Hlavní obsah

suo

Přídavné jméno

  1. suo/sua jeho/její majetek, vlastnosti ap.tvar suoi a sue pro plurál mužského a ženského rodule sue scarpejeho botyi suoi genitorijeho rodiče
  2. svůj vlastní ap.
  3. váš, vaše vykání 1 osoběsuo devotissimo ...váš oddaný ...Sua Altezzajeho výsost, vaše výsosti

Vyskytuje se v

bello: suo belloten její, miláček, drahý partner, přítel

malgrado: mio/tuo/suo malgradoproti své vůli

suo: suo/suajeho/její majetek, vlastnosti ap.

beatitudine: Sua BeatitudineJeho/Vaše Blahorodí oslovení ortodoxního patriarchy

comodo: a suo comodopodle libosti

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

disposizione: Sono a Sua disposizione.Jsem Vám k dispozici.

fiamma: la sua nuova fiammata jeho nová partnerka, její nový partner

meglio: per il tuo/suo megliopro tvoje/jeho dobro

metà: la sua metàjeho drahá polovička

modo: a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobem

proprio: sue proprie manido vlastních rukou na listovní zásilce

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

santità: Sua SantitàJeho Svatost, Vaše Svatosti

sfortuna: per sua sfortunana neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůle

sinistra: alla sua sinistrapo vaší levici

spontaneo: di (sua) spontanea volontàz vlastní (svobodné) vůle

storia: la storia della sua vitajeho životní příběh

straziare: La sua morte li ha straziati.Jeho smrt je zničila.

stupidaggine: la sua stupidagginejeho hloupost

tempo: a tempo debito, a suo tempoaž přijde (ten správný) čas, v ten správný čas

totalità: nella sua totalitàjako celek, v celku uvažovaný ap.

uno: una delle sue sorellejedna/některá z jejích sester

uomo: il suo uomoten její partner ap.

volontà: di sua volontàz vlastní vůle

abusare: Ha abusato del suo potere.Zneužil (své) pravomoci.

adorazione: Ha un'adorazione per sua madre.Zbožňuje svou matku.

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

attesa: In attesa di una Sua risposta.Těším se na vaši odpověď. v dopise

benedetto: Sia benedetto il suo nome.Budiž pochváleno jeho jméno.

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.

cazzo: Non si fa mai i cazzi suoi.Furt se do něčeho sere.

col: Ha litigato col suo ragazzo.Pohádala se se svým klukem.

colpo: La sua morte è stata un colpo per noi.Jeho smrt pro nás byla rána.

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

corsa: Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.

costume: È suo costume far così.Má ve zvyku to tak dělat.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

felice: Sono felice di fare la sua conoscenza.Těší mě(, že vás poznávám).

gelare: La sua presenza ha gelato tutti.V jeho přítomnosti všichni ztuhli.

gentile: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

giro: Il dottore sta facendo il suo giro.Doktor má vizitu/obchází pacienty.

insoddisfatto: La sua proposta mi ha lasciato insoddisfatto.Jeho nabídka mě neuspokojila.

lei: È a spasso con la sua lei.Šel na procházku s tou svojí.

lui: È uscita con il suo lui.Šla ven s tím svým.

meravigliarsi: Tutti si meravigliarono delle/per le sue parole.Všichni byli ohromeni tím, co řekl.

minare: Una malattia ha minato la sua salute.Nemoc mu podlomila zdraví.

mira: La sua unica mira è il guadagno.Jeho jediným cílem je výdělek.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

ognuno: Ognuno ha i suoi difetti.Každý má své mouchy.

opposto: La sua casa è opposta alla mia.Jeho dům je naproti mému.

ostentare: Ostenta la sua ricchezza.Okázale předvádí své bohatství.

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

pietrificare: Il suo sguardo lo pietrificò.Z jeho pohledu ztuhl strachy.

portare: Il lavoro portò i suoi frutti.Práce přinesla svoje ovoce.

precorrere: Ha precorso i suoi tempi.Předběhl svou dobu.

presentare: Mi ha presentato sua moglie.Představil mi svou ženu.

proclamare: Proclamava la sua innocenza.Prohlašoval, že je nevinný.

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

ridersi: Mi rido delle sue minacce.Jeho výhrůžky jsou mi k smíchu.

sapere: Quel medico sa il fatto suo.Ten doktor se vyzná.

sogno: Ha realizzato il suo sogno.Uskutečnil (si) svůj sen.

sopravvalutare: Ha sopravvalutato le sue forze.Přecenil své síly.

spaccato: È sua madre spaccata.Jakoby své matce z oka vypadla.

