Hlavní obsah

stání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (u soudu) der Gerichtsterminpráv. dostavit se k stánízum Gerichtstermin erscheinenpráv. první stáníerster Gerichtstermin
  2. (vzpřímená poloha těla) das Stehenmísto k stáníder Stehplatz
  3. (setrvání na místě) das (Still)Stehen, der Stillstanddopr. zákaz stáníeingeschränktes Haltverbot
  4. (pro zvířata ve stáji) der Stand, die Box

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem stehen* zu etw.

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

národnostní: národnostní státder Nationalitätenstaat

následnický: následnický státder Nachfolgestaat

neutrální: neutrální státein neutraler Staat

občan: občan státuder Staatsbürger

průmyslový: průmyslový státder Industriestaat

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

spolkový: spolkový státder Bundesstaat

stání: místo k stáníder Stehplatz

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

v, ve: stát v pozorustillstehen, strammstehen

vidění: stát za viděnísehenswert sein

vnitřní: vnitřní záležitosti státuinterne Angelegenheiten eines Staates

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

aby: Aby se mu tak něco stalo!Nur nicht, dass ihm was zustößt!

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mladý: mladý státein junger Staat

mnohonárodnostní: mnohonárodnostní státein multinationaler Staat

mocný: mocný státein mächtiger Staat

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

oběť: Stal se obětí kapsářů.Er wurde Opfer von Taschendieben.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

odkrytý: Odkryté malby stojí za vidění.Freigelegte Malereien sind sehenswert.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

počátkem: Stalo se to počátkem jara.Es passierte zu Beginn des Frühlings.

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

průjezdní: průjezdní státder Transitstaat, der Durchfuhrstaat

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

rád: Rádo se stalo.Gern geschehen.

rámec: v rámci státuinnerhalb des Staates

reprezentace: reprezentace státu/podnikudie Repräsentation des Staates/Betriebes

sousední: sousední stát/městoder Nachbarstaat/die Nachbarstadt

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

uznaný: státem uznané svátkystaatlich anerkannte Feiertage

úžas: stát v němém úžasustumm vor Staunen dastehen

věřící: stát se věřícímgläubig werden

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zadluženost: Zadluženost státu roste.Die Staatsverschuldung steigt.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

židovský: židovský státder jüdische Staat

hřích: expr. stát za hřícheine Sünde wert sein

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pendrek: stát za pendrekeinen Dreck wert sein

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren

tvář: stát tváří v tvář komu/čemuj-m/etw. Auge in Auge gegenüberstehen

tvrdý: stát jako tvrdé ywie ein Ölgötze dastehen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

andersherum: stát obráceněandersherum stehen

anstehen: stát ve frontě na vstupenkynach Eintrittskarten anstehen

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

beiseite: Stála stranou.Sie stand beiseite.

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

ledig: stát se svobodnou matkoueine ledige Mutter werden

Schlange: stát ve frontě/v řaděSchlange stehen

süchtig: stát se závislým na alkoholuvon Alkohol süchtig werden

versteinert: stát jako zkamenělýwie versteinert stehen

Zentrum: stát ve středu čeho pozornosti ap.im Zentrum von etw. stehen

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

Beute: stát se čí kořistíj-m zur Beute fallen

Brett: stát na prknechauf den Brettern stehen

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

dastehen: stát tu jako zkamenělýwie versteinert dastehen

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

Gebiet: území země/státudas Gebiet eines Landes/Staates

gegenüber: Její dům stojí naproti kostelu.Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

Gewissheit: Předpoklad se stal skutečností.Die Vermutung wurde zur Gewissheit.

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

irgendwas: Stalo se něco?Ist irgendwas?

kein, keine: Ty šaty nestály ani 20 euro.Das Kleid hat kein 20 Euro gekostet.

Kopf: Vstupné stojí 10 eur na hlavu.Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.

kosten: Kolik to stojí?Wie viel kostet es?

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

Staat: založit státeinen Staat gründen

Stand: skákat ze stojeaus dem Stand springen

stehen: stát za domemhinter dem Haus stehen

Stunde: ve chvílích nouze stát při komin der Stunde der Not zu j-m halten

taugen: Ta kniha nestojí za nic.Das Buch taugt nichts.

tun: Dělala, jako by se nic nestalo.Sie tat so, als wäre nichts passiert.

unentschlossen: Nerozhodně stál přede dveřmi.Unentschlossen stand er vor der Tür.

unterstehen: Tady můžeme v dešti stát.Hier können wir während des Regens unterstehen.

Ursache: Není zač!, Rádo se stalo!Keine Ursache!

vor: stát před domemvor dem Haus stehen

vorkommen: To se mi nemůže nikdy stát.Das kann mir nie vorkommen.

warten: stát na semaforu a čekat na zelenouan der Ampel stehen und auf Grün warten

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

weltbewegend: Nic zvláštního se nestalo.přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.

werden: Z vody se stal led.Das Wasser wurde zu Eis.

würdigen: nestát komu za pozdravj-n keines Grußes würdigen

Zeit: Jeho koníček stojí (hodně) času.Sein Hobby kostet (viel) Zeit.

zustoßen: Doufejme, že se mu nic nestalo.Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.

halt: Stát! Tudy dále nemůžete!Halt! Hier können sie nicht durch!

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.