Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) определённыйling. určitý členопределённый арти́кль
  2. (jakýsi, nějaký) определённый, не́который, изве́стныйza určitých podmínekпри определённых усло́вияхv určitých případechв определённых слу́чаяхod určité dobyс не́которого вре́мениdo určité míryдо изве́стной сте́пени
  3. (dohodnutý, stanovený) определённый, изве́стный, да́нный

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý členопределённый/неопределённый арти́кль

integrál: určitý/neurčitý integrálопределённый/неопределённый интегра́л

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

podmínka: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

zaujmout: zaujmout určité stanoviskoзаня́ть определённую пози́цию

определённый: v určitou dobuв определённое вре́мя

určitý: ling. určitý členопределённый арти́кль