Hlavní obsah

dallo

Předložka

  • stažený tvar předložky da a urč. členu lo

Vyskytuje se v

sbellicarsi: sbellicarsi (dalle risa)válet/potrhat se smíchy

alzarsi: alzarsi dalla sediavstát/zvednout se ze židle

astenersi: astenersi dal votozdržet se hlasování

astensione: astensione dal sessosexuální abstinence

astensione: astensione dal votozdržení se (hlasování), abstence

avulso: frase avulsa dal contestověta vytržená z kontextu

avvolto: avvolto dalla nebbiazahalený v mlze

bile: rodersi dalla bile(málem) puknout vzteky

biscia: biscia dal collareužovka obojková

bozzolo: uscire dal bozzolovylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)

buttarsi: buttarsi dalla finestravrhnout se z okna

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cadere: cadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstoje

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

canto: dal mio cantopodle mě, z mého pohledu

censura: tagliato dalla censuravystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovaný

cincia: cincia dal ciuffosýkora parukářka

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co

coma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

commercio: ritirare dal commercio qcstáhnout co z prodeje

crepare: crepare dalle risatepuknout smíchy

cuore: di tutto cuore, dal profondo del cuorez celého (svého) srdce

da: proteggersi dal freddochránit se před chladem

da: distrutto dal terremotozničený zemětřesením

da: un cane dal pelo neropes s černou srstí

demonio: posseduto dal demonioposedlý ďáblem

dipendenza: dipendenza dalla drogadrogová závislost

distacco: distacco dal suolovzlet, start, odlepení od země letadla

distanza: dalla distanzaz dálky

divagare: divagare dal temaodbočit od tématu

espellere: espellere dal paesevyhostit ze země

espulsione: espulsione dalla scuolavyloučení ze školy

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

evadere: evadere dal carcere/manicomioutéct z vězení/blázince

evadere: evadere dalla realtàuniknout z reality

evasione: evasione dalla realtàútěk od reality

fascia: dalle fasceod dětství

fioraio: dal fioraiov květinářství, u květináře

fruttivendolo: dal fruttivendolov zelinářství

fuga: fuga dal carcereútěk z vězení

fuga: fuga dalla realtàútěk před realitou

fuoco: togliere qc dal fuocoodstavit z plamene co hrnec ap.

gridare: gridare dal doloreřvát bolestí

immune: immune dal contagioodolný vůči nákazám

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

lato: dal lato moralez morálního hlediska

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

loglio: separare il grano dal logliooddělit zrno od plev

macellaio: dal macellaiov řeznictví, u řezníka

matto: matto dalla gioiašílený radostí

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

morire: morire dal (gran) ridere/di noiaumírat smíchy/nudou

nascita: essere cieco/sordo di/dalla nascitabýt slepý/hluchý od narození

natrice: natrice dal collareužovka obojková

niente: venire dal nientepocházet ze skromných poměrů

notaio: autenticato da(l) notaionotářsky ověřený

nulla: creare qc dal nullavytvořit co z ničeho

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

pararsi: pararsi dalla pioggiakrýt se před deštěm

parrucchiere: andare dal parrucchierejít ke kadeřníkovi

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

pelo: cane dal pelo lungodlouhosrstý pes

pendere: pendere dalle labbra di qviset komu na rtech

piede: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

politica: ritirarsi dalla politicaodejít z politiky

polvere: dissotterrare dalla polverevyhrabat ze zapomnění

principio: dal principio alla fineod začátku do konce

principio: fin dal principiood samého začátku

profondo: dal profondo dell'animoz hloubi duše

protendersi: Si protese dalla finestra.Vyklonil se z okna.

registrazione: registrazione dal vivoživá nahrávka

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

ridere: morire/crepare dal ridereumřít/válet se smíchy

rimessa: rimessa dal fondovýkop (od brány)

ritirato: ritirato dal lavorojsoucí na odpočinku

rotaia: uscire dalle rotaievykolejit

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

saltare: saltare dalla gioiaskákat radostí

salto: salto dal trampolinoskoky na lyžích

scendere: scendere dal lettovylézt z postele

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

sconvolto: sconvolto dal terremotosilně zasažený zemětřesením

separato: separato dalla realtàodtržený od reality

sfera: dalle alte sferez vyšších míst příkazy

sfuggire: sfuggire dalla bocca a qcvyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.

sganasciarsi: sganasciarsi dalle risateválet se/potrhat se smíchy

sgomento: lasciarsi prendere dallo sgomentozděsit se, být zděšen

sopraffino: qc dal gusto sopraffinoco prvotřídní chuti

sporgersi: Vietato sporgersi (dalle finestre).Nevyklánějte se z oken.

strada: raccogliere q dalla stradasebrat koho z ulice a pomoci mu