Hlavní obsah

abbia

Vyskytuje se v

avere: avere (addosso)qc mít na sobě, nosit co

avere: averimajetek, bohatství, statky

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

aborto: avere un aborto (spontaneo)potratit

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

adito: avere adito in/a/presso qcmít přístup kam

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

animo: avere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

aria: avere l'aria di q/qcvypadat jako kdo/co

asciutto: avere la gola asciuttamít sucho v krku/vyprahlo

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

avere: avere paura/timoremít strach

avere: avere l'aspetto di q/qcvypadat jako kdo/co

avere: avere caro q/qcmít rád koho/co

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

avere: avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu co

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

avere: avere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co

avvertenza: avere l'avvertenzadávat pozor

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bisogno: avere bisogno di qcpotřebovat co

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

brivido: avere brividi di febbretřást se horečkou

cacarella: vulg. avere la cacarellabýt posraný (strachy)

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

cittadinanza: avere/ottenere la cittadinanza italianamít/získat italské občanství

classe: avere classebýt formát být výborný

coglione: vulg. avere i coglioni pieni di q/qcmít koho/čeho plný zuby/koule

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

comune: avere qc in comunemít co společného, sdílet co

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

conoscenza: avere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čím

consapevolezza: avere consapevolezza di qcbýt si vědom čeho

considerazione: avere in considerazione qvážit si, uznávat koho

contrario: avere qc in contrariomít co proti, mít jiný názor

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

coscienza: avere la coscienza pulitamít čisté svědomí

coscienza: avere coscienza di qcuvědomovat si co, být si vědom čeho

cotta: avere una cotta per qbýt zabouchnutý/zblázněný do koho

crollo: avere un crollozhroutit se, zkolabovat únavou ap.

culto: avere un (vero) culto per qzbožňovat, milovat koho

cura: avere cura di qcstarat se o koho

curiosità: avere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qcbýt zvědavý na co

custodia: avere la custodia di qcmít co na starosti

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

debole: avere un debole per q/qcmít slabost pro koho/co

dialogo: avere un dialogo con qvést dialog s kým

dimestichezza: avere dimestichezza con qcvyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čím

diritto: avere il diritto di (fare) qcmít právo/nárok na co

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

disordine: avere qc in disordinemít v čem nepořádek

disposizione: avere a disposizione qcmít k dispozici co

disprezzo: avere in disprezzo q/qcopovrhovat, pohrdat kým/čím

dubbio: avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat koho

dubbio: avere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

duro: avere il sonno durotvrdě spát

effetto: avere effettomít vliv, zapůsobit

effetto: avere l'effetto volutomít kýžený efekt

entratura: avere entrature a qcmít konexe kde

esclusiva: avere l'esclusiva di qcbýt výhradním prodejcem čeho

faccia: Il blog ha cambiato faccia.Vzhled blogu se změnil.

fantasia: avere la fantasia di fare qczamanout si co, dostat chuť udělat co

fare: avere da faremít práci

fedina: avere la fedina pulitamít čistý (trestní) rejstřík

fedina: avere la fedina sporcamít záznam v (trestním) rejstříku

fermo: avere animo fermomít pevnou vůli

fiato: non avere fiatonestačit s dechem

fiatone: avere il fiatonebýt zadýchaný, sotva popadat dech

fiducia: avere fiducia in qdůvěřovat komu

fifa: avere fifa di qcmít bobky, mít nahnáno z čeho

fretta: avere frettamít naspěch

gettare: Non ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.

grana: avere delle granemít potíže

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

impegno: avere impegno nei confronti di qmít závazek vůči komu

intrallazzo: avere intrallazzi con qmít podezřelé kšefty s kým

lacuna: avere delle lacune in qcmít mezery v čem

libero: avere libero accesso a qcmít volný přístup k čemu

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

luna: avere la lunanebýt v náladě

luogo: avere luogokonat se

macchia: non avere macchie sulla coscienzamít čisté svědomí

magone: avere il magonemít sevřený žaludek, trpět úzkostí

mangiare: non avere da mangiarenemít co jíst

marcia: přen. avere una marcia in piùmít navrch schopnostmi

matematico: avere la certezza matematica di qcbýt si naprosto jistý čím

memoria: avere una memoria fotograficamít fotografickou paměť