Hlavní obsah

asking [ɑːskɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ask: ask forsth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získat

ask: ask forsb ptát se po kom, chtít mluvit s kým

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

ask in: ask sb inpozvat koho dál

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

alms: ask for almsžebrat

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

question: ask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)

question: ask questionsptát se, dotazovat se

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

direction: ask (for) directionszeptat se na cestu

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

keep: He keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...

time: He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

without: She did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

cesta: zeptat se na cestuask (for) directions, ask the way

dotaz: položit dotazask a question, make a query

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

položit: položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

souhlas: požádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consent

upomenout: upomenout koho o vrácení čehorequest/ask sb to return sth

vyzvat: vyzvat koho k tanciask sb to dance

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

jestli: Jestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

klást: klást komu otázkyask sb questions

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

pozvat: pozvat někam koho na rande ap.ask sb out

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

požádat: Byl jsem požádán, abych ...I was asked to ...

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

prominutí: prosit koho o prominutíask sb's pardon

prosba: Mám na vás prosbu.I have a favour to ask you.

přímo: zeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

přistoupit: Přistoupil ke mně a zeptal se ...He approached me and asked ...

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

stydět se: Nestyďte se zeptat.Don't be shy to ask.

svolení: (po)žádat koho o svoleníask sb's permission

tanec: vyzvat koho k tanciask sb to dance

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

zeptání: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

zeptat se: Zeptal se ho na to?Did he ask him about it?

zeptat se: Zeptej se na cestu.Ask (for) directions.

zeptat se: Mohu se vás na něco zeptat?Can I ask you a question?

koledovat si: Koleduješ si.You are asking for trouble.

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.