Hlavní obsah

partito

Přídavné jméno

  • členěný, -dílný list

Podstatné jméno mužské

  1. (politická) stranapartito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční stranainteressi di partitostranické zájmy
  2. řešení, rozhodnutí, východiskopartito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelostper partito presoze zásady, z umíněnosti
  3. partie k sňatkuun ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie
  4. stav zdravotní ap.trovarsi a mal partitobýt na tom špatně o situaci či stavu

Vyskytuje se v

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

partire: a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

parto: parto in acquaporod do vody

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

sostenere: sostenere una partehrát roli

alikvotní: quota parte alikvotní část

bokem: mettere qualche soldo da partedát (si) nějaké peníze bokem

často: il più spesso, většinou la maggior parte delle voltenejčastěji

druh: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

hrát: recitare la parte di qhrát roli koho

integrální: essere una parte integrante di qcbýt integrální součástí čeho

jednoduchý: (contabilità in) partita singolajednoduché účetnictví

konče: partendo da oggi fino a venerdipočínaje dneškem a pátkem konče

ligový: partita di campionatoligový zápas

naproti: na druhé straně d'altra partenaproti tomu

někde: qui vicino, da queste partiněkde tady

někudy: da qualche altra parteněkudy jinudy

odhodit: mettere da parte le inibizioni/i pregiudiziodhodit zábrany/předsudky

odjezd: essere pronto a partirebýt připraven k odjezdu

odlet: alla partenza, partendopři odletu

odněkud: da qualche altra parteodněkud jinud

odpuštění: remissione di una parte della penaekon. odpuštění části trestu

odtlačit: spingere qc da parteodtlačit co stranou

odvetný: partita di ritornosport. odvetný zápas

odvrácený: parte inversa della Lunaodvrácená strana měsíce

partie: partita di scacchišachová partie

počínaje: partendo da qc e finendo con qcpočínaje čím a konče čím

podíl: avere una parte in qc, přispět contribuire a qcmít podíl na čem

podstatný: parte essenziale, větší maggior parte podstatná část

podvojný: (contabilità in) partita doppiapodvojné účetnictví

politický: partiti politicipolitické strany

porodní: dolori del parto, fáze porodu travaglio (di parto)porodní bolesti

povinný: persona /parte obbligatapráv. povinná osoba/strana k plnění ap.

přátelský: partita amichevolesport. přátelský zápas

předpoklad: partire dal presupposto chevycházet z předpokladu že

převážný: maggior parte di qcpřevážná část čeho

ragbyový: partita di rugbyragbyový zápas

rovný: ugualmente, in parti ugualirovným dílem

sál: sala operatoria/da partooperační/porodní sál

slovní: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

smluvní: parte contrattualesmluvní strana

součást: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

součástka: pezzo/parte di ricambionáhradní součástka

stěžejní: parte principale di qcstěžejní část čeho

strana: d'altra parte, d'altro cantona druhé straně

stranický: capo del partitostranický lídr

stranou: mettere qc da partedá(va)t (si) co stranou peníze ap.

šachový: partita di scacchišachová partie

trojče: parto trigeminoporod trojčat

účetnictví: contabilità in partita semplice/doppiaekon. jednoduché/podvojné účetnictví

utkání: incontro/partita di calciofotbalové utkání

valný: in gran parte, per la maggior partez valné části

venku: partita fuori casasport. zápas venku na soupeřově hřišti

: Che parta/parli!Ať jde/mluví!

běžet: prendere parte alla corsaběžet závod

co: Fa un anno che è partito.Je to rok, co odešel.

dát: mettere da parte dei soldidát (si) peníze stranou

dodělat: La mia batteria è partita.Dodělala mi baterka.

dojem: Credo che è già partito.Mám dojem, že (už) odešel.

dosluhovat: La mia batteria sta partendo.Dosluhuje mi baterka.

hezký: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc hezké.

hodný: È molto gentile da parte sua.To jste moc hodný.

chtít: La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.Auto nechce nastartovat.

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

jet: Quando parte il prossimo treno per ...?Kdy jede nejbližší vlak do ...,

již: È già partito.Již odešel.

když: Dopo che è partito ...Když odešel ...

kromě: a parte ciò vorrei dire ...kromě toho bych rád řekl ...

kudy: Da che parte è andato?Kudy šel?

kývnout: Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.Až kývne, můžeš vyrazit.

laskavý: È molto gentile da parte sua.To je od vás velmi laskavé.

mezi: Faceva sempre parte dei migliori...Patřil vždy mezi nejlepší...

milý: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

moudrý: Non è stato saggio da parte sua.To od vás nebylo moudré.

naskočit: Il motore finalmente è partito.Motor konečně naskočil.

naspodu: firma nella parte inferiore del quadropodpis naspodu obrazu

nastartovat: Il motore non vuole avviarsi., Il motore non parte.Motor nechce nastartovat.