Hlavní obsah

lassen

Slovesolässt, ließ, h. gelassen

  1. nechat, dát postavit ap.Er lässt dich vielmals grüßen.Nechá tě mockrát pozdravovat.Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!
  2. nechat, dovolitsich zu etw. überreden lassennechat se přemluvit k čemu
  3. j-m etw. Akk nechat, uznat komu co
  4. j-n/etw. irgendwohin (v)pustit koho kam
  5. sich lassen dát se dobře zpracovat ap.užívá se ve spojení s infinitivem plnovýznamového slovesaDas lässt sich nicht leugnen.To se nedá popřít.
  6. etw. Akk nechat (být) co, nechat čehoLass das (sein)!Nech to (být)!

Vyskytuje se v

angedeihen: dopřát, poskytnout komu coj-m etw. angedeihen lassen

anstehen: odložit, odsunout co, otálet s čímetw. Akk anstehen lassen

beruhen: nechat co být, nechat čemu volný průběhetw. Akk auf sich Dat beruhen lassen

bewenden: nechat to být, vyřídit to čímes bei/mit etw. bewenden lassen

bieten: nechat si líbitsich Dat bieten lassen

blicken: (za)stavit se, ukázat se u kohosich bei j-m blicken lassen

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen

ergehen: vydat, vynést co nařízení ap.etw. Akk ergehen lassen

erkennen: ukázat, dát najevo co dobrou vůli ap.etw. Akk erkennen lassen

Finger: dát od čeho ruce pryčdie Finger von etw. (weg)lassen

Frieden: dát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čímj-n mit etw. in Frieden lassen

gehen: šlohnout, sebrat, odnést si co ukrástetw. Akk mit sich gehen lassen

gehen lassen: odvázat sesich gehen lassen

geschehen: dopustit co, nezabránit čemu bezpráví ap.etw. Akk geschehen lassen

grüßen: nechat pozdravovat kohoj-n grüßen lassen

Haar: nenechat na kom/čem nit(ku) suchoukein gutes Haar an j-m/etw. lassen

halten: nebýt k zastavení/udrženísich nicht halten lassen, nicht zu halten sein

Hand: dát ruku do ohně za koho/cosich Dat die Hand für j-n/etw. abhacken lassen

hängen: Nevěš hlavu!Lass den Kopf nicht hängen!

hängen lassen: nechat koho ve štychu, vykašlat se na kohoj-n hängen lassen

hochleben: provolávat komu/čemu slávu, připíjet komu na zdravíj-n/etw. hochleben lassen

Holz: nechat na sobě dříví štípatHolz auf sich hacken lassen

hören: dát/nedat o sobě vědětetwas/nichts von sich hören lassen

Klinge: vrazit komu nůž do zad zabít ap.j-n über die Klinge springen lassen

klingen: (při)ťuknout si na zdravídie Gläser klingen lassen

kommen: (za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.(sich) j-n/etw. kommen lassen

lassen: dát se dobře zpracovat ap.sich lassen

leben: žít a nechat žítleben und leben lassen

liegen: koho/co přehlížet, přezírat, zanedbávatj-n/etw. links liegen lassen

liegen lassen: nechat po pravé straně chůze, jízdy ap.rechts liegen lassen

Maske: sundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvářdie Maske fallen lassen/von sich werfen

nehmen: nenechat si ujít (příležitost) co udělatsich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tun

Ohr: sklopit uši, stáhnout krovkydie Ohren hängen lassen

Regen: nechat koho ve štychuj-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen

Register: tahat za všechny páky/nitkyalle Register ziehen/spielen lassen

Ruhe: dát pokoj komuj-m seine Ruhe/j-n in Ruhe lassen

Saft: (nechat) koho dusit ve vlastní šťávěj-n im eigenen Saft schmoren (lassen)

sagen: dát si od koho říctsich Dat von j-m etwas sagen lassen

sausen: nechat plavat, pustit k vodě koho, vykašlat se na kohoj-n sausen lassen

sehen: ukázat se u koho, kde přijít na návštěvusich bei j-m, irgendwo sehen lassen

Sorge: To je moje starost!, Nech to na mně!Lass das (nur) meine Sorge sein!

spaßen: s kým nejsou žertymit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßen

Acht: nedbat na co, nerespektovat coetw. Akk außer Acht lassen

springen: zacvakat, zaplatit coetw. Akk springen lassen

Stich: nechat koho ve štychu, vykašlat se na kohoj-n im Stisch lassen

Stück: roztrhat se pro kohosich Akk für j-n in Stücke reißen lassen

übrig: mít velké rezervy výkon ap.sehr zu wünschen übrig lassen

dát: dát si řícisich zu etw. bewegen lassen

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

chutnat: Nechte si chutnat.Lassen Sie sich's (gut) schmecken.

pochyba: nechat koho na pochybáchj-n im Zweifel lassen

pokoj: nechat koho/co na pokojij-n/etw. in Ruhe lassen

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

dát se: dát se zlákatsich verlocken lassen

dodělat: nechat si dodělat fotografiedie Fotos nachfertigen lassen

dohola: nechat se ostříhat doholasich kahl schneiden lassen

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

dozor: nechat koho bez dozoruj-n ohne Aufsicht lassen

dozrát: nechat dozrát zelená rajčatagrüne Tomaten nachreifen lassen

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

drtit: drtit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

dusit: dusit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

houpat: houpat nohamadie Beine baumeln lassen

knír: nechat si růst knírsich einen Schnurrbart wachsen lassen

komentář: nechat co bez komentářeetw. ohne Kommentar lassen

křídlo: roztáhnout/svěsit křídladie Flügel ausbreiten/hängen lassen

máchat: máchat sáček čaje v horké voděeinen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassen

manipulovat: Nenechte sebou manipulovat.Lassen Sie sich nicht manipulieren.

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

nachytat se: nachytat se na inzerátsich von einer Anzeige locken lassen

napálit: nechat se napálitsich anschmieren lassen

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

nastřelit: Nechal jsem si nastřelit náušnice.Ich habe mir die Ohrringe stechen lassen.

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

oddálit se: Schůzka se dá oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

oddat: nechat se oddat církevněsich kirchlich trauen lassen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odtéct: nechat vodu odtéctdas Wasser abfließen lassen

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

okapat: nechat okapat nádobídas Geschirr abtropfen lassen

oklamat: Nenech se oklamat!Lass dich nicht täuschen.

opékat se: přen. opékat se na sluncisich in der Sonne braten lassen

oschnout: nechat ovoce oschnoutObst abtrocknen lassen

oslepit: Nenech se oslepit bohatstvím.Lass dich nicht von Reichtum blenden.

ostříhat: Musíš se nechat ostříhat.Du musst dich schneiden lassen.

oškubat: Nenechám se oškubat.Ich lasse mich nicht rupfen.

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

otrávit: Nenechám se tím otrávit.Ich lasse mich damit nicht anöden.

parte: nechat vytisknout parteeine Todesanzeige drucken lassen

píchnout: Nechala si píchnout uši.Sie ließ ihre Ohren stechen.

plácnout sebou: Plácla sebou do křesla.Sie ließ sich in den Sessel plumpsen.

plastika: jít na plastikusich eine Plastik machen lassen

pobízet: Nenechal se dvakrát pobízet.Er ließ sich nicht zweimal auffordern.

podusit: podusit studenta u zkouškyeinen Studenten bei der Prüfung schmoren lassen