Hlavní obsah

into [ˈɪntuː unstressed ˈɪntə]

Předložka

  1. do(vnitř) čeho dát ap.get into sthvlézt, nasednout, dostat se do čeho
  2. do čeho zabodnout, dostat se ap., (směrem) na co vystřelit ap.move into sthvstoupit do čeho podniku ap.
  3. do čeho, na co narazit ap.
  4. get into sthobléknout se do čeho, obléknout si co
  5. talk sb into sthpřemluvit koho k čemutry to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu
  6. do čeho, na co rozdělit ap.

Vyskytuje se v

all: dát do čeho všechno/všechny sílygive/put one's all into sth

blend in: sth splývat, splynout s čím s okolím ap.blend in (with), blend into

breach: zaskočit, zastoupit za nepřítomnéhostep into the breach

bring into: přizvat koho kam odborníky do vlády ap.bring sb into

buckle into: sth připoutat, připásat koho k čemu pásem k sedadlu ap.buckle sb into

consideration: vzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemutake sth into consideration

crowd: sth nacpat se, nahrnout se, (na)tlačit se kam do autobusu ap.crowd into

detail: jít/zacházet do podrobnostígo into details/the detail

disrepute: ztratit dobrou/získat špatnou pověstfall/be brought into disrepute

drag into: sth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.drag sb/sth into

draw into: sth zaplést, zatáhnout koho do čehodraw sb into

drill into: sb vtloukat co komu (do hlavy) návyky ap.drill sth into

drum into: vtloukat do hlavy komu co, hustit, hučet co do kohodrum sth into

effect: uskutečnit, realizovat, uvést do praxe coput sth into effect

factor in, factor into: sth zahrnout co do čeho, zohlednit co v čem, brát v potaz při čemfactor sth into

fall: náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.fall into

flame: (náhle) vzplanoutburst into flame(s)

fling into: sth vrhnout se, pustit se do čehofling osf into

force into: doing sth přinutit, dotlačit koho k čemuforce sb into

frighten into: doing sth pohrůžkami přimět koho k čemufrighten sb into

hand: nahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhémuplay into sb's hand

head: vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.get a fact into one's head

knock: sth zarazit, zatlouct co do čehoknock in(to)

let into: sth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu colet sb into

luck: sth hovor. náhodou přijít k čemuluck into

make into: sth přetvořit co v co, udělat z čeho comake sth into

oblivion: k nepoznání, naprosto rozbombardovat ap., do (úplného) bezvědomí opít se ap.into oblivion

operation: začít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti normacome into operation

overdrive: zabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělatgo in(to) overdrive

own: uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit secome into one's own

pack: sth (na)mačkat (se), nacpat (se), (na)pěchovat (se) kampack (into)

pack into: sth nacpat, namačkat, vměstnat co kampack sth into

place: zapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit seclick into place

play: vstoupit do hry, začít působit faktor ap.come into play

plug in, plug into: sth vstrčit, zastrčit co do čehoplug sth into

poke: (v)strčit, strkat co kampoke sth into sth

prod: ponoukat, pobízet, vybízet koho k čemuprod sb into doing sth

push: sth voj. proniknout, postoupit, prorazit kam na územípush into

raptures: about/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čímbe in raptures, go into raptures

read into: sth vykládat si, chápat co jak i mylněread sth into

reverse: naopak, opačně, pozpátku o pořadíin(to) reverse

roll in, roll into: sth stočit, srolovat co do čeho do klubíčka ap.roll sth into

see into: sth zavést, doprovodit koho kamsee sb into

set in: sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.set in(to)

shame into: sth přimět, dotlačit koho k čemu vyvoláváním pocitu viny či studushame sb into

