Hlavní obsah

to

Částice

  1. (zdůraznění) ну, э́то, вотKam ses to vypravil?Куда́ э́то ты собра́лся?To prší!Вот тако́й дождь!
  2. (navazovací význ.) ну, э́то

Vyskytuje se v

ве́рно: To souhlasí.Э́то ве́рно.

вре́мя: od té chvíleс того́ вре́мени

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

кто: Kdo je (to)?Кто там?

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

ни: (pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnějšíса́мый что ни на есть

подело́м: Máš co ti patří., Dobře ti tak.Подело́м тебе́!

позо́р: To je ostuda!Како́й позо́р!

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

сре́зать: zkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)сре́зать у́гол

бо́лее: Je to více než zajímavé.Бо́лее чем интере́сно.

брать: To chytá za srdce. Э́то берёт за се́рдце.

бред: Co je to za pitomost?Что за бред?

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

быва́ть: to se stává...быва́ет...

быть: To není možné.Не мо́жет быть.

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

возни́кнуть: Kde ses tu vzal?Отку́да ты возни́к?

вот: A o to jde.Во́т в чём вопро́с.

вперёд: Do toho! povzbuzováníВперёд!

вполне́: To bohatě stačí.Э́то вполне́ доста́точно.

гадю́ка: Není to ženská, ale zmije.Не же́нщина, а гадю́ка.

ги́блый: Je to ztraceno.Э́то ги́блое де́ло.

говори́ть: To mi nic neříká.Э́то мне ничего́ не говори́т.

голова́: Pusť to z hlavy., Nech to být.Не бери́ в го́лову.

го́рько: To je smutné.Э́то го́рько.

де́ло: Vypadá to špatně.Дела́ пло́хи.

де́скать: Prý si za to můžeme sami.Мы, де́скать, са́ми винова́ты.

до́лжное: To se (mu) musí nechat,...На́до отда́ть ему́ до́лжное,...

доро́га: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

жаль: Je mi to moc líto.Мне о́чень жаль.

же: stejný, ten samýтако́й же

жуть: To je hrůza!Жуть кака́я!

зада́ть: Já ti dám!, Já ti ukážu!Я тебе́ зада́м!

зако́нчиться: To špatně skončí.Э́то пло́хо зако́нчится.

здо́рово: To je paráda!Вот здо́рово!

значе́ние: Nemá to cenu., To nemá význam.Э́то не име́ет значе́ния.

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

золото́й: Ty máš zlaté srdce.У тебя́ золото́е се́рдце.

идти́: Sluší ti to.Тебе́ идёт.

интере́сно: To je velmi zajímavé.Э́то о́чень интере́сно.

како́й: To je ale darebák!Како́й негодя́й!

каса́ться: To se tě netýká.Э́то тебя́ не каса́ется.

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

куда́: K čemu je ti tolik peněz?Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?

ла́мпочка: Je mi to fuk.Мне до ла́мпочки.

мазь: Vyvíjí se to slibně.Де́ло на мази́.

мгнове́ние: v tom okamžikuв то́ же мгнове́ние

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

надое́сть: Už mě to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

называ́ться: Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?Как э́то называ́ется?

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

не: To není hračka.Э́то не игру́шка.

недалеко́: Mám to kousek do...Мне недалеко́ до...

не́чего: Nemám ti co říct.Мне не́чего тебе́ сказа́ть.

от: To vychází z nás.Э́то исхо́дит от нас.

отмы́ться: Z toho se nevykroutíš!От того́ не отмо́ешься!

офиге́ть: Ty vole!Офиге́ть!

пизде́ц: Je to v hajzlu.Э́то по́лный пизде́ц.

плева́ть: Kašlu na to!, To je fuk.Плева́ть!

плёвый: To je maličkost., To nestojí za řeč.Э́то плёвое де́ло.

подойти́: Ten kabát mi padne.Э́то пальто́ мне подойдёт.

подразумева́ться: Tím se rozumí/myslí...Под э́тим подразумева́ется...

подходи́ть: To (mi) nevyhovuje.Э́то не подхо́дит.

поздне́е: Přišel později než ty.Пришёл поздне́е чем ты.

понима́ние: To je nad mé chápání.Э́то вы́ше моего́ понима́ния.

поня́тный: Jasná věc., To se rozumí.Поня́тное де́ло.

поня́ть: Nedokážu si to vysvětlit.Я поня́ть не суме́ю.

по́фиг: Kašlu na to., Dlabu na to., Je mi to ukradený.Мне (э́то) по́фиг.

по́хер: Je mi to u prdele.Мне по́хер.

похо́жий: To je ti podobné!Э́то на тебя́ похо́же!

приня́ть: To není přípustné.Так не при́нято.

прия́тный: To rád slyším...Прия́тно слы́шать...

про́сто: To je neuvěřitelné!Про́сто невероя́тно!

пустя́к: To nic není.Э́то пустяки́.

равно́: Je mi to jedno.Мне всё равно́.

разбо́й: To je pěkná zlodějina!Э́то су́щий разбо́й!

разобра́ться: Vyřídíme si to!Разберёмся!

разреше́ние: Když dovolíš, budu ti tykat.С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

с: od té dobyс тех пор

са́мый: Na tom samém místě.В э́том са́мом ме́сте.