Hlavní obsah

Částice

  1. (teprve) ne... quePřijde až zítra.Il n'arrive que demain.
  2. (dokonce) voire (même)

Vyskytuje se v

retour: retour d(e l)'âgestárnutí, přechod, klimakterium

alors: (až) do té dobyjusqu'alors

après: Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeAprès vous, je vous en prie.

beau: le bel âge= mládí

bout: zcela, úplně, až do koncejusqu'au bout

bronze: âge du bronzedoba bronzová

classe: stat. classes d'âgevěkové skupiny

corde: odřený až na nit, prošoupanýusé jusqu'à la corde

corps: vejít do vody až po pásentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corps

haut: odshora až dolůde/du haut en bas

indication: není-li stanoveno jinak, až do odvolánísauf indication contraire

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

jusque: červenat se až po uširougir jusqu'aux oreilles

livrer: dod(áv)at až do domulivrer à domicile

mentir: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

moyen: Moyen Âgestředověk

nubile: âge nubilevěk na ženění

: (až) kamjusqu'où

percer: řvát, až praskají bubínkycrier à percer le tympan

pierre: âge de (la) pierredoba kamenná

pousser: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

présent: (až) doposudjusqu'à présent

pyramide: pyramide des âges= graf znázorňující věkové rozvrstvení obyvatelstva

trop: (až) příliš mnohobeaucoup trop

vue: do nedohledna, až kam oko dohlédneà perte de vue

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

ceci: až na to, že...à ceci près que...

depuis: odspodu (až) navrchdepuis le haut jusqu'en bas

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

fendre: Mrzne, až praští.Il gèle à pierre fendre.

minute: až do posledního okamžikujusqu'à la dernière minute

point: Je to až tak vážné?C'est sérieux à ce point-là ?

quand: (Až) Dokdy?Jusqu'à quand ?

boire: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

calendes: až naprší a uschne odložit na neurčitorenvoyer qqch aux calendes grecques

calice: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

canonique: être d'un âge canoniquemít kanonické stáří, být letitý

distance: zvládnout to až do koncetenir la distance

fossé: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Au bout du fossé, la culbute.

geler: Mrzne, až praští.Il gèle à pierre fendre.

indigestion: mít čeho až po krkavoir une indigestion de qqch

informé: až do úplnějšího vyšetřeníjusqu'à plus ample informé

lie: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

manger: Je hloupý, až bučí.Il est bête à manger du foin.

menton: mít toho až po krken avoir jusqu'au menton

pâque: na svatýho Dyndy, až naprší a uschneà Pâques ou à la Trinité

poli: slušný, až je to podezřelé, nápadně zdvořilýtrop poli pour être honnête

poule: Až naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.Quand les poules auront des dents.

rougir: zčervenat až po uširougir jusqu'aux yeux

tant: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

université: université du troisième âgeuniverzita třetího věku

bronzový: âge du bronzearcheol. doba bronzová

bubínek: řvát, až praskají bubínkycrier à percer le tympan

červenat se: červenat se až po uširougir jusqu'aux oreilles

doba: âge de (la) pierredoba kamenná

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

hranice: limite d'âgevěková hranice

hrob: láska až za hrobamour jusqu'au tombeau

kotník: až po kotníkyjusqu'aux chevilles

léto: dans la fleur de l'âgev nejlepších letech

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

odshora: odshora až dolůde haut en bas

odtud: přen. odtud (až) potuden toutes choses il y a une limite

po: až po vásaprès vous

produktivní: âge actif, vie activeproduktivní věk

rozdíl: inégalité d'âgevěkový rozdíl

řvát: řvát, až to rve ušicrier à percer les oreilles

smát se: Smál se, až se za břicho popadal.Il s'est tordu de rire.

střední: personne entre deux âgesosoba ve středním věku

středověk: Haut Moyen Âge, Antiquité tardiveraný středověk

školní: âge scolaireškolní věk

věk: enfant en bas âgedítě útlého věku

věkový: limite d'âgevěková hranice

zlatý: âge d'orzlatá doba/zlatý věk

železný: âge du ferdoba železná

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

: Přijde až zítra.Il n'arrive que demain.

být: Quel âge a-t-elle ?Kolik jí je?

kamenný: âge de (la) pierrearcheol. doba kamenná

kolik: Quel âge a-t-il ?Kolik je mu let?

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

odvolání: platný až do odvolánívalable jusqu'à révocation

raný: Haut Moyen Âge , Antiquité tardiveraný středověk

starý: Quel âge a-t-il ?Jak je starý?

vrstevník: être de même âge que qqnbýt vrstevníkem koho

vyčerpání: až do vyčerpání zásobjusqu'à épuisement des stocks

dno: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

âge: limite d'âgevěková hranice

hanba: až hanbavelmi terriblement, à faire pleurer

dopít: Dopil kalich hořkosti až do dna.Il a bu le calice jusqu'à la lie.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

hloupý: Je hloupý, až bučí.Il est bête à manger du foin.

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

huba: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

kalich: vypít kalich hořkosti až do dnaboire le calice jusqu'à la lie

mech: stárnout prendre de l'âge, být zaostalý ne pas être dans le ventobrůstat mechem

mokrý: být mokrý až na kůžiêtre trempé jusqu'aux os

napršet: Až naprší a uschne.À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.

nos: dát komu co až pod nosmâcher qqch à qqn

pata: prohlížet si koho od hlavy až k patěregarder qqn des pieds à la tête

posraný: být posraný až za ušimaavoir les jetons

potud: mít čeho až potuden avoir jusque-là

prášit se: Upaluje, až se mu za patami práší.Il file à toutes jambes.