Hlavní obsah

to

Částice

  1. (zdůraznění) ну, э́то, вотKam ses to vypravil?Куда́ э́то ты собра́лся?To prší!Вот тако́й дождь!
  2. (navazovací význ.) ну, э́тоTo je právě to!В том-то и де́ло!

Vyskytuje se v

ве́рно: Э́то ве́рно.To souhlasí.

вре́мя: с того́ вре́мениod chvíle

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

кто: Кто там?Kdo je (to)?

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

ни: отку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

перебо́р: Э́то уже́ перебо́р.To už je moc. příliš

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

позо́р: Како́й позо́р!To je ostuda!

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

сре́зать: сре́зать у́голzkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)

бараба́н: Мне по бараба́ну.Je mi to fuk.

безразли́чно: Мне безразли́чно.Je mi to jedno.

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бред: Что за бред?Co je to za nesmysl?

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

быва́ть: быва́ет...to se stává...

быть: Не мо́жет быть.To není možné.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вздор: Что за вздор?Co to je za nesmysl?

взду́мать: Что ты взду́мал встава́ть в таку́ю рань?Co tě to napadlo vstávat tak brzo?

вкус: Он(а) не в моём вку́се.Není to můj typ. fyzicky ap.

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

вольно́: Вольно́ ему́ бы́ло?Měl to zapotřebí?

вот: Во́т в чём вопро́с.A o to jde.

вот: Вот э́то да!No to je gól!

вперёд: Вперёд!Do toho! povzbuzování

вполне́: Э́то вполне́ доста́точно.To bohatě stačí.

всё: У меня всё.To je ode mě všechno.

вы́литый: Он вы́литый па́па.Je (to) celý tatínek.

вытека́ть: Отсю́да вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

вы́ше: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

гнать: Да ты го́нишь!No to si děláš prdel!

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

де́ло: Дела́ пло́хи.Vypadá to špatně.

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

докати́ться: До чего́ ты докати́лся!Tys to dopracoval!, Tys dopadl!

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

доро́га: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

же: тако́й жеstejný, ten samý

зада́ть: Я тебе́ зада́м!ti dám!, Já ti ukážu!

зако́нчиться: Э́то пло́хо зако́нчится.To špatně skončí.

закругля́ться: Закругля́емся!Balíme to., Končíme.

звуча́ть: Звучи́т логи́чно.To zní logicky.

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu.

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

каза́ться: (Э́то) тебе́ то́лько ка́жется.To se ti jen zdá.

како́й: Како́й негодя́й!To je ale darebák!

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

котело́к: У него́ котело́к ва́рит.Myslí mu to.

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

краса́вица: Она́ не пе́рвая краса́вица.Není to zrovna krasavice.

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

кула́к: Держу́ за тебя́ кулаки́.Držím (ti) pěsti.

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

мазь: Де́ло на мази́.Vyvíjí se to slibně.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

моло́ть: Что вы ме́лете?Co to melete?

надави́ть: надави́ть на педа́льdupnout na to

на́до: Так ему́ и на́до.Dobře mu tak., Patří mu to.

надое́сть: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

натвори́ть: Что ты натвори́л?Cos to vyvedl?

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

не: Э́то не игру́шка.To není hračka.

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

нести́: Что ты несёшь?Co to plácáš?

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

нече́стно: Так нече́стно.To není čestné.

ни́зкий: Э́тот стол мне ни́зок.Ten stůl je pro mě malý/nízký.

ничего́: Ничего́ себе́ кани́кулы!To jsou/byly ale prázdniny!

нра́виться: Э́то мне нра́вится.To se mi líbí.

ну: Ну и пого́да!To je ale počasí!

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

оста́вить: Оста́вьте себе́ э́то.Nechte si to.

от: Э́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.