Hlavní obsah

во

Předložka

  • v, ve před souhláskouво сне́ve spánkuво рту́v ústechво и́мяve jménu

Vyskytuje se v

вре́мя: v průběhu, během čeho přednášky,zápasu ap.во вре́мя чего

всеору́жие: v plné zbroji, plně vyzbrojený čím, se znalostí věciво всеору́жии чего

всеуслы́шание: veřejně, nahlasво всеуслы́шание

глава́: v čele koho/čehoво главе́ кого/чего

дух: ze všech silво весь дух

ива́новский: na celé kolo, na plný pecky, z plna hrdlaво всю ива́новскую

избежа́ние: чего aby se předešlo/zabránilo/zamezilo čemuво избежа́ние

и́мя: ve jménu koho/čehoво и́мя кого/чего

коне́ц: do všech konců/směrů/koutů státu ap.во все концы́

крат: (na) stokrátво сто крат

кур: dostat se do pěkné bryndy/kaše bez vlastního zaviněníкак кур во щи (попа́сть)

лопа́тка: (běžet) jako o životво все лопа́тки (бежа́ть)

опо́р: tryskem, ze všech sil, s větrem o závodво весь опо́р

плоть: ztělesněný, opravdový, skutečnýво пло́ти

прыть: tryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.во всю прыть

рост: vzpřímeně, zpřímaво весь рост

сла́ва: ke slávě koho/čeho vlasti ap.во сла́ву

слу́чай: v každém případě, každopádně, kdykoliво вся́ком слу́чае

стать: za každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečněво что бы то ни ста́ло

трезво́нить: vytrubovat co do světaтрезво́нить во все колокола́

цвет: v rozkvětu let ap., v plné síleв(о) цве́те

красота́: v plné kráseво всей красоте́

мах: plným tryskem, ze všech silво весь мах

ни: za každou cenuво что бы то ни ста́ло

пе́рвый: za prvéво-пе́рвых

у́хо: nastražit uši, pozorně poslouchatво все у́ши слу́шать

во: ve spánkuво сне́

второ́й: za druhé při výčtuво-вторы́х

крича́ть: křičet z plna hrdlaкрича́ть во всё го́рло

се́ссия: ve zkouškovém (období)во вре́мя се́ссии

глаз: upřeně se dívatво все глаза́ гляде́ть

го́лос: otevřeně, nahlas, z plna hrdla во весь го́лос

го́рло: křičet z plna hrdlaво всё го́рло крича́ть

ломо́та: Bolí mne celý člověk.У меня́ ломо́та во всем те́ле.

растяну́ться: svalit se, jak dlouhý tak širokýрастяну́ться во весь рост

хмель: opilý, v opilostiво хмелю́, под хме́лем кто

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

lež: milosrdná ležложь во спасе́ние

mezi: mezi řečíво вре́мя разгово́ра

ohled: brát ohled na kohoпринима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кем

okupace: za okupaceво вре́мя оккупа́ции

posun: časový posunра́зница во вре́мени

prázdniny: o prázdnináchво вре́мя кани́кул

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

řada: v první řaděв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

směr: v mnoha směrechво мно́гих отноше́ниях

spánek: ve spánkuво сне́

stát: stát v čele čehoвозглавля́ть что, стоя́ть во главе́ чего

stránka: po všech stránkáchво всех отноше́ниях

svět: na celém světěво всём ми́ре

šest: o sto šestво весь дух, со всех ног

špice: být na špiciбыть во главе́

za: za prvéво-пе́рвых

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

dostat se: dostat se dovnitř násilímпрони́кнуть во внутрь наси́льно

dvůr: vjet do dvoraвъе́хать во двор

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

krása: v plné kráseво всей красоте́

lišit se: lišit se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

mimosoudní: mimosoudní cestouво внесуде́бном поря́дке

navštívit: navštívit Franciiпобыва́ть во Фра́нции

odliv: za odlivuво вре́мя отли́ва

postavit se: postavit se do čelaстать во главе́ чего, возглави́ть что

postrádat: postrádat spánekнужда́ться во сне

při: při oběděво вре́мя обе́да

přijet: V kolik má ten vlak přijet?Во ско́лько прибыва́ет по́езд?

rozcházet se: rozcházet se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

rozplývat se: rozplývat se na jazykuта́ять во рту

sen: žít jako ve snuжить как во сне

stanout: stanout v čeleстать во главе́, возгла́вить

strana: na všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́ниях

škoda: ke své škoděв уще́рб/во вред себе́

špatný: za špatného počasíво вре́мя непого́ды/плохо́й пого́ды

úterý: v úterýво вто́рник

vměšování (se): vměšování (se) do vnitřních záležitostíвмеша́тельство во вну́тренние дела́

vyhnout se: Abychom se vyhnuli nepříjemnostem...Во избежа́ние неприя́тностей....

vystřídat: sport. vystřídat koho ve druhém poločaseвы́йти на заме́ну кому во второ́м та́йме

zkouškový: ve zkouškovém obdobíво вре́мя се́ссии

žně: o žníchво вре́мя убо́рки урожа́я

celý: v celé své kráseво всей свое́й красоте́

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

jak: Natáhl se jak široký, tak dlouhý.Он растяну́лся во весь рост.

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

lesk: v plném leskuво всём бле́ске

pila: Chrápe, jako když pilou řeže.Он храпи́т во всю Ивано́вскую.

plíce: křičet z plných plicкрича́ть во всё го́рло

řezat: Chrápe, jako když pilou řeže.Он храпи́т во всю́ ива́новскую.

sto: utíkat o sto šestбежа́ть со всех ног/во все лопа́тки/во всю прыть

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что

vidění: být jako u viděníкак во сне ви́дение

брат: bratři v Kristu, křesťanéбра́тья во Хри́сте