Hlavní obsah

pět

Vyskytuje se v

krát: pět krát pětпя́тью пять

montážní: montážní pěnaмонта́жная пе́на

pěna: odb. hasicí pěnaпожа́рная пе́на

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

hodina: přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в

jednání: tragédie o pěti jednáníchтраге́дия в пяти́ де́йствиях

koupel: pěna/sůl do koupeleпе́на/соль для ва́нны

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mít: Byt má pět pokojů.В кварти́ре пять ко́мнат.

mořský: mořská pěnaморска́я пе́на

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

pěna: pěna na holeníпе́на для бритья́

pěna: pěna do koupeleпе́на для ванн

pěna: mořská pěnaморска́я пе́на

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

starší: Je o pět let starší než já.Он на пять лет ста́рше меня́.

deset: Jde to od desíti k pěti.Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

k, ke, ku: od desíti k pětiиз рук вон, всё ху́же

křížek: pět křížků na krku.Разменя́л шесто́й деся́ток.

minuta: za pět minut dvanáctв после́дний моме́нт

pohromadě: Má všech pět pohromadě.У него́ котело́к ва́рит., У него́ голова́ на плеча́х.

sebrat: sebrat si svých pět švestekсмота́ть у́дочки

švestka: Sbal si svých pět švestek!Собира́й свои́ мана́тки!

пожи́тки: собра́ть свои́ пожи́ткиsebrat si svých pět švestek/své saky paky

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

отко́с: пойти́ под отко́сjít z kopce, jít od desíti k pěti

пя́теро: Нас пя́теро.Je nás pět.

разменя́ть: Разменя́л шесто́й деся́ток.pět křížků na krku. o věku přes 50 let

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou