Hlavní obsah

nově

Vyskytuje se v

zbrusu: brand/spanking newzbrusu nový

cesta: blaze a trail in sthrazit (novou) cestu v čem

nový: the latest news, reportáž ap. newsflashnejnovější zprávy poslední dostupné

příchozí: newcomernově příchozí

razit: blaze a trailpřen. razit (novou) cestu

rok: Happy New Yearšťastný Nový rok

Skotsko: Nova ScotiaNové Skotsko

svět: the Old/New WorldStarý/Nový svět

šťastný: Happy New YearŠťastný Nový rok

úděl: New Dealekon. Nový úděl program F.D.Roosevelta

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

Vánoce: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

vdechnout: breathe (new) life into sthvdechnout (nový) život čemu

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

zákon: the Old/New Testamentbibl. Starý/Nový zákon

dovolit si: We can't afford a new fridge.Nemůžeme si dovolit novou ledničku.

načerpat: recharge one's batteriesnačerpat novou energii

nahrát: record/make a new albumnahrát nové album skupina ap.

objevit: He discovered a new planet.Objevil novou planetu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

úryvek: extract from a new bookúryvek z nové knihy

vyzkoušet: try new methodsvyzkoušet nové metody

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

accession: accession countries(nově) přistupující země do EU ap.

black: All Blacksragbyový reprezentační tým Nového Zélandu

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

latest: latest newsnejnovější zprávy

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

minted: newly/freshly mintedúplně/zbrusu nový, čerstvý

moon: new moonnov

OEM: OEM version= verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačem

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

sensation: sensation seekinghledání nových vzrušujících/silných zážitků

spanking: spanking newzbrusu nový

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) co

stranger: be a stranger swhnevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kde

university: redbrick universitynová univerzita oproti starým jako Oxford ap.

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

have: Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

news: hovor. What's the news?Co je nového?

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

nově: repapernově vytapetovat