Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) line(hlavní) main(s)(el. rozvod po domě) wiring(potrubím) pipes, pip(e)age(způsob rozvodů) routing(roura, kanál ap.) ductelektrické vedenípower line(s)hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main
  2. (řídící orgány) managementAmE též front office(strany ap.) leaders, leadership(správa) administration(rada odborníků) boardnejvyšší vedenítop management
  3. (činnost vedoucích) management, direction(odborné usměrňování) guidance(politické ap.) leadership
  4. (řízení) conduct(ing)(správa) administration(dozor) supervision(vládnutí) governance(vozidla ap.) steeringmít na starosti vedení čehobe in charge of sthvedení domácnostihousekeepingekon. vedení účtuoperation of the account
  5. (postavení v čele) leadujmout se vedenítake the lead

Vyskytuje se v

domácnost: keep housevést domácnost

dvojí: lead double lifevést dvojí život

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

objížďka: re-route sthvést/odklonit objížďkou

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

účet: keep accountsekon. vést účty

válka: war against/with sb/sth, wage war against/on sb/sthvést válku proti komu/čemu, s kým/čím

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

dlouhý: be a bit slow on the uptakemít dlouhé vedení nechápat

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

account: to keep accountsvést účty

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

double life: live a double lifevést dvojí život

hobby-horse: ride on one's hobby-horseomílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničku

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

line: power linesdráty elektrického vedení

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u soudu

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

record: record keepingvedení evidence

ring: elektr. ring circuitokružní vedení

senior: senior managementvrchní vedení podniku

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým, být v jednání

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

tutelage: under the tutelage of sbpod vedením koho učitele ap.

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

head: department headed by ...oddělení pod vedením ...

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

vedení: power line(s)elektrické vedení

accusative: čtvrtý pád, akuzativaccusative (case)

case: v případě, pro případ čehoin case of sth

fight: soudit se, přít se, být spornou stranou u soudufight one's case

genitive: druhý pád, genitivgenitive (case)

instrumental: instrumentál, sedmý pád mluvnickýthe instrumental (case)

lower case: malá písmenalower case (letters)

make out: for sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.make out a case

nominative: první pád, nominativthe nominative (case)

possessive: přivlastňovací pádpossessive (case)

apart: zvláštní případ, výjimkacase apart

cartridge: nábojnicecartridge casing

cigarette: pouzdro na cigaretycigarette case

display: (výstavní) vitrínadisplay case

hard: tvrďák, drsňák člověkhovor. hard case

hear: projednávat případ, mít slyšení ve věcihear a case

isolated: ojedinělein isolated cases

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

key: klíčenkakey case

mistaken: záměna osob jejich totožnosti(a case of) mistaken identity

prima facie: evidentní/jasný případ právnípráv. prima facie case

refer: postoupit případ soudurefer a case to the court

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

textbook: učebnicový případ/příkladtextbook case/example

vanity: toaletní taštička/kufřík na šminky ap.vanity bag/case

watertight: vodotěsný obal, vodotěsné pouzdrowatertight case

weak: případ s nedostatečnými důkazy proti obviněnémupráv. weak case

writing: spisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.writing case

prove: Ukázalo se, že je tomu tak.It proved to be the case.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

ambulantní: ambulantní pacientoutpatient, day patient/case

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

jistota: jen pro jistotujust to be sure/in case

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kufřík: toaletní kufříkvanity case, hist. dressing case

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

podstata: práv. skutková podstatafacts of the case

pro: jen pro případ (že)just in case

proces: vyhrát proceswin a case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

předložkový: ling. předložkový pádprepositional case

případ: případ od případu lišit se ap.from case to case

přivlastňovací: ling. přivlastňovací pádpossessive (case), genitive case

skříň: tech. rychlostní skříň, skříň převodovkygearbox, gear case

studie: případová studiecase study

vyhrát: vyhrát proceswin a case

záměna: záměna osob(a case of) mistaken identity

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

objasnit: objasnit vraždusolve the murder (case)

patrona: prázdná patronaempty cartridge (case)

řada: v řadě případůin many cases