Hlavní obsah

ohne

Předložka; s 4. pád

  • bezein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

Spojka

  • ohne dass..., ohne zu + Inf. bez toho, že..., aniž (by)Sie ging, ohne sich zu verabschieden.Šla, aniž by se rozloučila.

Vyskytuje se v

bázeň: ein Ritter ohne Furcht und Tadelrytíř bez bázně a hany

bez, beze: ohne Einladung kommenpřijít bez pozvání

cavyky: ohne große Umschweifebez dlouhých cavyků

nepodmíněný: Freiheitsstrafe ohne Bewährungpráv. nepodmíněný trest

omezení: ohne Beschränkung/Begrenzungbez omezení

pochyba: ohne Zweifelbez pochyb

provoz: Betrieb ohne Bedienungprovoz bez obsluhy

příčina: ganz ohne Anlasszcela bez příčiny

skrupule: ohne Skrupel, skrupellosbez skrupulí

všechen, všechna, všechno: ohne weiteres, anstandslosbeze všeho

výjimka: ohne Ausnahme, ausnahmslosbez výjimky

zaměstnání: ohne Beschäftigung seinbýt bez zaměstnání

zbytek: restlos, ohne Restbeze zbytku

aniž: Er kam, ohne eingeladen zu sein.Přišel, aniž byl pozván.

cena: ohne Wert seinbýt bez ceny

dioptrie: Brille ohne Sehstärkebrýle bez dioptrií

domov: Menschen ohne Heimlidé bez domova

dozor: j-n ohne Aufsicht lassennechat koho bez dozoru

duše: der Körper ohne Seeletělo bez duše

chyba: Kein Mensch ist ohne Fehler.Nikdo není bez chyby.

ironie: etw. mit/ohne Ironie sagenříci co s ironií/bez ironie

jádro: die Orangen ohne Kernepomeranče bez jader

komentář: etw. ohne Kommentar lassennechat co bez komentáře

lítost: ohne Mitleidbez lítosti

loket: ohnout ruku v loktiden Arm im Ellbogen beugen

nadsázka: Ohne Übertreibung kann man sagen...Bez nadsázky lze říci...

nedutat: Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.Pozorně poslouchal, ani nedutal.

nemuknout: Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.Všechno udělal a ani nemukl.

neperlivý: Wasser ohne Kohlensäureneperlivá voda

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

odpověď: die Frage ohne Antwort lassennechat otázku bez odpovědi

oklika: Sag es ohne Umschweife!Řekni to bez oklik!

ostošest: Er redete ohne Punkt und Komma.Mluvil ostošest.

ostych: etw. ohne Scheu sagenříci co bez ostychu

pecka: eine Frucht ohne Kerneovoce bez pecek

pivo: Bier ohne Alkohol/alkoholfreies Bier/das Dünnbiernealkoholické pivo

podít se: Wohin würde ich ohne dich gelangen?Kam bych se bez tebe poděl?

potrava: ohne Lebensmittel seinbýt bez potravy

póza: ohne Pose redenmluvit bez pózy

pozdrav: ohne Gruß hineintretenvstoupit bez pozdravu

prostředek: (ganz) ohne Mittel/mittellos bleibenzůstat (zcela) bez prostředků

reptání: etw. ohne Murren tunudělat co bez reptání

svědek: ohne Zeugen mit j-m sprechenmluvit s kým beze svědků

udání: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

vkročit: ohne Klopfen eintretenvkročit bez zaklepání

vytáčka: etw. ohne Ausflüchte sagenříci co bez vytáček

záruka: Informationen ohne Gewährinformace bez záruky

závada: Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.Dorazil do cíle bez závad.

zavěsit: Er hat ohne Antwort aufgehängt.Bez odpovědi zavěsil.

zdráhání: Er versprach es ohne Zögern.Bez zdráhání to slíbil.

koláč: Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

oheň: sport. mít želízko v ohniein Eisen im Feuer haben

práce: Ohne Fleiß kein Preis.Bez práce nejsou koláče.

průtah: etw. ohne Verzögerungen machenudělat co bez průtahů

závazek: Ledig, ohne Verpflichtungen...Svobodný, bez závazků...

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

ohne: ein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

Abschied: ohne Abschied fortgehenodejít bez rozloučení

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

Arbeit: ohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný

Aufschub: ohne Aufschubbezodkladně, (i)hned, bez odkladu

auskommen: Eva muss ohne Auto auskommen.Eva se musí obejít bez auta.

Ausnahme: alle ohne Ausnahmevšichni bez výjimky

Bedienung: mit/ohne Bedienungs obsluhou/bez obsluhy

Begleitung: mit/ohne Begleitung singenzpívat s doprovodem/bez doprovodu

Begründung: ohne jede Begründungbez jakéhokoli vysvětlení

Beschäftigung: ohne Beschäftigung seinbýt bez zaměstnání

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

biegen: ohnout palec na stranuden Daumen zur Seite biegen

Bindung: ohne Bindungenbez závazků

Brand: hořet, být v ohniin Brand stehen

Charakter: ein Mensch von/ohne Charaktercharakterní/bezcharakterní člověk

dass: ohne dassaniž (by)..., bez toho, že (by)...

dich: Ohne dich geht es nicht.Bez tebe to nejde.

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Emotion: ohne Emotionenbez emocí

frieren: Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.Bez čepice ti bude zima na uši.

Gegenstimme: ohne Gegenstimmejednomyslně, jednohlasně

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

Ironie: ohne jede Ironiebez jakékoli ironie

Kohlensäure: Mineralwasser mit/ohne Kohlensäureperlivá/neperlivá minerální voda

orientieren: sich ohne Stadtplan nicht orientieren könnenneumět se orientovat bez mapy města

Regung: ohne jede Regungbez hnutí

säumen: Sie kamen, ohne zu säumen.Přišli bez otálení.

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Sorge: voller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostí

Umschweif: etw. ohne Umschweife tunudělat co bez okolků

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

Zutun: ohne j-s Zutunbez přičinění/pomoci koho

Beispiel: ohne Beispiel seinnemít obdobu, být bezprecedentní

Dazutun: ohne j-s Dazutunbez čí pomoci, bez přičinění koho

Frage: ohne Fragebezpochyby, určitě zcela jistě

Konkurrenz: ohne Konkurrenz seinbýt bez konkurence

oben: oben ohnenahoře bez

Punkt: ohne Punkt und Komma redenmlít bez přestání mluvit

Rast: ohne Rast und Ruhbez oddechu/přestání

Rose: Keine Rose ohne Dornen.Není růže bez trní.

Rückhalt: ohne Rückhaltotevřeně, bez okolků, na rovinu

Rücksicht: ohne Rücksicht auf Verlustebez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledně

Saft: ohne Saft und Kraftbez šťávy, nemastný neslaný

Sinn: ohne Sinn und Verstandbez rozmyslu

Unterlass: ohne Unterlassbez ustání, nepřetržitě

Vorbedacht: ohne Vorbedachtbez rozmyslu, neuváženě

Wimper: nicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zuckennehnout ani brvou, ani nemrknout

Zweifel: ohne Zweifelmimo (vší) pochybnost, bezpochyby