Hlavní obsah

vertrauen

Das, podstatné jméno~s

  • důvěraj-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu cobei j-m Vertrauen erweckenvzbuzovat důvěru v kom, u kohoj-m sein Vertrauen schenkendát komu svou důvěru

Vyskytuje se v

auszeichnen: poctít koho svou důvěrouj-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnen

zwischen: důvěra mezi rodiči a dětmidas Vertrauen zwischen Eltern und Kindern

rückhaltlos: komu bezvýhradně důvěřovatj-m rückhaltlos vertrauen

solcher, solche, solches: taková důvěra(ein) solches Vertrauen

uneingeschränkt: mít čí plnou důvěruj-s uneingeschränktes Vertrauen besitzen

Vertrauen: důvěrně říci komu coj-m etw. im Vertrauen sagen

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

neomezený: neomezená důvěra v kohouneingeschränktes Vertrauen in j-n

otřást: otřást čí důvěrouj-s Vertrauen erschüttern

plně: plně komu/čemu důvěřovatj-m/etw. völlig vertrauen

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

pozbýt: pozbýt čí důvěryj-s Vertrauen verwirken

úplný: Máte mou úplnou důvěru.Sie haben mein vollstes Vertrauen.

vzájemný: vzájemná kontrola/důvěragegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauen

zviklat: zviklat důvěru/víru kohoj-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringen

vertrauen: plně důvěřovat komuj-m voll vertrauen