Hlavní obsah

Částice

  1. (teprve) ne... quePřijde až zítra.Il n'arrive que demain.
  2. (dokonce) voire (même)

Vyskytuje se v

retour: retour d(e l)'âgestárnutí, přechod, klimakterium

alors: jusqu'alors(až) do té doby

après: Après vous, je vous en prie. po vás, prosím. zdvořilostní fráze

après: après quekdyž, poté co,

beau: le bel âge= mládí

bout: jusqu'au boutzcela, úplně, do konce

bronze: âge du bronzedoba bronzová

classe: stat. classes d'âgevěkové skupiny

corde: usé jusqu'à la cordeodřený na nit, prošoupaný

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody po pás

haut: de/du haut en basodshora dolů

indication: sauf indication contrairenení-li stanoveno jinak, do odvolání

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

jusque: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se po uši

jusque: en avoir jusque-là de qqchpřejíst se, mít čeho po krk

jusque: jusqu'à aujourd'hui(až) do dneška

livrer: livrer à domiciledod(áv)at do domu

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže se mu od huby práší.

moyen: Moyen Âgestředověk

nubile: âge nubilevěk na ženění

: jusqu'où(až) kam

percer: crier à percer le tympanřvát, praskají bubínky

pierre: âge de (la) pierredoba kamenná

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

présent: jusqu'à présent(až) doposud

pyramide: pyramide des âges= graf znázorňující věkové rozvrstvení obyvatelstva

trop: beaucoup trop(až) příliš mnoho

vue: à perte de vuedo nedohledna, kam oko dohlédne

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

ceci: à ceci près que... na to, že...

depuis: depuis le haut jusqu'en basodspodu (až) navrch

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

fendre: Il gèle à pierre fendre.Mrzne, praští.

minute: jusqu'à la dernière minute do posledního okamžiku

point: C'est sérieux à ce point-là ?Je to tak vážné?

quand: Jusqu'à quand ?(Až) Dokdy?

boire: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti do dna

calendes: renvoyer qqch aux calendes grecques naprší a uschne odložit na neurčito

calice: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti do dna

canonique: être d'un âge canoniquemít kanonické stáří, být letitý

distance: tenir la distancezvládnout to do konce

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, se ucho utrhne.

geler: Il gèle à pierre fendre.Mrzne, praští.

indigestion: avoir une indigestion de qqchmít čeho po krk

informé: jusqu'à plus ample informé do úplnějšího vyšetření

lie: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti do dna

manger: Il est bête à manger du foin.Je hloupý, bučí.

menton: en avoir jusqu'au mentonmít toho po krk

pâque: à Pâques ou à la Triniténa svatýho Dyndy, naprší a uschne

poli: trop poli pour être honnêteslušný, je to podezřelé, nápadně zdvořilý

poule: Quand les poules auront des dents. naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.

rougir: rougir jusqu'aux yeuxzčervenat po uši

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, ucho upadne.

université: université du troisième âgeuniverzita třetího věku

bronzový: archeol. doba bronzováâge du bronze

bubínek: řvát, praskají bubínkycrier à percer le tympan

červenat se: červenat se po uširougir jusqu'aux oreilles

doba: doba kamennáâge de (la) pierre

doba: jít s dobouêtre de son âge

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

hranice: věková hranicelimite d'âge

hrob: láska za hrobamour jusqu'au tombeau

kotník: po kotníkyjusqu'aux chevilles

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

nad, nade: mít čeho nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

odshora: odshora dolůde haut en bas

odtud: přen. odtud (až) potuden toutes choses il y a une limite

po: po vásaprès vous

produktivní: produktivní věkâge actif, vie active

rozdíl: věkový rozdílinégalité d'âge

řvát: řvát, to rve ušicrier à percer les oreilles

smát se: Smál se, se za břicho popadal.Il s'est tordu de rire.

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

středověk: raný středověkHaut Moyen Âge, Antiquité tardive

středověk: vrcholný středověkMoyen Âge central, ve Francii Bas Moyen Âge

středověk: pozdní středověkBas Moyen Âge, Moyen Âge tardif

školní: školní věkâge scolaire

věk: dítě útlého věkuenfant en bas âge

věkový: věková hranicelimite d'âge

věkový: věkový rozdíldifférence /inégalité d'âge

zlatý: zlatá doba/zlatý věkâge d'or

železný: doba železnáâge du fer

ano: Přijedu za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

být: Kolik jí je?Quel âge a-t-elle ?

kamenný: archeol. doba kamennáâge de (la) pierre

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

léto: Kolik je ti let?Quel âge as-tu ?

na: Jděte na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

hanba: hanbavelmi terriblement, à faire pleurer