shape: postavit do latě, dát do pořádku koho/coget sb/sth into shape

shock into: sth být tak šokován, že ..., samým údivem něco udělatbe shocked into

shoe: nahradit koho, zaujmout čí místofill/step into sb's shoes

slip into: sth propašovat, podstrčit, nenápadně šoupnout co kamslip sth into

song: dát se do zpěvu, začít zpívatburst into song

spring: pustit se do prácespring (in)to action

starve into: sth (vy)hladověním přinutit koho k čemustarve sb into

stir into: sth vmíchat, přidat za míchání co do čeho smetanu do omáčkystir sth into

stride: chytit tempo, dostat se do tempa/tohoget into/hit one's stride

take into: sth vzít, přivést koho/co kamtake sb/sth into

talk into: (doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemutalk sb into

toe: opatrně se do čeho pouštětdip one's toes in(to) (the waters of) sth

translate: přetransformovat (se), přeměnit (se), proměnit (se) v cotranslate into into sth

work into: sth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.work sth into

write into: sth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.write sth into

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

being: vzniknoutcome into being

blast: vyhodit co do vzduchublast sth into the air

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

bring: přivést na svět koho dítěbring sb into the world

bud: rozpučet, vypučet, vyrašitcome into bud

burst into: vzplanout, začít hořetburst into flames

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

coma: upadnout do kómatusink/go into a coma

come into: vzniknoutcome into being

con: nakecat komu cocon sb into believing sth

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

crystal ball: i přen. věštit z křišťálové koulelook into the crystal ball

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůrun into debt

delude: namlouvat si, nalhávat si codelude osf into believing/thinking sth

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čemthrow sth into disarray

disrepair: (z)chátratfall into disrepair

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

doze: na chvíli usnout, začít dřímatfall into a doze

draw: vjíždět kam vozidlo ap.draw into sth

eat: prožrat co/se čím korozeeat its way through/into sth

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

existence: vzniknoutcome into existence

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.

fade: mizet v dálcefade into the distance

faint: omdlít, upadnout do mdlobfall into a faint

account: brát v úvahu, zohlednit, uvážit cotake sth into account, take account of sth

archiv: zařadit co do archivuarchive sth, file sth into an archive

brát: brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

dvojice: utvořit dvojiceform pairs, pair up, get into pairs

jít: jít do důchoduretire, go into retirement

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

kus: rozbít co na kusybreak sth into pieces

manželství: vstoupit do manželstvíenter into marriage

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

nemilost: upadnout v nemilostfall from grace, fall into disgrace, fall foul of sb

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sth

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

odejít: odejít do důchoduretire, go into retirement

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

padnout: padnout do pastifall into the trap

pláč: propuknout v pláčburst into tears

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

plést se: plést se komu do cestyget into sb's way

pokrájet: pokrájet co na kouskycut sth into pieces

polovička: na polovičkyin(to) halves

polovina: rozdělit co na polovinydivide sth into halves

povětří: vyhodit co do povětříblow sth up, blast sth into the air

praxe: zavést co do praxeput sth into practice

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

přejít: přejít do klusubreak into a trot

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sth

přijít: přijít do módycome into fashion, become fashionable

připojit: připojit co do zásuvkyplug sth in(to)

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

půlka: rozdělit co na půlkydivide sth in(to) halves

rozlít: přen. rozlít si to u kohoget into sb's bad books

smotat: smotat do klubka přízi ap.ball sth (up), roll into a ball

sňatek: uzavřít sňatekenter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriage

styk: přijít do styku s kým/čímcome into contact with sb/sth

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

taj: zasvětit koho do tajů čehoinitiate sb into the mysteries of sth

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

uvalit: práv. uvalit na koho vazbucommit sb to/take sb into/put sb in custody

cucek: roztrhat co na cuckytear sth (in)to shreds

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

dotlačit: Dotlačili mě do toho.They pushed me into (doing) it.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

kapat: kapat (si) kapky do očíput drops into one's eyes

kapsa: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma

lákat: lákat koho do pastilure sb into a trap

nabourat: Naboural do našeho plotu. autemHe crashed into our fence.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass

narazit: narazit na problémyrun into problems

opět: přijít opět do módycome back into fashion

photographer: fotoreportérpress photographer