Hlavní obsah

when [wen]

Příslovce

  • kdy v otázkáchsince whenodkdytill whendokdy

Spojka

  1. kdyžve chvíli nebo v době kdy se něco děje nebo kdy byl dokončen nějaký dějwhen coldkdyž je zimaWhen I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.
  2. nastanev angličtině nenásleduje budoucí čas, ale čas přítomný prostý!when the time comesaž přijde čas
  3. kdypo určitých slovech, zejm. slovesech a přídavných jménech

Vyskytuje se v

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

when: since whenodkdy

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

work up: When jogging she worked up a thirst.Při běhání dostala žízeň.

: only whenaž když

četba: when reading sthpři četbě čeho

i: even when, ačkoli even though, althoughi když

když: whenever, every time whenvždycky, když

opuštění: when leaving sth, on departure from sthpři opuštění čeho

poklek: (when) kneeling-downv pokleku

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

při: when boarding (the plane)při nástupu na palubu (letadla)

sed: when sitting, in a seated positionv sedu

souvislost: in connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sthv souvislosti s čím

vstup: on/when entering sthpři vstupu do čeho

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

čas: when the time comesaž přijde čas

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

jet: When is the next train to Prague?Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?

klek: when kneeling, in a kneeling position, on one's kneesv kleku

malý: When I was a child.Když jsem byl malý.

naposled: When did you last see him?Kdys ho viděl naposled?

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

odbytý: When I am through with it.Až to budu mít odbyté.

odchod: when leaving, at departurepři odchodu

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

příště: When you next see her ...Až ji potkáš příště ...

rozednít se: When dawn broke ...Když se rozednělo ...

setkat se: When can we meet?Kdy se můžeme setkat?

skončit: When will it stop?Kdy to skončí?

sraz: When shall we meet?Kdy si dáme sraz?

vrátit se: When will he be back?Kdy se vrátí?

vyrůst: When I grow up ...Až vyrostu ...

vzniknout: When did the world come into existence?Kdy vznikl svět?

zrovna: I was just calling you, when ...Zrovna jsem ti volal, když ...

výt: When in Rome, do as the Romans do.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

hell: when hell freezes overaž naprší a uschne, až pokvetou hrábě