Hlavní obsah

round [raʊnd]

Podstatné jméno

  1. kolo jednání ap., řada, série událostí ap.
  2. sport.kolo soutěže, partie hry ap.He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.
  3. kolo útvar, kolečko, plátek ukrojený - okurky ap.sliced into roundsnakrájený na kolečka
  4. BrEkrajíc, plátek chleba ap.
  5. obchůzka, pochůzka pracovnído one's roundsdělat pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientymed. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení
  6. runda objednávka pití pro celý stůl
  7. round (of ammunition) střela, náboj, kus střeliva do palné zbraně
  8. výstřel, rána, dávka z pušky ap.He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

Vyskytuje se v

clip: pohlavek za ucho ap.clip round the ear

corner: být (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastatbe (a)round the corner

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

milk round: nábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školáchthe milk round

moon: bloumat, chodit jako tělo bez duše nečinněmoon (a)round/about

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

peg: člověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkema square peg in a round hole

round: založený na čem, vycházející z čeho nápad ap.based round sth

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

skate: sth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématuskate over/(a)round

swing: obrátit se, otočit se prudce, rychleswing (a)round

take around, take round: provést koho po domě, městě ap.take sb (a)round

talk round: přemluvit, ukecat kohotalk sb round

way: obráceně, opačně, zrovna naopakthe other way (a)round

wheel: otočit se prudce, překvapeně ap.wheel round/around

ammunition: nábojround of ammunition

arm: obejmout kohoput one's arms round sb

back: vzadu (za domem)BrE, hovor. round the back

fare: zpáteční jízdnéreturn/AmE round-trip fare

figure: zaokrouhleně, v zaokrouhlených číslech přibližněin round figures

file: půlkruhový pilníkhalf round file

fling: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

pass: obtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth (a)round sth

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

round trip: zpáteční jízdnéround-trip fare

sixteen: osmifinálesport. round of sixteen

tour: cesta kolem světaa round-the-world tour

ward: vizitaward round

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

bez, beze: bez přestáníincessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a break

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

kulatý: rytíři kulatého stoluknights of the round table

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

roh: za rohemround the corner

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

za: za rohem(a)round the corner

závorka: kulaté/hranaté závorkyround/square brackets

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

cestovat: cestovat kolem světatravel round the world

oklika: jít oklikoumake a detour, take the long way round

pořád: pořád dokolaround and round, all over again

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

záda: mít kulatá zádahave round shoulders, stoop

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

klepat: co už klepe na dveře blíží sesth is round the corner

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

acquainted: seznámit se s kýmget/become acquainted with sb

become: stát se s kým/čím, přihodit se komu/čemubecome of

accustomed: zvyknout si na cobecome accustomed to sth

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted

afraid: dostat strach, začít se bát z čehobecome afraid of sth

alienate: odcizit se přátelé ap.become alienated

buddy: skamarádit sehovor. become buddies

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

conscious: uvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čehobecome conscious of sth

damp: zvlhnout, zapařit sebecome damp

dense: (z)houstnoutgrow/become denser

deplete: (z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.be(come) depleted

depopulated: vylidňující sebeing/becoming depopulated

dilapidated: (z)chátratbecome dilapidated

discouraged: nechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.become discouraged

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

engorged: nalít se prsy mlékembecome engorged

entitled: získat nárok na co právníbecome entitled to sth

entwined: proplést se, prolnout sebecome entwined

erect: vztyčit se, ztopořit sebecome erect

estranged: odcizit sebecome estranged

extinct: vyhynoutbecome extinct

friend: skamarádit se, spřátelit sebecome friends

green: zazelenat se stromy ap., zezelenatbecome/turn green

hazy: zamlžit sebecome hazy

infatuated: zbláznit se do kohobecome infatuated with sb

infect: nakazit se čímbecome infected with sth

inured: zvyknout si, uvyknout si na cobecome inured to sth

jealous: začít žárlit na kohoget/become jealous of sb

mute: oněmět i přen.become/be struck mute

naturalize: zdomácnět rostlina v novém prostředíbecome naturalized

operative: začít fungovat, naběhnout systém ap.become operative

overcast: zatáhnout se oblohabecome overcast

overgrown: zarůst čímbecome overgrown with sth

pale: (z)blednoutturn/go/become pale

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

predominant: začít převládat, získat převahubecome predominant

pregnant: otěhotnět, přijít do jiného stavuget/become pregnant

public: dostat se na veřejnost informacebecome public

radicalize: zradikalizovat sebecome radicalized

rampant: rozbujet se, rozmáhat se, rozmoci sebecome rampant

septic: zanítit sebecome/go septic

stiff: (z)tuhnout, znehybnětbecome stiff

unfashionable: vyjít z módybecome unfashionable

vocal: začít se ozývat nespokojeněbecome vocal

worn out: opotřebovávat sebecome worn out

embroiled: zaplést se/být vtažen do konfliktubecome embroiled in a conflict

more: Zuřil stále víc.He became more and more furious.

of: Už to ani není takový problém.It becomes less of a problem.

painful: začít bolet, rozboletbecome painful

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

propadnout: propadnout drogámbecome addicted to drugs

přijít: přijít do módycome into fashion, become fashionable

vejít: vejít ve známostbecome known, get out, vyjít najevo come out

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of date

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

vypadnout: vypadnout ze cvikuget out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's grip