Hlavní obsah

freer [ˈfriːə]

Související hesla

comp of free

Vyskytuje se v

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

free: -freebez čeho, neobsahující co přísady ap.

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

wrench: wrench osf free(out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čeho

additive: additive-freebez přísad

admission: free admissionvstup zdarma

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

barrier: barrier-freebezbariérový výtah ap.

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

climber: free climbervolnolezec

climbing: free climbingvolné lezení

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

electron: free electronvolný elektron

entry: free entryvstup zdarma

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

gluten: gluten-freebezlepkový

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick: sport. free kickvolný kop

lint: lint-freenežmolkující, žmolky netvořící látka ap.

maintenance: maintenance freebezúdržbový

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

phosphate: phosphate freebezfosfátový

problem: problem-freebezproblémový

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

shipping: free shippingdoručení zdarma

silicone: silicone-freebez silikonu

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

wriggle: wriggle free of the ropesvyprostit se z provazů

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

bez, beze: decaffeinated, caffein-freebez kofeinu káva

clo: duty freeosvobozený od cla

čas: spare/free/AmE leisure timevolný čas

černý: fare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free riderčerný pasažér

kofein: decaffeinated, caffeine-free, hovor. decafbez kofeinu

lezení: free climbingsport. volné lezení

neslaný: salt-free dietneslaná dieta omezující příjem soli

osvobozený: exempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-freeekon. osvobozený od daně

poskvrna: untainted, unsullied, unblemished, free from taintbez poskvrny morální

potápění: free-divingvolné potápění

přímý: direct free kicksport. přímý volný kop

přístup: have free access to sthmít volný přístup k čemu

styl: free stylevolný styl

svoboda: be free/at liberty, po útěku be at largebýt na svobodě

svobodný: free electionspolit. svobodné volby

svobodomyslný: free-thinker, kdo nepodléhá dogmatům latitudinariansvobodomyslný člověk

trestný: free kicksport. trestný kop

verš: free verse, vers librelit. volný verš

volnost: have a free hand in sthmít volnost v čem

volný: free marketekon. volný trh

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

být: Are there any free chairs?Jsou nějaké volné židle?

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

mít: Are you free tomorrow?Máš zítra volno?

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

přísada: additive-free, no additivesbez přísad

pustit: set sb freepustit koho na svobodu

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

magnitude: první velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitostof the first magnitude

relevance: (obzvláště) důležitý pro coof (special) relevance to sth

significance: být (dosti) významný/důležitý pro kohobe of (some) significance to sb

importance: být velmi důležitý pro koho/cobe of great importance to sb/sth

important: Nejdůležitější je ...The most important thing is ...

more: důležitějšímore important

most: nejdůležitějšíthe most important

of: velmi důležitýof great importance

fish: mít důležitější věci na prácihave other fish to fry

overestimate: co je nesmírně důležité/zcela nedocenitelnésth cannot be overestimated

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

informace: důležitá informaceimportant piece of information

životně: životně důležitývital, vitally important

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position