Hlavní obsah

všechno

Vyskytuje se v

všude: úplně každý по́лностью весьvšechen všude

všudy: за всё про всё, всего́-на́всего, то́лько лишьvšechen všudy

doslova: понима́ть всё буква́льноbrát všechno doslova

hlas: единогла́сноvšemi hlasy

kout: отовсю́дуze všech koutů

o: гото́в идти́ ва-банкbýt připraven hrát o všechno

okolnost: при любы́х обстоя́тельствахza všech okolností

pokulhávat: хрома́ть на о́бе но́гиpokulhávat ve všem

případ: на все слу́чаиpro všechny případy

směr: во всех отноше́нияхve všech směrech

stránka: во всех отноше́нияхpo všech stránkách

svatý: пра́здник Всех святы́хsvátek Všech svatých

z, ze: бо́льше всего́ze všeho nejvíc

za: тако́го поиска́ть (на́до)za všechny prachy

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

domněnka: Всё э́то одни́ предположе́ния.To všechno jsou pouhé domněnky.

dopadnout: Всё ко́нчилось хорошо́.Všechno dobře dopadlo.

dostatek: У него́ всего́ вдо́воль.Má všeho dostatek.

klapat: Всё кле́ится/ла́дится.Všechno klape.

legrace: на поте́ху всемvšem pro legraci

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nuance: знать все нюа́нсыznát všechny nuance

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

ostatní: всё остально́еvšechno ostatní

platit: Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.Zákon platí pro všechny.

pobít: поби́ть всех враго́вpobít všechny nepřátele

poddat se: Со вре́менем всё нала́дится.Časem se všechno poddá.

pomáhat: вся́чески помога́тьpomáhat ze všech sil

pořádek: Всё в поря́дке.Všechno je v pořádku.

potřebovat: Всему́ своё вре́мя.Všechno potřebuje svůj čas.

prohlédnout: осмотре́ть кого/что со всех сторо́нprohlédnout koho/co ze všech stran

prohlížet (si): рассма́тривать и так и сякprohlížet si ze všech stran

procházet: Всё ему́ проща́ется.Všechno mu prochází.

projít: Ему́ всё позво́лено.Všechno mu projde.

prolézt: изла́зить все углы́prolézt všechny kouty

promluvit: потолкова́ть о том о сёмpromluvit si o všem možném

pršet: Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.Kulky pršely ze všech stran.

přání: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

přebolet: Со вре́менем всё пройдёт.Časem všechno přebolí.

překroutit: переверну́ть всё вверх дномvšechno úplně překroutit

přenést se: Па́ника передала́сь всем.Panika se přenesla na všechny.

přestávat: Э́то уже́ сли́шком!To už přestává všechno!

říct: Э́тим всё ска́зано.Tím je vše řečeno.

schopný: Тот челове́к спосо́бен на всё.Ten člověk je schopný všeho.

snažit se: стара́ться изо все́х силsnažit se ze všech sil

splňovat: соотве́тствовать тре́бованиямsplňovat všechny předpoklady

strana: во все сто́роны, во всех направле́нияхna všechny strany

útrapa: сноси́ть все тя́готыsnášet všechny útrapy

v, ve: В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.V podstatě bylo vše řečeno.

vyčerpat: испо́льзовать/исче́рпать все возмо́жностиvyčerpat všechny možnosti

vyprodat: Все биле́ты уже́ распро́даны.Všechny vstupenky jsou už vyprodány.

vyslechnout: допроси́ть всех свиде́телейvyslechnout všechny svědky

vyžvanit: Всем об э́том растрепа́л.Všem to vyžvanil.

zavděčit se: Всем не угоди́шь.Všem se člověk nezavděčí.

zdaleka: далеко́ не всеzdaleka ne všichni

barva: перелива́ться все́ми цвета́миhrát všemi barvami

brát: с рука́ми оторва́тьbrát všema deseti

buď: ли́бо/и́ли всё ли́бо/и́ли ничего́buď všechno nebo nic

čas: Всему́ своё вре́мя.Všechno má svůj čas.

