Hlavní obsah

partire

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. da dove per dove odjet, odejít, odcestovat odkud kamÈ partito da Roma per Londra.Odjel z Říma do Londýna.a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.
  2. per qc vyrazit, vydat se kam na cestu
  3. rozjet se, spustit se, nastartovat, rozběhnout se stroj ap.Il motore non parte.Motor nechce nastartovat.
  4. da qc vycházet, vyjít z čehoPartiamo dal presupposto che...Vycházíme z předpokladu, že...
  5. odejít, pokazit seÈ partita la lavatrice.Odešla (mi) pračka.
  6. třeštit, blouznit

Vyskytuje se v

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

partire: a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

parto: parto in acquaporod do vody

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie, partie šachů

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

sostenere: sostenere una partehrát roli

su: essere sul punto di partirebýt na odchodu

sud: la parte del sud di qcjižní část čeho

superiore: la parte superiore di qchorní/vrchní část čeho

supposizione: dir. supposizione di stato/parto= trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvků

vacanza: partire per le vacanzeodjet na prázdniny

vicesegretario: vicesegretario del partitomístopředseda strany politické

con: È partito col treno.Odjel vlakem.

convenire: Conviene partire subito.Je záhodno vyrazit hned.

decidere: Ha deciso di partire.Rozhodl se odjet.

espellere: È stato espulso dal partito.Byl vyloučen ze strany.

finire: Com'è finita la partita?Jak skončil ten zápas?

gentile: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

giocare: La squadra ha giocato una buona partita.Tým odehrál dobrý zápas.

gli: Digli di partire.Řekni mu, ať jde.

insieme: Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.

malgrado: Dovranno partire, loro malgrado.Proti své vůli budou muset odjet.

meglio: Sarà meglio che tu parta domani.Bude lepší, když odjedeš zítra.

molto: Partirono molto prima.Odjeli mnohem dřív.

nostro: State dalla nostra (parte)?Jste na naší straně?

ossia: Partì ieri notte, ossia fuggì ieri notte.Odjel, lépe řečeno utekl včera v noci.

pari: La partita è finita pari.Zápas skončil nerozhodně.

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

alikvotní: quota parte alikvotní část

bokem: mettere qualche soldo da partedát (si) nějaké peníze bokem

často: il più spesso, většinou la maggior parte delle voltenejčastěji

druh: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

hrát: recitare la parte di qhrát roli koho

integrální: essere una parte integrante di qcbýt integrální součástí čeho

jednoduchý: (contabilità in) partita singolajednoduché účetnictví

konče: partendo da oggi fino a venerdipočínaje dneškem a pátkem konče

ligový: partita di campionatoligový zápas

naproti: na druhé straně d'altra partenaproti tomu

někde: qui vicino, da queste partiněkde tady

někudy: da qualche altra parteněkudy jinudy

odhodit: mettere da parte le inibizioni/i pregiudiziodhodit zábrany/předsudky

odjezd: essere pronto a partirebýt připraven k odjezdu

odlet: alla partenza, partendopři odletu

odněkud: da qualche altra parteodněkud jinud

odpuštění: remissione di una parte della penaekon. odpuštění části trestu

odtlačit: spingere qc da parteodtlačit co stranou

odvetný: partita di ritornosport. odvetný zápas

odvrácený: parte inversa della Lunaodvrácená strana měsíce

partie: partita di scacchišachová partie

počínaje: partendo da qc e finendo con qcpočínaje čím a konče čím

podíl: avere una parte in qc, přispět contribuire a qcmít podíl na čem

podstatný: parte essenziale, větší maggior parte podstatná část

podvojný: (contabilità in) partita doppiapodvojné účetnictví

politický: partiti politicipolitické strany

porodní: dolori del parto, fáze porodu travaglio (di parto)porodní bolesti

povinný: persona /parte obbligatapráv. povinná osoba/strana k plnění ap.

přátelský: partita amichevole, hovor. amichevole sport. přátelský zápas

předpoklad: partire dal presupposto chevycházet z předpokladu že

převážný: maggior parte di qcpřevážná část čeho

ragbyový: partita di rugbyragbyový zápas

rovný: ugualmente, in parti ugualirovným dílem

sál: sala operatoria/da partooperační/porodní sál

slovní: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

smluvní: parte contrattualesmluvní strana

součást: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

součástka: pezzo/parte di ricambionáhradní součástka

stěžejní: parte principale di qcstěžejní část čeho

strana: d'altra parte, d'altro cantona druhé straně

stranický: capo del partitostranický lídr

stranou: mettere qc da partedá(va)t (si) co stranou peníze ap.

šachový: partita di scacchišachová partie

trojče: parto trigeminoporod trojčat

účetnictví: contabilità in partita semplice/doppiaekon. jednoduché/podvojné účetnictví

utkání: incontro/partita di calciofotbalové utkání

valný: in gran parte, per la maggior partez valné části

venku: partita fuori casasport. zápas venku na soupeřově hřišti

vítězný: parte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincentevítězná strana

vrchní: parte superiorevrchní strana

zadní: didietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso zadní strana čeho

zápas: partita di ritorno, ritorno odvetný zápas

zúčastněný: parti coinvoltezúčastněné strany

žalovaný: la parte accusatapráv. žalovaná strana

žert: scherzi a partežerty stranou

: Che parta/parli!Ať jde/mluví!

běžet: prendere parte alla corsaběžet závod

co: Fa un anno che è partito.Je to rok, co odešel.

dát: mettere da parte dei soldidát (si) peníze stranou

dodělat: La mia batteria è partita.Dodělala mi baterka.

dojem: Credo che è già partito.Mám dojem, že (už) odešel.

dosluhovat: La mia batteria sta partendo.Dosluhuje mi baterka.

hezký: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc hezké.

hodný: È molto gentile da parte sua.To jste moc hodný.

chtít: La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.Auto nechce nastartovat.

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

jet: Quando parte il prossimo treno per ...?Kdy jede nejbližší vlak do ...,

již: È già partito.Již odešel.

když: Dopo che è partito ...Když odešel ...

kromě: a parte ciò vorrei dire ...kromě toho bych rád řekl ...

kudy: Da che parte è andato?Kudy šel?

kývnout: Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.Až kývne, můžeš vyrazit.

laskavý: È molto gentile da parte sua.To je od vás velmi laskavé.

mezi: Faceva sempre parte dei migliori...Patřil vždy mezi nejlepší...

milý: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.