Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) der Weg, der Pfadúzká cestaschmaler Wegneveřejná cestader Privatwegcesta pro pěšíder Fußweg
  2. (směr pohybu, dráha) der Weg, die Bahn, die Routezeptat se na cestunach dem Weg fragenanat. dýchací cestydie Atemwege
  3. (jízda) die Fahrt(cestování) die Reiseslužební cestadie Dienstreisecesta do cizinydie Auslandsreisecesta vlakemdie Zugfahrt
  4. (postup) der Wegúřední cestader Amtsweg

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit (den Weg) bahnen

proklestit: proklestit si cestuproniknout sich bahnen, sich durchschlagen*

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod (sich) den/einen Weg bahnen

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíobere/untere Atemwege

kolem: cesta kolem světadie Weltreise

křížový: křížová cestader Kreuzweg

lesní: lesní cestader Waldweg

močový: močové cestydie (ableitenden) Harnwege

obchodní: obchodní cestadie Geschäftsreise

objevitelský: objevitelská cestadie Entdeckungsreise

památka: památky z cestdie Reiseandenken

písčitý: písčitá cesta/plážder Sandweg/Sandstrand

polní: polní cestader Feldweg

právní: právní cestader Rechtsweg

průzkumnický: průzkumnická cestadie Forschungsreise

průzkumný: průzkumná cestadie Erkundungsreise, die Erkundungsfahrt

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

přístupový: přístupová cestader Zugangsweg

rozvrh: rozvrh cestyder Reiseplan

služební: služební cesta/vchoddie Dienstreise/der Personaleingang

smírný: smírnou cestouauf gütlichem Wege

soudní: soudní cestouauf gerichtlichem Weg(e)

studijní: studijní cestadie Studienreise

svatební: svatební cestadie Hochzeitsreise

svět: cesta kolem světadie Weltreise

šťastný: Šťastnou cestu!Gute Reise!

únikový: úniková cestader Fluchtweg

úřední: úřední cestouauf dem Amtsweg

zahraniční: zahraniční cestadie Auslandsreise

zpáteční: zpáteční cestader Rückweg

bahnitý: bahnitá cestaein matschiger Weg

doptat se: doptat se na cestuden Weg erfragen

dovrchu: Cesta jde dovrchu.Der Weg geht aufwärts.

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

kamenitý: kamenitá cestaein steiniger Weg

klikatý: klikatá cesta k úspěchuein krummer Weg zum Erfolg

konec: na konci cestyam Ende der Reise

křižovat: Cesta křižuje pole.Die Straße kreuzt das Feld.

křižovat se: Pole se křižuje s lesní cestou.Das Feld kreuzt den Feldweg.

kus: ujít kus cestyein Stück Weg zurücklegen

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

mírový: urovnat konflikt mírovou cestoueinen Konflikt auf friedlichem Wege bereinigen

obrácený: Na cestě byl obrácený vůz.Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.

odbočit: Zde odbočuje cesta k hradu.Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odklon: odklon od trasy cestydie Abkehr von der Reiseroute

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

oplotit: oplotit cestuden Weg abzäunen

označkovat: označkovat turistickou cestueinen Wanderweg markieren

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

píchnout: Na zpáteční cestě jsme píchli.Auf dem Rückweg hatten wir einen Platten.

po: Napadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.

podnikat: podnikat cestyReisen unternehmen

pohodlný: pohodlná cestaein bequemer Weg

poloviční: být na poloviční cestěauf dem halben Weg sein

posvítit: Posviť mi na cestu!Leuchte mir den Weg!

prašný: prašná cestaein staubiger Weg

probít: probít si cestu davemsich den Weg durch die Menge bahnen

provázet: koho provázet na cestě domůj-n auf dem Heimweg begleiten

přehradit: přehradit cestuden Weg sperren

přejít: přejít (přes) cestudie Straße überqueren

připlést se: Připletla se mi náhodou do cesty.Sie ist mir zufällig in die Quere gekommen.

ptát se: ptát se koho na cestuj-n nach dem Weg fragen

razit: Razil jsem si cestu sněhem.Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.

rozházet: rozházet písek po cestěden Sand auf dem Weg verstreuen

služební: Ředitel je na služební cestě.Der Direktor ist dienstlich unterwegs.

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

stočit se: Cesta se stočila k lesu.Der Weg führte zum Wald.

točitý: točitá cestaein kurviger Weg

ukázat: ukázat cizinci cestueinem Ausländer den Weg zeigen

únavný: Byla to únavná cesta.Es war eine anstrengende Reise.

uplynout: Cesta jim příjemně uplynula.Die Reise verging ihnen angenehm.

uvolněný: uvolněná cestaein freigemachter Weg

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vpůli: vpůli cestyauf halbem Wege

vrch: Cesta vede prudce do vrchu.Der Weg führt steil bergauf.

vroubit: Cesta je vroubena zástupy lidí.Viele Leute säumten den Weg.

vyschnout: Cesta už po dešti vyschla.Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.

vzhůru: Cesta jde vzhůru.Der Weg führt hinauf.

zahýbat: Cesta zahýbá doleva.Der Weg zweigt nach links ab.

zapadat: Cesta zapadala sněhem.Der Weg war verschneit.

zapovězený: zapovězená cestauntersagter Weg

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

zpět: cesta tam a zpětdie Reise hin und zurück

zúžit se: Cesta se postupně zúžila.Der Weg wurde nach und nach enger.

jít: jít si svou cestouseinen Weg gehen

ležet: ležet komu v cestěj-m im Wege sein

mluvit: mluvit z cestyirrereden