černě: ви́деть мир в ту́склых кра́скахvidět všechno černě

čumák: Он суёт свой нос всю́ду.Strká do všeho čumák.

dávno: Э́то старо́ как мир.Všichni už to dávno ví.

deset: брать что обе́ими рука́миbrát co všemi deseti bez váhání

do: Всему́ своё вре́мя.Všeho do času.

dobré: В ито́ге всё ко́нчится хорошо́.Vše se v dobré obrátí.

házet: вали́ть (все) в одну́ ку́чуházet (všechny) do jednoho pytle

hojit: Вре́мя изле́чит все ра́ны.Čas hojí všechny rány.

chtít: Ка́ждому о́вощу - свой сезо́н.Všechno chce svůj čas.

jeden, jedna, jedno: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny, všichni za jednoho.

kolem: От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.Jde mi z toho všeho hlava kolem.

mast: Он стре́ляный воробе́й.Je všemi mastmi mazaný.

měřit: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit (všem) jedním metrem

metr: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойpřen. měřit (všem) stejným metrem

mez: Э́то уже́ за преде́лами.To už přesahuje všechny meze.

míra: всего́ в ме́руvšeho s mírou

most: сжечь за собо́й все мосты́spálit za sebou všechny mosty

nos: Везде́ су́ет свой нос.Do všeho strká nos.

obráceně: де́лать всё наоборо́тdělat všechno obráceně

pět: у кого не все до́маnemít všech pět pohromadě

plynout: Всё течёт.Vše plyne.

pohromadě: У него́ котело́к ва́рит., У него́ голова́ на плеча́х.Má všech pět pohromadě.

poslat: посла́ть к чёртуposlat ke všem čertům

poslední: Я де́лаю всё в после́днюю мину́ту.Dělám všechno na poslední chvíli.

právo: Все права́ защищены́.Všechna práva vyhrazena.

překážka: преодоле́ть все препя́тствияpřekonat všechny překážky

překračovat: Э́то перехо́дит все грани́цы!To překračuje všechny meze!

riskovat: ста́вить всё на ка́ртуriskovat všechno

rub: Всё име́ет свои́ положи́тельные и отрица́тельные сто́роны.Vše má svůj rub a líc.

růžový: ви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́теvidět všechno v růžových barvách

síla: рабо́тать изо всех силpracovat ze všech sil

škodit: Вся́кое изли́шество вре́дно.Všeho moc škodí.

třetice: бог тро́ицу лю́битdo třetice všeho dobrého

třpytit se: Не всё то зо́лото, что блести́т.Není všechno zlato, co se třpytí.

vést: Все доро́ги веду́т в Рим.Všechny cesty vedou do Říma.

vidět: ви́деть всё в чёрном све́теvidět vše černě

všechen, všechna, všechno: nic nevyjímajíc всёvšechno, všecko, vše

весь: патриа́рх все́я Руси́patriarcha vší Rusi

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

замкну́ться: Круг замкну́лся.Kruh se uzavřel., Vše se vyjasnilo.

застегну́ться: застегну́ться на все пу́говицыpozapínat si všechny knoflíky, přen. sebrat se, vzchopit se

из: изо всех силze všech sil

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

наизна́нку: вывора́чиваться наизна́нкуvšechno vyklopit upřímně říci

обходно́й: обходно́й листpotvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci studia, práce ap.

оторва́ть: с рука́ми оторву́тbudou brát všemi deseti, utrhnou ruce

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

поздравля́ть: Поздравля́ю!Všechno nejlepší!, Blahopřeji!

приво́д: автомоби́ль с приво́дом на четы́ре колеса́auto s pohonem na všechna čtyři kola

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

руба́шка: оста́вить в одно́й руба́шке когоpřivést na mizinu koho, připravit o všechno koho

рука́: Всё в на́ших рука́х.Všechno máme ve svých rukou.

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

всю́ду: Всю́ду суёт свой нос.Do všeho strká nos.

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

нала́диться: Не волну́йся, всё нала́дится.Neboj se, vše se urovná.

обо: обо всёмo všem

обойти́сь: Всё обойдётся.Všechno dobře dopadne.

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

пра́здник: С пра́здником!Všechno nejlepší! k státnímu svátku

про: всё про же́нщинvše o ženách

разгро́м: До́ма по́лный разгро́м.Doma je všechno vzhůru nohama.

рожде́ние: С днём рожде́ния!Všechno nejlepší k narozeninám!

свой: Всему́ своё вре́мя.Vše má svůj čas.

се́ссия: сдать се́ссиюudělat všechny zkoušky

успе́ть: всё успе́тьvšechno stihnout

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

вали́ться: ва́лится из рукvšechno padá z rukou, nedaří se

весы́: на весы́ бро́шено/поло́жено всёvšechno je ve hře

воз: весь воз тяну́тьodedřít všechnu těžkou práci

во́рон: куда́ во́рон косте́й не заноси́лke všem čertům

вся́кий: Вся́кое быва́ет.Všechno je možné.

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všecko zlato, co se třpytí!

исцели́ть: Вре́мя исцели́т ра́ны.Čas všechno zahojí.

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

ка́рта: Ему́ и ка́рты в ру́ки.V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

ли́бо: Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.Všechno, nebo nic, Se štítem nebo na štítě.

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

облиза́ть: па́льчики облиза́тьoblíznout všech deset

объя́ть: нельзя́ объя́ть необъя́тноеnedá se obsáhnout všechno