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.

stare: Sta con sua figlia.Bydlí u dcery.

stile: È nel suo stile.To je jeho styl.

stufare: Le sue chiacchiere mi hanno stufato.Začal jsem mít těch jeho keců plné zuby.

svolgere: Non ha svolto bene il suo lavoro.Nevykonal dobře svou práci.

tendere: I suoi capelli tendono verso il rosso.Její vlasy mají nádech do ruda.

tipico: È tipico suo.To je pro něj typické.

unico: È unico nel suo genere.Je jediný svého druhu.

brodo: lasciar cuocere q nel suo brodo(po)dusit koho ve vlastní šťávě

celek: in un pezzo, jako celek nell'insieme, nel suo insiemev celku

důstojnost: mantenere la sua dignitàzachovat si důstojnost

excelence: Sua EccellenzaJeho/Její excelence

funkce: esercitare la sua funzionevykonávat svou funkci

jeho: sua maestà jeho výsost

klukovský: (realizzare il suo) sogno giovanile(splnit si svůj) klukovský sen

manžel: il suo ex maritojejí bývalý manžel

naneštěstí: per sua sfortunana neštěstí pro ni/něj

nasazení: con tutte le (sue) forzes nasazením všech (svých) sil, s plným nasazením

němu: per causa suakvůli němu

odevzdat: votare per q, esprimere il suo votoodevzdat (svůj) hlas komu

ohledně: in/con il riferimento alla Sua lettera...ohledně Vašeho dopisu...

raný: le sue prime operejeho raná díla

sebe: a sua casau sebe doma

svůj, svá, své, svoje: lui con i suoi genitorion se svými rodiči

úcta: Distinti saluti (il Suo)S úctou (Váš)

vinou: di/per propria colpa, per colpa suavlastní vinou

bella: sua bellajeho mladá, ta jeho snoubenka ap.

zavinění: (non) per colpa sua/propria colpa(nikoli) vlastním zaviněním

zpátky: rimettere qc al suo postodát co zpátky na místo

zpět: rimettere qc al suo postodát co zpět na místo

brát: Il suo stipendio netto è di 10.000 corone mensili.Bere 10.000 korun čistého měsíčně.

být: È tutto/-a suo padre.Je po otci.

bývalý: la sua exjeho bývalá přítelkyně ap.

čekat: Sua sorella aspetta un bambino.Jeho sestra čeká dítě.

děkovat: Ringraziamo in anticipo della Sua risposta.Děkujeme předem za Vaši odpověď.

dispozice: Sono a Sua disposizione.Jsem vám k dispozici.

dosavadní: il suo più grande successo finorajeho dosavadní největší úspěch

dovést: Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedl s sebou manželku.

dovolat se: Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.Pomoci se nedovolala.

dovtípit se: Ho dedotto dalle sue parole che...Z jeho slov jsem se dovtípil, že...

dřív: Prima del suo arrivo ...Dřív než přijde ...

důvod: Ha le sue buone ragioni per...Má své důvody proč...

figurovat: Il suo nome non figura tra ...Jeho jméno nefiguruje mezi...

hezký: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc hezké.

hodný: È molto gentile da parte sua.To jste moc hodný.

hranice: La sua ambizione non conosce limiti/è senza limiti.Jeho ambice neznají hranic.

chytit se: La sua proposta non ha fatto presa.Jeho návrh se nechytil.

inspirovat se: Si è fatto ispirare dalla sua storia.Nechal se jeho příběhem inspirovat.

její: Questi occhiali sono suoi.Ty brýle jsou její.

k, ke, ku: Si è trasferito da suo zio.Přestěhoval se ke strýci.

kancelář: Sta nel suo ufficio.Je ve své kanceláři.

laskavý: È molto gentile da parte sua.To je od vás velmi laskavé.

mezi: Ai suoi compiti appartiene anche ...Mezi jeho povinnosti patří i ...

milý: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

moudrý: Non è stato saggio da parte sua.To od vás nebylo moudré.

nahradit: Ora chi prenderà il suo posto?Kdo ho teď nahradí?

naplácat: Sua madre l'ha sculacciato.Matka mu naplácala.

napravit: Ha corretto il suo errore.Napravil svoji chybu.

navzdory: malgrado la sua età ...navzdory svému věku ...

obdržet: Abbiamo ricevuto il suo messaggio...Obdrželi jsme vaši zprávu...

obětovat: Dedica al lavoro tutto il suo tempo.Obětuje práci všechen svůj čas.

oblíbený: Qual è il suo cibo preferito?Jaké je vaše oblíbené jídlo?

ocenit: La stima della sua proprietà è di ...Jeho majetek ocenili na...

oddělat: Ogni giorno fa le sue otto ore di lavoro.Oddělá si každý den svých osm hodin.