Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) que(při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.
  2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
  3. (protože) parce que

Částice

  1. (navázání na sdělení) as-tu ditKolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, c'est pas ça ?
  3. (pochvala) commeŽe je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !
  4. hovor.(podiv) commentŽe se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

Vyskytuje se v

blbý: jeu de conblbá hra nesmyslná, nezábavná

deskový: jeu de société/table/règledesková hra

dospět: dospět k závěru, že..arriver à la conclusion que..

hazardní: jeu de hasardhazardní hra

hra: jeu d'argenthazardní hra

hříčka: jeu de motsslovní hříčka

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

karta: jeu de carteshra v karty

míč: jeu de ballonmíčová hra, hra s míčem

míčový: jeux de ballon/ballemíčové hry

mimo: position hors-jeusport. postavení mimo hru

nebezpečný: jouer un jeu dangereuxhrát nebezpečnou hru i přen.

nechat: se prendre au jeunechat se zlákat k čemu

olympiáda: Jeux olympiques d'été/d'hiverletní/zimní olympiáda

olympijský: Jeux olympiquesolympijské hry

opatrný: jeu serréopatrná hra

osud: jeux du destinhříčky osudu

panský: jeux de princepanská zvůle, panské móresy

Petr: pouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant černý Petr hra

pod, pode: pod podmínkou, že...à/sous condition que...

podotknout: Nutno podotknout, že...Il faut remarquer que +subj.

pole: jeu au milieu du terrainsport. hra v poli

pravidlo: règles du jeupravidla hry i přen.

prostředek: mettre en jeu toutes ses ressources(vy)užít všech (dostupných) prostředků

proud: jet de vapeurproud páry

sojka: geai bleusojka chocholatá

společenský: jeux de société, jeux innocents, petits jeuxspolečenské hry

spor: calmer le jeuuklidnit spor

střelný: armes de jetstřelné zbraně

šach: jeu d'échecshra v šachy

šuškat: Šušká se, že...Le bruit court que...

tajit: cacher son jeutajit své úmysly

tiskárna: imprimante matricielle/à jet d'encre/(à) laserjehličková/inkoustová/laserová tiskárna

týmový: jeu d'équipetýmová hra

uklidnit: calmer le jeuuklidnit spor

upřít: Nedá se upřít, že...Il est indéniable que...

výjimka: s výjimkou toho, že...à ceci près que...

vyjít: Vyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...

zábava: par jeupro zábavu ze žertu

zdržovat: retarder le jeusport. zdržovat hru

způsob: takovým způsobem, že...de (telle) sorte que...

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

div: Div že se neutopil.Il a failli/manqué de se noyer.

jasný: Je jasné, že...Il est clair que...

jít: Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...

lítost: S lítostí Vám oznamuji, že...J'ai le regret de vous annoncer...

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

mrzet: Mrzí mě, že...Je regrette que...

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Excusez-moi de vous déranger.

omluvit: Omluvte mě, že vyrušuji.Excusez-moi de vous déranger.

poctivý: jeu correctpoctivá hra

prominout: Promiňte, že ruším.Excusez-moi de vous déranger.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.Excusez-moi de vous déranger.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

sice: Řekl jsem sice, že..., ale...J'ai bien dit que... mais...

velkokapacitní: gros-porteur , jumbo-jet velkokapacitní letadlo

víc: jeu pour deux joueurs ou plushra pro dva a více hráčů

vyplývat: Z toho vyplývá, že...Il s'ensuit que..., Il en résulte que...

vyrušovat: Doufám, že nevyrušuji.J'espère ne pas vous déranger.

vzhledem k: Vzhledem k tomu, že...Étant donné que..., Vu que...

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...Excusez-moi de vous déranger, mais...

že: Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.

dohodit: À un jet de pierre.Co by kamenem dohodil.

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

dvojaký: jouer un double jeuhrát dvojakou hru

hezký: Nejhezčí na tom je, že...Le plus joli de l'affaire est que...

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

hrát: jouer un jeu dangereuxhrát nebezpečnou hru

jak: À beau jeu beau retour.Jak ty mně, tak já tobě.

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

odkrýt: découvrir son jeupřen. odkrýt karty

počítat: Tváří se, že neumí do pěti počítat.Elle fait la sainte nitouche.

probudit: Rámus, že by probudil i mrtvého.Un bruit à réveiller les morts.

špinavý: jouer un sale jeuhrát špinavou hru

štěstí: heureux au jeu, malheureux en amourštěstí ve hře, neštěstí v lásce

vyložit: abattre son jeu, étaler ses cartes, jouer cartes sur tablepřen. vyložit karty (na stůl)

adresse: jeu d'adressehra dovednosti

brouillard: mlha, že by se dala nožem krájetbrouillard à couper au couteau

construction: jeu de constructionstavebnice

différence: s tím rozdílem, že...à la différence que...

enchanté: Těší mě(, že jsem vás poznal).Enchanté (de faire votre connaissance).

encre: imprimante à jet d'encreinkoustová tiskárna

fait: fakt, že...le fait que...

ne: ne že bynon que

cacher: cacher son jeunedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosti

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se

console: console (de jeux vidéo)(herní) konzole

g: Guniverzální gravitační konstanta

hasard: jeu de hasardhazardní hra, hazard

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

jeu: par jeuze žertu, pro zábavu

massacre: jeu de massacreporážení panáků koulí jarmareční atrakce

fléchette: jeu de fléchettesšipky hra

imprimant: imprimante à jet d'encreinkoustová tiskárna

incontestable: Je nesporné, že.Il est incontestable que.

meneur: meneur de jeukonferenciér

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

mot: jeu de motsslovní hříčka

olympique: Jeux olympiquesolympijské hry, olympiáda

poser: předpokládejme, žeposons que

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

pouvoir: Může se stát, že...Il peut arriver que...

preuve: důkazem toho je, žeà preuve que

puce: jeu de puceblechy dětská hra

quoi: jak(ým způsobem), žecomme quoi

règle: Je obvyklé, že...Il est de règle que...

si: Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si tant est que...

tant: dělat tak/tak se činit, že...faire tant et si bien que...

toutefois: ovšem pod podmínkou, že...à condition toutefois que...

vrai: Že jo?hovor. Pas vrai ?

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

assurer: Ujišťuji vás, že...Je vous assure que...

ceci: až na to, že...à ceci près que...

chiche: O co, že to udělám!Chiche que je le fais !

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

falloir: Musím vám říct, že...Il faut vous dire que...

non: To je smutné, že?C'est triste, non ?

normal: Je běžné, že...Il est normal de...

notoire: Je všeobecně známo, že...Il est notoire que...

on: Říká se, že...On dit que...

: v případě, že by přišel, v případě, kdyby přišelau cas où il viendrait