Hlavní obsah

metr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotka délky) mètre mmetr čtvereční/krychlovýmètre m carré/cube
  2. (krejčovský ap.) mètre mměřit metremmesurer au mètre
  3. (dřeva) stère m

Vyskytuje se v

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

bas: mettre qqn/qqch baspoložit koho/co na zem

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

doute: mettre qqch en doutezpochybnit co

examen: mise en examenobvinění

femme: maîtresse femmeenergická/rázná žena

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

maître: maître/maîtresse de maisonpán/paní domu

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

mettre: mettons que...dejme tomu, že...

mise: mise en scènerežie, výprava

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

panier: mettre au panierhodit do koše

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

profit: mettre à profitvyužít co/čeho, zužitkovat co

route: mettre en routespustit, uvést do chodu stroj ap.

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

valeur: mettre qqch en valeurzhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit co

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

après: cent mètres aprèspo sto metrech

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

cent: un cent mètresběh na sto metrů

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

cube: mètre cubemetr krychlový

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

épreuve: mettre qqn/qqch à l'épreuvepodrobit zkoušce, vyzkoušet koho/co

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

exquis: mets exquislahodné jídlo

fard: se mettre du fardnalíčit se

feu: mettre le feu à qqchzapálit, podpálit co

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

genou: se mettre à genouxpokleknout

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

maçon: maître maçonzednický mistr

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

mètre: mètre carré/cube/linéairemetr čtvereční/krychlový/běžný

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

aplikace: mise en application d'une théorie éprouvéeaplikace ověřené teorie

aplikovat: mettre une théorie en applicationaplikovat teorii

asistent: maître-assistant odborný asistent na vysoké škole

asistentka: maître-assistante odborná asistentka

boj: mettre hors de combatvyřadit z boje

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

čárka: mettre une virguleudělat čárku

číšník: patron , maître d'hôtelvrchní číšník

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

gala: se mettre sur son trente et unexpr. hodit se do gala

graficky: mettre en graphiquegraficky znázornit

hlasovat: mettre qqch aux voixdát hlasovat o čem

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chod: mettre en routeuvést do chodu

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

jasně: mettre qqch en évidencejasně ukázat co ozřejmit

karanténa: mettre qqn en quarantainedát koho do karantény

kauce: mettre qqn en liberté sous cautionpropustit koho na kauci

krychlový: mètre cubemetr krychlový

křížem: mettre en croixdát křížem

kutě: aller/se mettre au plumardjít na kutě

láhev: mise en bouteillesstáčení do lahví

metr: mètre carré/cubemetr čtvereční/krychlový

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

myšlenka: mettre ses idées en ordreuspořádat si myšlenky

nahý: se mettre nuvysvléknout se do naha

nasadit: mettre les menottes à qqnnasadit komu pouta

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

oběh: mettre en circulationdát do oběhu

osolit: zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le sonosolit (to)

osud: être maître de son destinbýt pánem svého osudu

paní: être maîtresse de soi-mêmebýt svou paní

aktualizace: procéder à la mise à jour du logicielprovést aktualizaci softwaru

budík: mettre le réveil à sept heuresnařídit/natáhnout budík na sedm hodin

čtvereční: mètre carrémetr čtvereční

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

klatba: frapper qqn d'anathème, mettre qqn au bandát koho do klatby

který: Tu mets quelle robe ?Které šaty si vezmeš?

kubický: mètre cubekubický metr

místo: mettre à la première placedát na první místo

na: mettre un livre sur la tablepoložit knihu na stůl

nahodit: mettre un moteur en marchenahodit motor

naplocho: mettre qqch à platpoložit co naplocho

noviny: mettre qqch dans un journaldát co do novin

obléct: mettre son manteauobléci si kabát

brouk: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

černý: tirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noirtrefit se do černého

dát: mettre qqch sous clédát co pod zámek

dílo: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

dlažba: mettre qqn sur le pavévyhodit koho na dlažbu

dveře: mettre qqn à la portevyhodit koho ze dveří

hanba: mettre qqn au piquetposlat koho na hanbu

jaký: Tel maître, tel valet.pořek. Jaký pán, takový krám.

klacek: mettre des bâtons dans les roues à qqnházet komu klacky pod nohy

kotva: mettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camppřen. expr. zvednout kotvy

kůlnička: mettre qqch en capilotadeudělat z čeho kůlničku na dříví

led: mettre qqch au placard/en sommeildát co k ledu

nahrabat si: mettre du foin dans ses bottesnahrabat si jmění

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

nic: Soudain elle s'est mise à pleurer.Z ničeho nic se dala do pláče.

nůž: mettre le couteau sous la gorge de qqnnasadit komu nůž na krk

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

oprátka: se mettre la corde au coustrkat hlavu do oprátky

páka: mettre tout en œuvre pour...nasadit všechny páky, aby...

palice: se mettre qqch dans la cabochevzít si co do palice

pán: être son maîtrebýt svým vlastním pánem