Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) сло́воsprostá slovaскве́рные слова́Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.jednoslabičné slovoодносло́жное сло́воpořádek slovпоря́док словdomácí/cizí/přejatá slovaдома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́slovo od slovaсло́во в сло́воbeze slovaничего́ не говоря́, безмо́лвно
  2. (řeč, mluva) сло́во, речь, выска́зываниеjinými slovyдруги́ми слова́ми
  3. (projev) сло́во, речь, (ора́торское) выступле́ниеujmout se slovaвзять сло́воudělit komu slovoпредоста́вить кому сло́во
  4. (rada, rozhodnutí ap.) сло́во, реше́ние
  5. (slib) сло́во, обеща́ниеporušit dané slovoнару́шить да́нное сло́воčestné slovoче́стное сло́воdodržet slovoсдержа́ть сло́во
  6. slova (k písni ap.) слова́, текст

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýотли́чный, настоя́щий

ani: ani slovo!ни гугу́!, молчо́к!

cizí: slovo cizího původuзаи́мствованное сло́во

dodržet: dodržet slovoсдержа́ть сло́во

chytat: chytat za slovoлови́ть на сло́ве

jeden, jedna, jedno: jedním slovemкоро́че

jistý: v jistém slova smysluв изве́стном смы́сле сло́ва

na: věřit na slovoве́рить на сло́во

nauka: nauka o tvoření slovуче́ние о словообразова́нии

od, ode: slovo od slovaсло́во в сло́во

parazitní: ling. parazitní slovaпарази́тные слова́

podřazený: ling. podřazené slovoподчинённое сло́во

přejatý: ling. přejaté slovoзаи́мствованное сло́во

původ: ling. slovo cizího původuзаи́мствованное сло́во

silný: silná slovaси́льные слова́

svoboda: svoboda slova/tiskuсвобо́да сло́ва/печа́ти

uprostřed: přerušit koho uprostřed slovaпереби́ть кого на полусло́ве

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

částka: vypsat částku slovyуказа́ть су́мму про́писью

dojemný: dojemná slovaжа́лкие слова́

doslovný: v doslovném slova smysluв буква́льном смы́сле сло́ва

dostát: dostát slovuсдержа́ть сло́во

držet: držet slovoдержа́ть сло́во

emocionální: emocionální zabarvení slovaэмоциона́льная окра́ска сло́ва

frekventovaný: frekventované slovoча́сто употребля́емое сло́во

hlásit se: hlásit se o slovoпроси́ть сло́ва

jiný: jinými slovyдруги́ми слова́ми

krk: Slova uvízla v krku.Слова́ застря́ли в го́рле.

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

módní: módní slovoмо́дное сло́во

nedodržet: nedodržet slovoотступи́ться от своего́ сло́ва

páčit: páčit z koho každé slovoвытя́гивать из кого ка́ждое сло́во

pamatovat (si): Pamatuj na má slova!По́мни мои́ слова́!

pochytit: pochytit slovaнахвата́ть слов, улови́ть слова́

polykat: polykat slovaглота́ть слова́

posunutý: ling. posunutý význam slovaперенесённое значе́ние сло́ва

povědět: povědět svými slovyпересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́ми

povzbuzující: povzbuzující slovaободря́ющие слова́

požádat: požádat o slovoпопроси́ть сло́ва

pravý: v pravém smyslu slovaв по́лном смы́сле сло́ва

prohodit: prohodit pár slovпереки́нуться сло́вом

přejmout: přejmout slovoзаи́мствовать сло́во

přenesený: přenesený význam (slova)перено́сное значе́ние (сло́ва)

převzít: převzít slovoзаи́мствовать сло́во

přihlásit se: přihlásit se o slovoпопроси́ть сло́ва

reprodukovat: reprodukovat slovaвоспроизвести́/воспроизводи́ть слова́

rozhodující: mít rozhodující slovo/vlivиме́ть реша́ющее сло́во/влия́ние

rozumět: nerozumět ani slovoне понима́ть ни сло́ва

říct: neříct ani slovoни слова́ не вы́молвить

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

tvoření: tvoření slovсловообразова́ние

utnout: Utnuli ho po prvním slovu.Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.

uvěřit: uvěřit komu každé slovoпове́рить кому на сло́во

úvod: několik slov úvodemне́сколько вступи́тельных слов

uvozovka: slovo v uvozovkáchсло́во в кавы́чках

věřit: věřit každé slovoве́рить на сло́во

vyjádřit: vyjádřit co slovyвы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́ми

vypravit: Nevypravil ze sebe ani slovo.Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.

vystihnout: To nelze vystihnout slovy.Э́то нельзя́ вы́разить слова́ми.

zapřít: zapřít svá slovaотре́чься от свои́х слов

čestný: dát čestné slovoдать че́стное сло́во

dva, dvě: říci dvěma slovy krátceсказа́ть в двух слова́х

poslední: Musí mít poslední slovo.Он до́лжен име́ть после́днее сло́во.

poslouchat: poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

pranice: To je slovo do pranice!Вот э́то друго́й разгово́р!

přejít: přejít od slov k činůmперейти́ от слов к дела́м

pustit: nepustit koho ke slovuне дать сло́ва сказа́ть кому

schopný: Nebyl schopen slova.Он был не в состоя́нии сказа́ть сло́ва.

skoupý: Je skoupý na slovo.Он скуп на слова́.

z, ze: Nedostaneš z něho ani slovo.Из него́ ни сло́ва не вы́давишь.

za: vzít za slovoпойма́ть на сло́ве

глота́ть: polykat slova rychle, nezřetelně vyslovovatглота́ть слова́

сло́во: slovo od slova, doslovně překládat ap.сло́во в сло́во

слу́шать: jedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

стру́нка: poslouchat koho na slovo по стру́нке ходи́ть перед кем

худо́жник: mistr slovaхудо́жник сло́ва

вво́дный: vsuvka, modální slovo вво́дное сло́во

вступи́тельный: úvodní slovoвступи́тельное сло́во

держа́ть: držet slovoдержа́ть сло́во

нецензу́рный: sprostá slovaнецензу́рные слова́

оправда́ться: Došlo na má slova.Мои́ слова́ оправда́лись.

останови́ться: zarazit se v půli slovaостанови́ться на полусло́ве

воробе́й: Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.

два: dvěma slovy, stručněв дву́х слова́х

скри́пка: hrát první housle, přen. mít hlavní slovoигра́ть пе́рвую скри́пку

солове́й: Krásných slov se člověk nenají.Соловья́ ба́снями не ко́рмят.

ста́ться: Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.От сло́ва не ста́нется.

чужо́й: papouškovat cizí myšlenky a slovaс чужо́го го́лоса говори́ть

slovo: slovak písni ap. слова́, текст