Hlavní obsah

bitte

Částice

  1. prosím při vyjádření zdvořilého přání, výzvy ap.Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!
  2. Bitte sehr! Nabídněte si prosím!
  3. Ja, bitte? Ano, prosím? při ohlášení do telefonu
  4. (Wie) Bitte? (Jak) Prosím? nerozuměl jsem

Vyskytuje se v

Beeilung: Rychle!, Pospěš!, Pohyb!(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!

bitte: Nabídněte si prosím!Bitte sehr!

bitten: Smím prosit? o tanecDarf ich bitten?

ich: (Ale) Prosím vás!(Aber) Ich bitte Sie!

na: No prosím!Na also/bitte!

nach: (Prosím) Až po Vás!(Bitte,) Nach Ihnen!

wie: Prosím? Co jsi říkal?Wie bitte?

zahlen: Zaplatím!, Prosím platit!Bitte zahlen!, Zahlen bitte!

ausdrücklich: důrazně žádat o coausdrücklich um etw. bitten

baldmöglichst: žádat o co nejrychlejší vyřízeníum baldmöglichste Erledigung bitten

sehr: Děkuji/Prosím pěkně!Bitte/Danke sehr!

streichen: Nehodící se škrtněte!Nichtzutreffendes bitte streichen!

Tanz: požádat koho o tanecj-n zum Tanz bitten

Tisch: pozvat koho ke stoluj-n zu Tisch bitten

um: žádat koho o coj-n um etw. bitten

anreihen: Prosím zařaďte se dozadu!Bitte reihen Sie sich hinten an!

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

aufessen: Rychle prosím dojez!Iss bitte rasch auf!

Augenblick: Okamžik/Moment prosím!(Einen) Augenblick bitte!

ausbitten: Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.Ich bat mir Bedenkzeit aus.

ausweisen: Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!Weisen Sie sich, bitte, aus!

bedienen: Prosím, použijte výtah!Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!

berühren: Prosím nedotýkat se!Bitte nicht berühren!

bleiben: Zůstaňte prosím u telefonu!Bleiben Sie bitte am Apparat!

dorthin: Prosím tě, nechoď tam!Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!

Durchfahrt: Neparkovat - vjezd!Bitte (die) Durchfahrt frei halten!

durchstreichen: Nehodící se prosím škrtněte.Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.

dürfen: Smím prosit?Darf ich bitten?

entschuldigen: Omluvte mne prosím na okamžik.Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.

flehentlich: koho úpěnlivě prosit o coj-n flehentlich um etw. bitten

folgen: Následujte mě prosím!Folgen Sie mir bitte!

geben: Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonupřen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.

Geduld: Prosím tě o (malé) strpení.Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.

Gnade: prosit koho o milostj-n um Gnade bitten

händeringend: koho úpěnlivě prosit o coj-n um etw. händeringend bitten

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

herantragen: přednést prosbu otcieine Bitte an den Vater herantragen

hineinbitten: Lékař pozval pacienta dále.Der Arzt bat den Patienten hinein.

höflich: koho zdvořile žádat o coj-n höflich um etw. bitten

inständig: koho snažně prosit o coj-n inständig um etw. bitten

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

reichen: Podej mi prosím sůl!Reiche mir bitte das Salz!

treten: Prosím ustupte!Bitte zur Seite treten!

verbinden: Moment, prosím, spojím vás (s ním)!Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!

verzeihen: Promiňte prosím!, S dovolením!Verzeihen Sie bitte!

vorstellen: Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.

wegtreten: Prosím, uvolněte kolej!Bitte, vom Gleis wegtreten!

weiter: Prosím, dál!Bitte weiter!

also: Prosím tě!Also bitte!

werden: Udělal bys to pro mne, prosím?Würdest du es, bitte, für mich tun?

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!

zutreffend: Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

moment: Moment, prosím!Einen Moment, bitte!

naléhavě: naléhavě prosit koho o coj-n um etw. dringend bitten

naléhavý: naléhavá žádost/výzva/prosbaeindringliche Forderung/Aufforderung/Bitte

následovat: Následujte mě.Folgen Sie mir bitte!

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

poprosit: poprosit rodiče za odpuštěnídie Eltern um Verzeihung bitten

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

připoutat: Připoutejte se! v letadleBitte anschnallen!

půjčit: Půjčíte mi prosím 10 eur?Borgen Sie mir bitte 10 Euro?

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

zazlívat: Nezazlívejte mi to!Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

dát se: dát se prositsich bitten lassen

informace: Kde jsou prosím informace?Wo ist bitte die Auskunft?

koleno: na kolenou prositauf Knien bitten

okamžik: Okamžik, prosím!(Einen) Augenblick bitte!