Hlavní obsah

sotto

Příslovce

  • dole, dolů, vespodqui sotto(zde) níže v textu ap.di sottodolní, dolejšíal di sottodole, níže, di qc pod čím

Předložka

  1. (a) qc pod čím místně, úrovní ap.sotto il bracciopod pažíandare sott'acquajít pod hladinu, ponořit se, potopit sebambini sotto i due anniděti mladší dvou let
  2. qc pod čím vlivem, vedením ap.sotto pressionepod tlakemsotto giuramentopod přísahou
  3. q za (vlády) koho panovníka ap.
  4. qc za čeho okolnostiaccettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkousotto un temporaleza bouřesotto la pioggiav dešti
  5. qc hned u, blízko čeho, při čem pobřeží ap.farsi sotto a q/qcpřiblížit se ke komu/čemu
  6. qc jižně od čeho
  7. těsně/nedlouho před časověSiamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

aceto: sott'aceto, sotto acetonaložený, nakládaný v octu

aceto: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

andare: andare sottojít ke dnu i firma ap.

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

auspicio: sotto gli auspici di q/qcpod záštitou koho/čeho

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

choc: sotto chocv šoku

condizione: sotto condizioneza podmínky, pod podmínkou

controllo: tutto sotto controllovše(chno) pod kontrolou

controllo: tenere sotto controllo qcmít co pod kontrolou

controllo: tenere qc sotto controllomít co pod kontrolou

custodia: essere sotto la custodia di qbýt pod dohledem, být v péči koho

dominio: sotto il dominio di qpod nadvládou koho

giuramento: sotto giuramentopod přísahou

influenza: essere sotto/subire l'influenza di qpodléhat vlivu, být pod vlivem koho

lenzuolo: cacciarsi sotto/tra le lenzuolazavrtat se do peřin, zalézt pod deku

maschera: sotto la maschera di qcpod zástěrkou čeho

metafora: sotto metafora, per metaforev náznacích/metaforách mluvit ap.

mettere: mettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnout

narcotico: sotto l'effetto di narcoticipod vlivem narkotik/omamných látek

nome: sotto falso nomepod falešným jménem

patrocinio: sotto il patrocinio di q/qcpod záštitou koho/čeho

patronato: sotto il patronato di qpod záštitou koho

pena: a/sotto pena di qcpod trestem, pod pohrůžkou čeho

processo: mettere q sotto processopohnat k soudu, přivést před soud koho

profilo: sotto il profilo tecnicoz technického pohledu

profilo: sotto il profilo moralez morálního hlediska

protezione: stare sotto la protezione di qbýt pod čí ochranou

rapporto: sotto tutti i rapportipo všech stránkách

rispetto: sotto questo/ogni rispettov tomto/každém ohledu

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

scorta: sotto/con la scorta di qpod dohledem, za dohledu koho

sforzo: essere sotto sforzobýt ve stresu

sforzo: sotto sforzopod napětím, namáhaný, zatěžovaný

shock: andare in/sotto shockupadnout do šoku

silenzio: passato sotto silenzioudržovaný v tajnosti/tichosti

sorveglianza: lavorare sotto sorveglianza di qpracovat pod dozorem koho

spirito: sotto spiritonaložený v alkoholu ovoce ap.

stress: sotto stressve stresu

tenere: tenere sotto silenzio qcdržet v tajnosti, tajit co

tensione: sotto tensionepod napětím/proudem vodič ap.

torchio: sotto (il) torchiopřen. v presu, pod tlakem pracovním, polygr. v tisku kniha ap.

tutela: mettere q sotto tutelaustanovit komu poručníka

zero: sotto zeropod nulou o teplotě, přen. pod bodem mrazu o morálce ap.

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

fuoco: essere sotto il fuoco nemicobýt pod nepřátelskou palbou

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama

pioggia: camminare sotto la pioggiachodit v dešti

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby

baffo: ridere sotto i baffismát se pod vousy

campana: Vive/sta sotto una campana di vetro.Žije ve své bublině. mimo reálné problémy

chiave: sotto chiavepod zámkem držet ap.

coperta: mettersi sotto le copertejít na kutě, zalézt pod peřinu

farsi: farsela addosso/sotto/nei pantalonipodělat se, nadělat si do kalhot

ferro: andare sotto i ferrijít pod kudlu na operaci

ferro: andare sotto i ferrijít pod nůž na operaci

gamba: prendere qc sotto gambebrát co na lehkou váhu

naso: sotto il nasopod nosem blízko ap.

pressione: essere sotto pressionebýt pod tlakem

puzza: avere la puzza sotto il nasochovat se povýšeně

ridere: ridere sotto i baffismát se pod vousy

tacco: sotto i tacchipod psa, na bodě mrazu o náladě ap.

tappeto: spazzare qc sotto il tappetopřen. zamést co pod koberec

tavolo: far finire q sotto il tavoloopít koho do němoty/po obraz

torchio: mettere q sotto il torchiozmáčknout koho u výslechu ap., zatlačit na koho

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu

déšť: v dešti, za deštěsotto la pioggia

dohled: pod lékařským dohledemsotto controllo medico

dozor: pod dozorem kohosotto sorveglianza di q

falešný: pod falešným jménemsotto un falso nome

hladina: pod hladinousotto il pelo dell'acqua, pod vodou sott'acqua

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

kyselý: kyselé okurkycetrioli sotto aceto

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

místopřísežný: místopřísežné prohlášenídichiarazione solenne/sotto giuramento, deposizione sotto giuramento

mráz: pod/nad bodem mrazusopra/sotto lo zero

nálev: v kyselém nálevusotto aceto

nátlak: jednat pod nátlakemagire sotto pressione

níže: níže uvedenýriportato/-a qui sotto, infrascritto/-a, sottoriportato/-a

obojí: přijímání pod obojícomunione sotto le due specie

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

octový: v octovém nálevusotto aceto

ohled: v tomto ohledusotto questo aspetto

ochrana: být pod čí ochranouessere sotto la protezione di q

pod, pode: pět stupňů pod nuloucinque gradi sotto zero

pod, pode: pod (ná)tlakemsotto pressione

podělaný: být podělaný (strachy)farsela sotto dalla paura, být posera essere un cacasotto

podkopat: podkopat se pod čímscavare un passaggio sotto qc, aprirsi un passaggio sotto qc scavando