Hlavní obsah

говори́ть

Nedokonavé sloveso-рю́, -ри́шь; -рённый; -ён, -ена́

  1. говоря́т, что... prý, říká se, že...
  2. И не говори́! hovor.Neříkej!

Vyskytuje se v

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

глаз: в глаза́ говори́тьříkat do očí/otevřeně pravdu ap.

ина́че: ина́че говоря́/сказа́тьjinak řečeno

как: как ни говори́(те)přece, přesto

коро́че: коро́че (говоря́)stručně řečeno, zkrátka (a dobře)

не́чего: не́чего (и) говори́тьo tom není sporu, (to je) bez diskuse, (to je) bez debat

писа́ть: говори́т как пи́шетmluví jako kniha

ру́сский: Ру́сским языко́м говорю́.Říkám to snad jasně., Mluvím snad česky!

существо́: по существу́ (говоря́)v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastně

су́щность: в су́щности (говоря́)v podstatě, ve skutečnosti, vlastně

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

намёк: говори́ть намёкамиmluvit v narážkách

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

гро́мко: гро́мко говори́тьhlasitě mluvit

диале́кт: говори́ть на диале́ктеmluvit dialektem

зага́дка: говори́ть зага́дкамиmluvit v hádankách

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напереко́р: говори́ть напереко́рodporovat, odmlouvat

по: говори́ть по телефо́нуtelefonovat

ра́ньше: Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

увлече́ние: говори́ть с увлече́ниемmluvit s elánem

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

гоп: Не говори́ гоп, пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

зуб: говори́ть сквозь зу́быmluvit skrz zuby

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пи́саный: говори́ть как по пи́саномуmluvit jako kniha

факт: Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.Fakta hovoří sama za sebe.

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

jinak: jinak řečenoдруги́ми слова́ми, ина́че говоря́

mluvit: mluvit k věciговори́ть конкре́тно

náš, naše: mluvit po našemговори́ть по на́шему

obecně: obecně řečenoвообще́ говоря́

po: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́ть

povídat: povídá se, že...говоря́т, что..., как говоря́т...

povídat: Ale nepovídejte!(Да) что вы говори́те!

pravda: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́

slovo: beze slovaничего́ не говоря́, безмо́лвно

upřímně: upřímně řečenoоткрове́нно говоря́

anglicky: Mluvíte anglicky?Говори́те по-англи́йски?

arabsky: Umíte arabsky?Вы говори́те по-ара́бски?

česky: Umíš česky?Ты говори́шь по-че́шски?

český: mluvit s českým přízvukemговори́ть с че́шским акце́нтом

dialekt: mluvit dialektemговори́ть на диале́кте

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

éter: mluvit do éteruговори́ть в эфи́р

francouzsky: Umíte francouzsky?Вы говори́те по-францу́зски?

hebrejsky: mluvit hebrejskyговори́ть по-евре́йски

hlasitě: hlasitě mluvitгро́мко говори́ть

hlasitě: Mluvte hlasitěji.Говори́те гро́мче.

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

chraplavě: mluvit chraplavěговори́ть си́пло

chuť: Nemám chuť s ním mluvit.Мне не хо́чется с ним говори́ть.

k, ke, ku: nemluvit k věciне говори́ть по существу́

mluvit: mluvit anglickyговори́ть по-англи́йски

německy: Mluvíte německy?Вы говори́те по-неме́цки?

oklika: mluvit bez oklikговори́ть без увёрток

plácat: plácat nesmyslyмоло́ть вздор, говори́ть неле́пости

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.

pravda: Abych řekl pravdu...Пра́вду говоря́...

proslýchat se: Proslýchá se, že...Говоря́т, что...

přestání: mluvit bez přestáníговори́ть без у́молку

přísaha: (vypovídat) pod přísahou(говори́ть) под прися́гой

rusky: Umíte rusky?Вы говори́те по-ру́сски?

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

říct: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́ть

říct: stručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вом

říct: upřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́

říkat: Říkají, že...Говоря́т, что...

slyšet: Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.

srdce: mluvit od srdceговори́ть от се́рдца

škoda: škoda mluvitне сто́ит говори́ть

telefon: hovořit po telefonuговори́ть по телефо́ну

umět: Umím dobře anglicky.Я хорошо́ говорю́ по англи́йски.

ustání: bez ustání mluvitговори́ть без у́молку

ustavičně: ustavičně mluvitнепреры́вно говори́ть

věc: Mluvte k věci.Говори́те по существу́.

zbytečně: Není třeba zbytečně mluvit!Не́чего зря говори́ть!

zmínka: To nestojí za zmínku.Не сто́ит об э́том говори́ть.

zřetelně: mluvit zřetelněотчётливо говори́ть

: Ať si kdo chce co chce říká.Пусть говоря́т, что хотя́т.

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

kolem: když se to vezme kolem a kolemвообще́ (говоря́), в о́бщем и це́лом

lidé: Lidé říkají, že ...Лю́ди говоря́т, что ...

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

napolo: mluvit napolo vážně, napolo žertemговори́ть полусерьёзно, полушутя́