Hlavní obsah

asking [ɑːskɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ask in: ask sb inpozvat koho dál

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

alms: ask for almsžebrat

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

direction: ask (for) directionszeptat se na cestu

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

keep: He keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...

question: ask questionsptát se, dotazovat se

time: He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

without: She did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

dotaz: ask a question, make a querypoložit dotaz

nemožný: ask for the impossibležádat nemožné

otázka: ask sb/answer a questionpoložit komu/odpovědět na otázku

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

položit: ask sb a question, put a question to sbpoložit komu otázku

rada: ask sb's advice(po)žádat koho o radu

souhlas: ask sb for permission, form. request sb's consentpožádat koho o souhlas

upomenout: request/ask sb to return sthupomenout koho o vrácení čeho

vyzvat: ask sb to dancevyzvat koho k tanci

cesta: ask (for) directions, ask the wayzeptat se na cestu

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

klást: ask sb questionsklást komu otázky

pára: I don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.Nemám páru. netuším

pozdravovat: John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.John vás všechny pozdravuje.

pozvat: ask sb outpozvat někam koho na rande ap.

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

právě: That's what he asked for.Právě o to žádal.

prominutí: ask sb's pardonprosit koho o prominutí

prosba: I have a favour to ask you.Mám na vás prosbu.

přímo: ask sb point blankzeptat se koho přímo bez skrupulí

přistoupit: He approached me and asked ...Přistoupil ke mně a zeptal se ...

ptát se: I asked him about his job.Ptal jsem se ho na jeho práci.

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

stydět se: Don't be shy to ask.Nestyďte se zeptat.

svolení: ask sb's permission(po)žádat koho o svolení

tanec: ask sb to dancevyzvat koho k tanci

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

víc: What more can you ask (for)?Co víc si můžeš přát?

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

zeptání: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

zeptat se: Did he ask him about it?Zeptal se ho na to?

koledovat si: You are asking for trouble.Koleduješ si.

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

ask: ask forsth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získat