čemuпри по́мощи кого/чего

посре́дство: prostřednictvím čehoпри посре́дстве кого/чего

усло́вие: za předpokladuпри усло́вии чего

учёт: pokud uvážíme co, při uvážení, při zvážení čehoпри учёте чего

царь: velmi dávnoпри царе́ Горо́хе

что: netýká se to kohoни при чём

э́тот: a přitom, ještě také, zároveň takéпри э́том

обстоя́тельство: za zvláštních okolnostíпри стра́нных обстоя́тельствах

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

свеча́: při svíčkách večeře ap.при свеча́х

де́ньги: nemít peníze, být švorcне при деньга́х кто

определённый: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

постпре́дство: stálé zastoupení při OSNпостпре́дство при ООН

при: být při penězíchбыть при деньга́х

пи́ковый: přijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdnoоста́ться при пи́ковом интере́се

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

naprázdno: vyjít naprázdnoоста́ться ни при чём

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

okolnost: za všech okolnostíпри любы́х обстоя́тельствах

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

pomoc: s pomocí koho/čehoс по́мощью, при по́мощи кого/чего

svědek: před svědkyпри свиде́телях

vrcholový: geom. vrcholový úhelу́гол при верши́не

moct: Já za to nemůžu.Я тут ни при чём.

podmínka: pod podmínkou, že ...при (том) усло́вии, е́сли ...

při: při té příležitostiпри э́том

u: mít u sebe coиме́ть при себе́ что

určitý: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

vrbový: vrbový prutве́рбный прут

vyloučení: práv. s vyloučením veřejnostiпри закры́тых дверя́х

za: za Karla IVпри Ка́рле IV

zatčení: klást odpor při zatčeníоказа́ть сопротивле́ние при аре́сте

nic: ničeho nedosáhnoutоста́ться ни при чём

paráda: být v plné paráděбыть в по́лном/при всём пара́де

potřeba: v případě potřebyпри необходи́мости

pro: Ty rady si nech pro sebe.Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!

projednávat: práv. projednávat věc s vyloučením veřejnostiслу́шать де́ло при закры́тых дверя́х

předpoklad: za předpokladu, že...при том усло́вии, что ...

tažení: být v posledním taženíбыть при после́днем издыха́нии

veřejnost: s vyloučením veřejnostiпри закры́тых дверя́х

zavřený: Jednání probíhá za zavřenými dveřmi.Де́ло слу́шается при закры́тых дверя́х.

возмо́жность: při první příležitostiпри пе́рвой возмо́жности