Hlavní obsah

dav

Vyskytuje se v

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

dát: dát sik jídlu, pití prendre*

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn

líbit: dát si líbitse laisser faire*

bezejmenný: bezejmenný davfoule anonyme

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

branka: dát brankumarquer un but

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dar: dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

dát: dát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

koupel: dát si koupelprendre un bain

křížem: dát křížemmettre en croix

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

mandát: dát komu mandátdonner mandat à qqn

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

najevo: dát najevo comontrer, manifester, netajit laisser voir, dát pocítit faire sentir qqch

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dát: dát co komu daremfaire cadeau de qqch à qqn, donner qqch en cadeau à qqn

dát: dát komu ránuflanquer une gifle à qqn

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

dát: dát komu najístdonner à manger à qqn

dát: Dám si kávu.Je prends un café.

dát: dát si ušít šatyse faire faire une robe

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

gól: dát gólmarquer un but

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

kolovat: dát co kolovatfaire circuler qqch

místo: dát na první místomettre à la première place

nazpět: dát komu nazpět při placenírendre la monnaie à qqn

dát: dát život dítětidonner la vie à un enfant

dát: To rozum.Cela tombe sous le sens.

dát: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

dát se: dát se prositse faire prier

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

dříví: dát na sobě dříví štípatse laisser tondre la laine sur le dos

frak: dát komu na fraktomber sur le casaquin de qqn

huba: rozbít hubu, dát přes hubu komupéter la gueule à qqn

koš: dát komu košeméconduire qqn

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

mat: dát komu matfaire qqn mat

načas: dát si načasprendre son temps

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

cadeau: faire cadeau de qqch à qqndarovat komu co, dát komu co darem

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

devinette: poser une devinettedát hádanku

don: faire un don à qqndát dar, darovat komu

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

hypothèse: par hypothèsejak se předpokládat

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mettre: mettre qqn en prisondát koho do vězení

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

murmurer: foule qui murmurehučící dav

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

ordre: donner un ordredát příkaz

pas: céder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.

patte: donner la pattedát pac

percer: percer la fouleprodrat se davem

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

raison: entendre raisondát si říct

réductible: fraction réductiblezlomek, který se vykrátit

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

ressortir: faire ressortirzdůraznit, dát vyniknout, vyzdvihnout

secret: mettre qqn au secretdát koho do izolace, uvalit na koho vazbu

si: Si on peut dire.-li se to tak říct.

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

signifier: signifier son congé à qqndát komu výpověď

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

tant: Tant pis.Co se dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.