Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) говори́ть, разгова́риватьmluvit jízlivěязви́тьmluvit k věciговори́ть конкре́тноmluvit v narážkáchнамека́ть
  2. (cizím jazykem ap.) говори́ть, обща́ться, объясня́тьсяmluvit anglickyговори́ть по-англи́йскиmluvit spisovněобща́ться на литерату́рном языке́
  3. (rozmlouvat, hovořit) говори́ть, разгова́ривать
  4. (přednášet) чита́ть
  5. (svědčit) дава́ть показа́ния, свиде́тельствовать
  6. (být zadobře) обща́ться

Vyskytuje se v

náš, naše: mluvit po našemговори́ть по на́шему

anglicky: Mluvíte anglicky?Говори́те по-англи́йски?

český: mluvit s českým přízvukemговори́ть с че́шским акце́нтом

dialekt: mluvit dialektemговори́ть на диале́кте

éter: mluvit do éteruговори́ть в эфи́р

hebrejsky: mluvit hebrejskyговори́ть по-евре́йски

hlasitě: hlasitě mluvitгро́мко говори́ть

hlasitě: Mluvte hlasitěji.Говори́те гро́мче.

chraplavě: mluvit chraplavěговори́ть си́пло

chuť: Nemám chuť s ním mluvit.Мне не хо́чется с ним говори́ть.

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

k, ke, ku: nemluvit k věciне говори́ть по существу́

německy: Mluvíte německy?Вы говори́те по-неме́цки?

oklika: mluvit bez oklikговори́ть без увёрток

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.

přestání: mluvit bez přestáníговори́ть без у́молку

slyšet: Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.

srdce: mluvit od srdceговори́ть от се́рдца

škoda: škoda mluvitне сто́ит говори́ть

ustání: bez ustání mluvitговори́ть без у́молку

ustavičně: ustavičně mluvitнепреры́вно говори́ть

věc: Mluvte k věci.Говори́те по существу́.

zbytečně: Není třeba zbytečně mluvit!Не́чего зря говори́ть!

zřetelně: mluvit zřetelněотчётливо говори́ть

do: mluvit do větruброса́ть слова́ на ве́тер

napolo: mluvit napolo vážně, napolo žertemговори́ть полусерьёзно, полушутя́

prázdno: mluvit do prázdnaговори́ть впусту́ю

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

vítr: mluvit do větruброса́ть слова́ на́ ветер

z, ze: mluvit z cestyбре́дить

zápal: mluvit/hrát se zápalemговори́ть/игра́ть с аза́ртом/задо́ром

зали́ться: зали́ться соловьёмzačít mluvit jako kniha

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

намёк: говори́ть намёкамиmluvit v narážkách

во́льный: вести́ во́льные ре́чиnemístně/nevhodně mluvit

гнать: Хва́тит чушь гнать!Přestaň mluvit nesmysly.

гро́мко: гро́мко говори́тьhlasitě mluvit

держа́ть: держа́ть речьmluvit, mít projev

диале́кт: говори́ть на диале́ктеmluvit dialektem

дура́к: Дава́й без дурако́в!Mluv vážně!

зага́дка: говори́ть зага́дкамиmluvit v hádankách

матери́ться: Не матери́сь!Nesakruj!, Nemluv sprostě!

пурга́: гнать пургу́mluvit nesmysly

ра́ньше: Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

увлече́ние: говори́ть с увлече́ниемmluvit s elánem

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

экспро́мт: выступа́ть экспро́мтомmluvit spatra

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

зуб: говори́ть сквозь зу́быmluvit skrz zuby

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пи́саный: говори́ть как по пи́саномуmluvit jako kniha

смеши́ть: Не смеши́ меня́!Nemluv hlouposti!, Děláš si legraci?

уста́: не схо́дит с уст чтоnepřestává se mluvit o čem

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří