Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • , se stessoPoznej sám sebe.Conosci te stesso.Podívej se na sebe!Guarda te stesso!Nemám co na sebe. obléctNon ho niente da mettermi.Nemám to u sebe.Non lo porto con me.u sebe domaa sua casasám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-adaleko od sebe dvě části ap.lontano uno dall'altro

Vyskytuje se v

a: dospět k dohodě, dohodnout sevenire a un accordo

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

abbronzatura: opálit seprendere una abbronzatura

abbuffata: nacpat se čím, přejíst se čehofare un'abbuffata di qc

abdicare: vzdát se dědictví/funkceabdicare a un'eredità/una carica

abile: hendikepovaný, se změněnou pracovní schopností, méně zdatnýdiversamente abile

abitudinario: lpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejíchessere abitudinario

abitudine: zvyknout si na cofare l'abitudine a qc

accanirsi: pustit se do koho, napadnout kohoaccanirsi contro q

accavallare: dát/přehodit si nohu přes nohuaccavallare le gambe

accendersi: rozlítit seaccendersi d'ira

accoccolarsi: krčit se, choulit se, dřepětstare accoccolato

accontentarsi: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

accoppiato: hodit se k sobě pár ap.essere ben accoppiati

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

acquisito: = věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.gusto acquisito

addetto: technik starající se o údržbutecnico addetto alla manutenzione

addio: rozloučit se s kým, dát sbohem komudire addio a q

addosso: vzít si co na sebemettersi qc addosso

affare: pustit se do podnikánídarsi agli affari

affidamento: spoléhat (se) na koho, počítat s kýmfare affidamento su q

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

affissare: upřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/coaffissare gli occhi in q/qc

affitto: (pro)najmout si co, vzít si co do nájmuprendere in affitto qc

abbastanza: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

abbindolare: Nenech se obalamutit sliby!Non farti abbindolare da promesse!

abbottonarsi: Zapni se!Abbottonati!

abbronzarsi: Opálil jsem si obličej.Mi sono abbronzato il viso.

abbuffarsi: Nacpal se sladkým.Si è abbuffato di dolci.

abitante: město se sto tisíci obyvatelicittà di centomila abitanti

abituarsi: Zvykl jsem si brzo vstávat.Mi sono abituato ad alzarmi presto.

aborrire: Lhaní se mi hnusí.Aborro la menzogna.

accadere: Často se stává, že ...Accade spesso che ...

accedere: Do obýváku se vchází z...Al salone si accede da...

accennare: Pokynul mi abych se posadil.Mi accennò di sedermi.

acclimatarsi: Hned se aklimatizoval.Si è acclimatato subito.

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

accorgersi: Uvědomil si, že...Si accorse di aver...

acquolina: Sbíhají se mi sliny.Mi viene l'acquolina in bocca.

addirsi: Takové chování se k tobě nehodí.Questo comportamento non ti si addice.

adombrarsi: Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.Si adombra per un nonnulla.

affannare: Do schodů se zadýchá.Le scale lo affannano.

affannarsi: Ani se nenamáhej hledat výmluvy...È inutile che ti affanni a trovare scusi....

afferrare: Chápeš?, Chytáš se?Afferri?

affiancarsi: Přidali se k protestu.Si sono affiancati alla protesta.

affollarsi: Stadion se zaplnil lidmi., Lidé zaplnili stadion.Lo stadio si è affollato.

affondare: zakousnout se do čehoaffondare i denti in qc

abbondanza: topit se v penězíchnuotare/affogare nell'abbondanza

accomodarsi: Posaďte se!, Udělejte si pohodlí!Si accomodi!

accoppiare: Vrána k vráně sedá, (rovný rovného si hledá).Dio li fa e poi li accoppia.

acqua: nabírat vodu, potápět se o lodi ap., jít od desíti k pěti, jít do kytek neprosperovat ap.fare acqua

affidare: zapamatovat si, uložit si do paměti coaffidare qc alla memoria