Hlavní obsah

úcta

Podstatné jméno, rod ženský

  • ke komu stima f di q(respekt) rispetto m(zbožná) venerazione fS úctou (Váš)Distinti saluti (il Suo)při vší úctěcon rispetto parlando

Vyskytuje se v

posvátný: posvátná úcta ke komuriverenza per q

atto: atto di amicizia/di stimaprojev přátelství/úcty

mancare: mancare di rispetto a qnemít úctu ke komu

onore: tenere in grande onore qmít koho ve velké úctě

ossequio: in ossequio a qz úcty ke komu

ossequio: I miei ossequi!Poklona!, Má úcta!

osservanza: con osservanza!s úctou! při zakončení dopisu ap.

parlare: con rispetto parlandopři vší úctě

pregio: avere/tenere q in pregiomít/chovat v úctě, ctít, vážit si koho

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

protestare: protestare stima per qprojevovat komu úctu

timore: timore reverenzialeposvátná úcta/bázeň

omaggio: I miei omaggi.S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.

riverenza: Con riverenza parlando ...Ve vší úctě ...