Hlavní obsah

plně

Příslovce

  1. (nalitý ap.) voll(-), völligsklenice plně nalitávollgegossenes Glasplně naložené autovollbeladenes Auto
  2. (úplně, naprosto) völlig, voll-plně komu/čemu důvěřovatj-m/etw. völlig vertrauenplně vybavenývoll ausgestattet

Vyskytuje se v

moc: die Vollmachtplná moc

penze: die Vollpensionplná penze

plný: einen vollen Magen habenmít plný žaludek

rychlost: in voller Fahrtv plné rychlosti

tempo: mit vollem Tempoplným tempem

dolík: die Fahrbahn voll von Vertiefungenvozovka plná dolíků

chyták: Der Test war voll von Fallen.Test byl plný chytáků.

komfort: das Hotel mit allem Komforthotel s plným komfortem

nabrat: volltankennabrat plnou nádrž benzínu

naděje: voller Zuversicht seinbýt plný naděje

nádhera: in voller Herrlichkeit/Pracht erscheinenobjevit se v plné nádheře

norma: die Norm erfüllenplnit normu

oheň: voll Feuer seinbýt plný ohně

plnit: die Flaschen mit Wein (ab)füllenplnit láhve vínem

právem: sich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenstěžovat si na koho/co plným právem

převrhnout: Sie stürzte einen vollen Eimer um.Převrhla plný kbelík.

publikovat: Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.Smlouva byla publikována v plném znění.

pusa: mit vollem Mund sprechenmluvit s plnou pusou

úvazek: die Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigungplný/poloviční pracovní úvazek

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

energie: ein energiegeladener Menschčlověk plný energie

kalhoty: die Hosen voll habenmít plné kalhoty

obrátka: auf vollen Touren laufenjet na plné obrátky

plyn: volles Rohr fahren, mit Vollgas fahrenjet na plný plyn

práce: mit etw. alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce s čím

ruka: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

zub: von j-m/etw. die Nase voll habenmít koho/čeho plné zuby

Höhe: in voller Höhev plné výši zaplatit ap.

aufladen: den Wagen voll aufladenplně naložit vůz

belegen: Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.

Blüte: in voller Blütev plném květu

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Eimer: ein Eimer voll Milchvědro plné mléka

einfüllen: Zucker in Säcke einfüllenplnit cukr do pytlů

einladen: Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.

erfüllen: von Reiseeindrücken erfüllt seinbýt plný zážitků z cest

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

Sack: etw. in Säcke abfüllenplnit co do pytlů

sandig: sandige Schuhe habenmít boty plné písku

sein: voller Erwartung seinbýt plný očekávání

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí

stehen: in Blüte stehenbýt v plném květu, kvést

umwerfen: ein volles Glas Wein umwerfenpřevrhnout skleničku plnou vína

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

vertrauen: j-m voll vertrauenplně důvěřovat komu

voll: Ich bin voll.Jsem plný/sytý.

voller: ein Korb voller Äpfelkoš plný jablek

Wucht: mit voller Wuchtplnou silou

Zuversicht: voll(er) Zuversicht seinbýt plný naděje

laden: Er ist mit Energie geladen.Je plný energie.

plně: vollgegossenes Glassklenice plně nalitá