Hlavní obsah

приня́ть

Dokonavé slovesoприму́, при́мешь; при́нял, -яла́, -яло; при́нятый; -ят, -ята́, -ято

  1. přijmout, vzít si dárek ap.
  2. ujmout se, přijmout velení ap.приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele
  3. vzít, přijmout do práce ap.
  4. přijmout, přivítat hosty ap.
  5. přijmout, vzít na vědomí zprávu ap.
  6. schválit, přijmout, uznat zákon ap.
  7. uznat, přiznat, připustitТак не при́нято.To není přípustné.
  8. uskutečnit, vykonat, splnit přísahu ap.
  9. podstoupit, prodělat, absolvovat koupel, masáž ap.

Vyskytuje se v

приме́та: připadat v úvahu, být na mysliна приме́те быть

соображе́ние: vzít do úvahy, uvážitприня́ть в соображе́ние

душ: dát si sprchu, osprchovat seприня́ть душ

приня́ть: přijmout funkci řediteleприня́ть пост дире́ктора

све́дение: vzít na vědomí, hovor. kvitovatприня́ть к све́дению

уча́стие: zúčastnit seприня́ть уча́стие

объя́тие: přijmout/přivítat s otevřenou náručíприня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиями

opatření: učinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

akceptovat: akceptovat platební kartuприня́ть/принима́ть креди́тную ка́рту

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

demise: přijmout demisiприня́ть отста́вку

dík: s díky přijmout/odmítnoutс благода́рностью приня́ть/отказа́ться

koupel: Dal si koupel.Он при́нял ва́нну.

lázeň: dát si horkou lázeňприня́ть горя́чую ва́нну

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

převzít: převzít dědictvíприня́ть насле́дство

přijmout: přijmout nabídku/objednávkuприня́ть предложе́ние/зака́з

přivítat: přivítat s otevřenou náručíвстре́тить/приня́ть с распростёртыми объя́тиями

sprcha: Dal si sprchu.Он при́нял душ.

účast: přijmout účastприня́ть уча́стие

usnesení: přijmout usneseníприня́ть резолю́цию

vyřídit: vyřídit objednávkuвы́полнить зака́з, приня́ть к исполне́нию зака́з

vzít: vzít lékприня́ть/вы́пить лека́рство

vzít si: vzít si co (příliš) k srdciприня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцу

závažný: udělat závažné rozhodnutíприня́ть серьёзное реше́ние

k, ke, ku: vzít si co k srdciприня́ть что бли́зко к се́рдцу

na: vzít na vědomíприня́ть к све́дению

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что

vědomí: vzít na vědomí coприня́ть к све́дению что

zvednout: přen. zvednout (hozenou) rukaviciприня́ть вы́зов, подня́ть перча́тку

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.

ве́ра: uvěřit bez důkazů, uvěřit na slovoприня́ть на ве́ру