Hlavní obsah

accounting [əˈkaʊntɪŋ]

Vyskytuje se v

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

budgetary: ekon. budgetary accountingrozpočetnictví

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

clerk: accounts clerkúčetní

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

department: accounts departmentúčtárna

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

final: ekon. final accountsúčetní závěrka

general: ekon. general accounthlavní konto

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

management: management accountingmanažerské účetnictví

manager: accounts managerhlavní účetní

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdraft: overdraft account(bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěru

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

section: accounts sectionúčtárna

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

unit: unit of accountzúčtovací měnová jednotka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

bankovní: bank accountbankovní konto

běžný: current account, AmE checking accountekon. běžný účet

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

jednoduchý: single-entry accountingjednoduché účetnictví

otevřít: open a bank accountotevřít si účet

podíl: have a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sthmít svůj podíl na čem

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

pohyb: account activity, částka transaction amountekon. pohyb na účtě

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

považovat: be considered/reckoned as/accounted sthbýt považován za co

převést: transfer money to an accountpřevést peníze na účet

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

připsat: charge sth to sb, debit sb's accountekon. připsat co k tíži (účtu) koho

revize: audit of accountsekon. revize účtů

spoření: building society accountekon. stavební spoření

stav: account/bank balancestav účtu/na účtě/konta

svědectví: eyewitness accountočité svědectví

účet: keep accountsekon. vést účty

účetní: accounting books/periodúčetní knihy/období

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

vedení: operation of the accountekon. vedení účtu

vědomí: take sth into accountvzít co na vědomí

vrub: charge/debit sth to sb's accountpřipsat/přičíst co na vrub komu jeho účtu

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

zálohový: advance payment, daně payment on accountekon. zálohová platba

založit: open an accountzaložit (si) účet

záznam: accounting recordekon. účetní záznam

zřetel: take sth into account/consideration, take account of sthbrát zřetel na co

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet

zůstatek: account balance, balance of accountzůstatek účtu

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

banka: have an account with a bankmít účet u banky

světlo: They gave a good account of themselves.Ukázali se v dobrém světle.

tučný: have a fat bank accountmít tučné konto

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co

úvaha: take sth into consideration/accountvzít co v úvahu

výpis: account statementvýpis z účtu z banky, bankovní výpis

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým

zkresleně: misrepresent, give a distorted account/picture of sthzkresleně podat co