Hlavní obsah

main [meɪn]

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. (the) mains vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.water main(s)vodovodní řad
  2. (the) mains hl. BrEsíť elektrická ap.plug sth into the mainszapojit co do sítěmains voltagesíťové napětí

Vyskytuje se v

mine: be minedbýt zaminovaný/podminovaný

clearance: mine clearanceodminování

copper: copper mineměděný důl

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

mine: mine clearanceodminování

mining: coal miningtěžba uhlí

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

opencast: opencast miningpovrchová těžba

ore: ore minerudný důl

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

salt: salt minesolný důl

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

transformer: mains transformersíťový transformátor

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

mine: a good friend of minemůj dobrý přítel

mine: Gold is mined here.Těží se zde zlato.

takeaway: The big/main takeaway from this film is ...Hlavní, co si z tohoto filmu (můžeme) odnést, je...

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

důl: zlatý/stříbrný/uhelný/solný důlgold/silver/coal/salt mine

hlavní: hlavní chod/jídlomain course

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

hlavní: hlavní silnicemain road

hlavní: ling. hlavní větamain clause

hlavní: na hlavním nádražíat the main station

hlubinný: hlubinný důlunderground mine

hrdina: hlavní hrdinamain/principal character

komunikace: hlavní komunikacemain road

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

nádraží: na nádražíat the (main) station

nádraží: hlavní nádražímain station

pole: sněžné/minové/ropné polesnow/mine/oil field

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

příjem: hlavní příjemmain income

přívod: hlavní přívodmain

role: hlavní rolelead role, main part

řad: vodovodní řadwater mains

sídlo: sídlo firmy(company) main office, adresa company address

silnice: hlavní silnicemain road, dálková highway, BrE trunk road

síťový: elektr. síťové napětí napájecímains voltage

solný: solný důlsalt mine

stříbrný: stříbrný důlsilver mine

těžba: horn. těžba uhlícoal mining

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

uhelný: horn. uhelný důlcoal mine, colliery

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

východ: hlavní/nouzový východmain/emergency exit

zlatý: zlatý důl i přen.gold mine

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

ruda: těžba rudyore mining

těžit: těžit uhlíextract coal, mine (for) coal

ulice: hlavní ulicemain street

uranový: uranový důluranium mine

ústřední: ústřední myšlenka čehomain idea/theme, keynote of sth

ústřední: ústřední postava filmuthe main character in the film

strana: Potěšení je na mé straně.The pleasure is all mine.