Hlavní obsah

Wand

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. stěna, zeďEr wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.
  2. stěna žaludku, nádoby ap.
  3. skalní stěna

Vyskytuje se v

Kopf: chtít hlavou prorazit zeďmit dem Kopf durch die Wand wollen

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

Wand: vlastní čtyři stěny vlastní bytdie (eigenen) vier Wände

weiß: bílý/bledý jako stěnaweiß wie die Wand

Wind: (rychlý) jako vítr(schnell) wie der Wind

winden: um etw. vinout se, pnout se kolem čeho o rostliněsich winden

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

anpressen: přitisknout ucho na stěnudas Ohr an die Wand anpressen

bleich: být bledý jako stěnableich wie eine Wand sein

gegen: otočit se ke stěněsich gegen die Wand drehen

mit: jet po větrumit dem Wind fahren

südlich: očekávat jižní vítrsüdlichen Wind erwarten

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

aufprallen: Koule narazila do zdi.Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.

befestigen: připevnit poličku ke zdiein Regal an der Wand befestigen

blasen: Fouká ledový vítr.Ein eisiger Wind bläst.

darauf: Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.

drängen: tlačit koho ke zdij-n an die Wand drängen

durchbohren: provrtat stěnudie Wand durchbohren

durchdringen: pronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmisogar die dicksten Wände durchdringen

einschlagen: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand einschlagen

eisig: Fouká mrazivý vítr.Es bläst ein eisiger Wind.

gehen: Fouká studený vítr.Es geht ein kalter Wind.

kehren: Plachta se obrací po větru.Das Segel kehrt sich nach dem Wind.

klopfen: zaťukat na stěnuan die/der Wand klopfen

lehnen: opřít kolo o zeďdas Fahrrad an/gegen die Wand lehnen

stoßen: narazit do stěnygegen die Wand stoßen

mírný: meteor. mírný vítrein mäßiger Wind

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

závod: s větrem o závodwie der Wind

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

fučet: Venku fučí.Draußen windet es.

nabílit: nabílit zdi vápnemdie Wände tünchen

nárazový: meteor. nárazový vítrböiger Wind

obložit: obložit stěny dřevemWände mit Holz verkleiden

odpadnout: Ze zdi odpadla omítka.Von der Wand ist der Putz abgefallen.

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

ovanout: Ovanul nás studený vítr.Es hat uns ein kalter Wind angeweht.

počmárat: počmárat zdi pastelkamiWände mit Buntstiften bekritzeln

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prorazit: Kulky prorazily zeď.Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.

provlhlý: provlhlé zdidurchfeuchtete Wände

Fahne: točit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášťdie Fahne nach dem Wind drehen

prudký: prudké větry/deštěheftige Winde/Regenfälle

průzor: průzor ve stěnědas Guckloch in der Wand

převlékat: přen. převlékat kabátden Mantel nach dem Wind(e) drehen

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

přijít: Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.

připevnit: připevnit poličku na zeďdas Regal an der Wand befestigen

připíchnout: připíchnout vyhlášku na zeďdie Anordnung an die Wand festpinnen

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přisunout: přisunout skříň ke stěněden Schrank an die Wand schieben

přišroubovat: přišroubovat poličku na zeďdas Regal an die Wand anschrauben

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

rozehnat: Vítr rozehnal mraky.Der Wind hat die Wolken vertrieben.

roznést: Vítr roznesl prach ze silnic.Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.

rozvlnit: Vítr rozvlnil hladinu rybníka.Der Wind wühlte den Teichspiegel auf.

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

strhat: strhat plakáty ze zdiPlakate von der Wand abreißen

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

trčet: Ze zdi trčela trubka.Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.

vát: Od moře vál prudký vítr.Stürmischer Wind blies vom Meer.

vestavět: vestavět skříně do zdidie Schränke in die Wand einbauen

vlát: Vlasy jí vlály ve větru.Ihre Haare wehten im Wind.

vypáčit: kleštěmi vypáčit hřebík ze zdimit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehen

vyzdobit: vyzdobit všechny stěny freskamialle Wände mit Fresken ausschmücken

vzepřít se: Vzepřel se nohama o zeď.Er stemmte seine Füße gegen die Wand.

zabíjet: zabíjet hřebíky do zdidie Nägel in die Wand einschlagen

zahučet: Vítr zahučel v komíně.Der Wind brauste im Schornstein.

zakouřený: zakouřené zdirauchgeschwärzte Wände

západ: vítr od západuder Wind von Westen

zavát: Od jihu zavál teplý vítr.Aus Süden wehte ein warmer Wind.

zavlnit se: Obilí se ve větru zavlnilo.Das Getreide wogte im Wind.

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

zlámat: Vítr zlámal větve stromů.Der Wind brach die Baumäste.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

zmítat: Vítr zmítal lodí.Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.

zmítat se: Zmítá se v křečích.Sie windet sich in Krämpfen.

ztišit se: Vítr se ztišil.Der Wind legte sich.

zvířit: Vítr zvířil listí.Der Wind hat die Blätter aufgewirbelt.

zvlhlý: zvlhlé zdifeucht gewordene/feuchte Wände

čert: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

kam: Kam vítr, tam plášť.Er hängt den Mantel nach dem Wind.

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

plášť: být kam vítr, tam plášťden Mantel nach dem Wind hängen

sít: přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden