Hlavní obsah

when [wen]

Příslovce

  • kdy v otázkáchsince whenodkdytill whendokdy

Spojka

  1. kdyžve chvíli nebo v době kdy se něco děje nebo kdy byl dokončen nějaký dějwhen coldkdyž je zimaWhen I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.
  2. nastanev angličtině nenásleduje budoucí čas, ale čas přítomný prostý!when the time comesaž přijde čas
  3. kdypo určitých slovech, zejm. slovesech a přídavných jménech

Vyskytuje se v

hell: when hell freezes overaž naprší a uschne, až pokvetou hrábě

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

reverse gear: When the car is reverse gear ...Když je v autě zařazená zpátečka...

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

work up: When jogging she worked up a thirst.Při běhání dostala žízeň.

: až kdyžonly when

četba: při četbě čehowhen reading sth

i: i kdyževen when, ačkoli even though, although

když: vždycky, kdyžwhenever, every time when

opuštění: při opuštění čehowhen leaving sth, on departure from sth

poklek: v pokleku(when) kneeling-down

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

při: při nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

souvislost: v souvislosti s čímin connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sth

vstup: při vstupu do čehoon/when entering sth

vyslovení: při vyslovení čehowhen saying, napadnout asociace ap. when hearing sth

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

čas: až přijde časwhen the time comes

dokdy: Dokdy to má být odevzdáno?By when should it be submitted?

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

klek: v klekuwhen kneeling, in a kneeling position, on one's knees

malý: Když jsem byl malý.When I was a child.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

odbytý: Až to budu mít odbyté.When I am through with it.

odchod: při odchoduwhen leaving, at departure

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

při: při práciat work, when working

přijít: Kdy přijdeš?When will you come?

příště: Až ji potkáš příště ...When you next see her ...

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

setkat se: Kdy se můžeme setkat?When can we meet?

skončit: Kdy to skončí?When will it stop?

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

vrátit se: Kdy se vrátí?When will he be back?

vyrůst: Až vyrostu ...When I grow up ...

vzniknout: Kdy vznikl svět?When did the world come into existence?

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.