Hlavní obsah

wohl

Příslovce

  • dobře zdravotně, psychickysich wohl fühlencítit se dobřeMir ist nicht wohl.Není mi dobře.

Das, podstatné jméno~(e)s

  • dobro, blahozu j-s Wohlpro blaho kohodas öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Zum Wohl! Na zdraví!

Vyskytuje se v

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

wohl: wohl oder übelchtě nechtě, tak jak tak

Wohl: Zum Wohl!Na zdraví!

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

überschnappen: Du bist wohl übergeschnappt!Tobě asi přeskočilo!

veralbern: Du willst mich wohl veralbern!Ty si ze mě děláš blázny!

verhören: Da haben Sie sich wohl verhört!To jste se asi přeslechl!

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!

prospěch: zum Wohl der Allgemeinheitk obecnému prospěchu

blaho: etw. für j-s Wohl tundělat co pro čí blaho

blaze: Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!Žijte blaze!

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.

dobře: Leben Sie wohl!Mějte se dobře!

kecat: Du spinnst ja wohl!To kecáš!

koledovat si: Du suchst wohl Ärger.Koleduješ si o nepříjemnosti.

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

nejspíš: Er ist wohl krank.Nejspíš je nemocen.

pochutnat si: Lassen Sie sich's wohl schmecken!Pochutnejte si!

přeslechnout se: Du musst dich wohl verhört haben.Musela ses přeslechnout.

svůj, svá, své, svoje: Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.Není ve své kůži.

ukousat se: Ich werde wohl vor Langeweile umkommen!Asi se ukoušu nudou!

zdraví: auf j-s Wohl trinkenpřipít komu na zdraví

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

kapat: Bei ihm piept es., Er hat wohl eine Meise.hovor., expr. Kape mu na maják.

sloužit: Zum Wohl!Ať slouží! na zdraví

zbláznit se: Du spinnst ja (wohl)!Ty ses snad zbláznil!

bekommen: Wohl bekomms!Na zdraví!, Do dna! přípitek