Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) komu co give sb sth
  2. (uskutečňovat něco)dávat smyslmake sensedávat pozor na co(věnovat pozornost) pay attention to sth, (mít se na pozoru) watch out, look out for sth, beware of sth, (mít na zřeteli) mind sth, (hlídat ap.) be on the lookout for sth viz též dát
  3. (výnos, úrodu ap.) yield, produce
  4. (pořad ap.) show(v televizi ap.) be on(hru) performCo dávají dnes večer?What's on tonight?

Vyskytuje se v

bacha: watch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sthdávat si bacha na co/koho

okatě: show sth ostentatiouslyokatě dávat najevo co

pozor: pay attentiondávat pozor při výuce ap.

přednost: prefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sthdá(va)t přednost komu/čemu před kým/čím

příklad: set sb/sth as an exampledávat koho/co za příklad

souvislost: connect sth with sth, relate sth to sthdávat/uvést co do souvislosti s čím

stůl: serve food (on the table)nosit/dávat na stůl jídlo

kluzký: Beware of slippery road.Dávejte pozor na kluzkou vozovku.

smysl: It makes no sense., It doesn't make sense.Nedává to smysl.

jazyk: watch one's mouth, bridle one's tonguedávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

lecture: give/deliver a lecturemít/dávat přednášku

make: make sensedávat smysl

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

prejudiced: be prejudiced in favour of sbnadržovat, stranit komu, upřednostňovat koho, dávat přednost komu

retard: tech. retard the sparkdávat pozdě jiskru zapalování

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

tardy: be tardy in sthmít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čím

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

wary: be wary of/about sb/sthdávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čím

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

on: What's on?Co dávají?

screen: The film will be screened ...Film bude promítán/budou dávat ...

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

treat: treat osf to sthdopřá(va)t si co/čeho, dávat si, rozmazlovat se čím

dávat: make sensedávat smysl