Hlavní obsah

minded [ˈmaɪndɪd]

Přídavné jméno

  1. to do sth form. mající v úmyslu, plánující, hodlající udělat coThe committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.
  2. -minded myslící (hlavně) na co, založený jakromantically mindedromanticky založenýliberal-mindedliberálně smýšlejícímoney-mindedopatrný na korunu

Vyskytuje se v

cast: letora, povaha, ražení, založení osobycast of mind

enter: přijít komu na mysl, napadnout kohoenter sb's mind

lodge: vrýt se/vtisknout se do paměti, utkvět v paměti/mysli komulodge (itself)/be lodged in sb's mind

make up: rozhodnout se vybrat si ap.make up one's mind

mind: být jedno co komudo not mind sth

minded: myslící (hlavně) na co, založený jak-minded

mind out: Dávej pozor!, Dávej bacha!Mind out!

peace: duševní pohoda, klid v dušipeace of mind

piece: vynadat, vytmavit to komu, sprdnout kohogive sb a piece of one's mind

prey: trápit, tížit kohoprey on sb's mind

slip: vypadnout komu (z paměti)slip sb's mind

turn: založení, povahaturn of mind

turn over: přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čemturn sth over (in one's mind)

apply: soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply one's mind to sth

call: vyvolat, vybavit sicall to mind

change: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

cross: napadnout koho myšlenka ap.cross sb's mind

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind

fix: být vryt do pamětibe fixed in sb's mind

flash: (pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout kohoflash through sb's mind

lose: přijít o rozum, zbláznit selose one's mind

mess with: zamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě gulášmess with sb's head/mind

minding: hlídání dětíchild minding

never: to nevadínever mind

presence: duchapřítomnost, rozvahapresence of mind

quickness: bystrost, pohotovostquickness of mind

read: číst komu myšlenkyread sb's mind

shut: nepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si coshut one's mind to sth

sound: zdravý na těle i na dušisound in mind and body

speak: říci svůj názor, mluvit upřímněspeak one's mind

torpid: otupělá mysltorpid mind

unsound: duševně chorýof unsound mind

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

frame of mind: dobré rozpoloženípositive frame of mind

should: Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...If you should change your mind ...

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

would: Vadilo by vám, kdybych kouřil?Would you mind if I smoked?

boggle: nad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápáníthe mind boggles at sth

two: nemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čehobe in two minds about sth, whether

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

myšlenka: číst komu myšlenkyread sb's mind/thoughts

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

nevadit: Nevadí.Never mind.

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohoda: duševní pohodapeace of mind, heart's ease

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

smysl: nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

vědomí: lidské vědomíhuman mind

vepsat se: vepsat se do paměti kohobe imprinted on sb's memory, stick in sb's mind

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

číst: číst komu myšlenkyread sb's mind

duchapřítomný: být natolik duchapřítomný ...have the presence of mind to ...

hledět: hledět si svéhomind one's own business

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

myslet: Mysli na to!Keep that in mind!

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Have you made up your mind?

rozmyslet si: Rozmyslel jsem si to.I've changed my mind.

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

těkat: Mé myšlenky těkaly ...My mind roamed ...

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

úplně: Úplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load/weight off my mind.

ležet: ležet v hlavě komutrápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mind

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

péče: Neměj péči! nestarej seMind your own business!

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things