Hlavní obsah

dein

Zájmeno

  1. tvůj, tvá, tvé, tvoje patřící tobědein Bruder/Geschenktvůj bratr/dardeine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje taškyzu deiner Tantek tvé tetě
  2. tvůj, tvá, tvé, tvoje bez následujícího podstatného jména
  • 2. pád osobního zájmena dutebeWir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

Vyskytuje se v

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Pech: Pech gehabt!, Dein Pech!Tvoje smůla!, Máš smůlu!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Weisheit: Behalte deine Weisheit für dich!Nech si své moudrosti pro sebe!

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Fehler: Das war nicht dein Fehler.To nebyla tvoje chyba.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

restlos: Er war von deiner Idee restlos begeistert.Byl tvým nápadem naprosto nadšen.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

být: Je to tvoje propiska?Ist das dein Kugelschreiber?

jídlo: Jaké je tvé oblíbené jídlo?Was ist dein Lieblingsgericht?

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

letět: Kdy ti to letí?Wann geht dein Flug?

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

plýtvat: Neplýtvej svým časem!Verschwende nicht deine Zeit!

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

sbalit: Sbalil tvou sestru.Er hat deine Schwester angemacht.

spasit: Tvoje stovka mě nespasí!Dein Hunderter rettet mich nicht!

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

telefon: Zvoní ti telefon.Dein Telefon klingelt.

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvůj názordeine Meinung

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To je tvá věc.Das ist deine Sache.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvoji rodičedeine Eltern

umýt: Umyj si ruce!Wasch dir deine Hände!

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

vykoupat: Nohy si vykoupej v solném roztoku.Bade deine Füße in einer Salzlösung.

vykukovat: Vykukuje ti svetr.Dein Pulli guckt vor.

vymlouvat se: Nevymlouvej se pořád na svou práci.Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.

vystát: Nemůžu tvou sestru vystát.Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

zvonit: Zvoní ti mobil.Dein Handy klingelt.

že: To je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?

přání: Tvé přání je mi rozkazem.Dein Wunsch ist mir Befehl.

říkat: hovor. Neříká ti to tady pane.Das kannst du nicht dein eigen nennen.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.