Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) line(hlavní) main(s)(el. rozvod po domě) wiring(potrubím) pipes, pip(e)age(způsob rozvodů) routing(roura, kanál ap.) ductelektrické vedenípower line(s)hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main
  2. (řídící orgány) managementAmE též front office(strany ap.) leaders, leadership(správa) administration(rada odborníků) boardnejvyšší vedenítop management
  3. (činnost vedoucích) management, direction(odborné usměrňování) guidance(politické ap.) leadership
  4. (řízení) conduct(ing)(správa) administration(dozor) supervision(vládnutí) governance(vozidla ap.) steeringmít na starosti vedení čehobe in charge of sthvedení domácnostihousekeepingekon. vedení účtuoperation of the account
  5. (postavení v čele) leadujmout se vedenítake the lead

Vyskytuje se v

domácnost: keep housevést domácnost

dvojí: lead double lifevést dvojí život

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

objížďka: re-route sthvést/odklonit objížďkou

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

účet: keep accountsekon. vést účty

válka: war against/with sb/sth, wage war against/on sb/sthvést válku proti komu/čemu, s kým/čím

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

dlouhý: be a bit slow on the uptakemít dlouhé vedení nechápat

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

account: to keep accountsvést účty

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

double life: live a double lifevést dvojí život

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

line: power linesdráty elektrického vedení

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

record: record keepingvedení evidence

ring: elektr. ring circuitokružní vedení

senior: senior managementvrchní vedení podniku

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

tutelage: under the tutelage of sbpod vedením koho učitele ap.

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

head: department headed by ...oddělení pod vedením ...

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

vedení: power line(s)elektrické vedení