Hlavní obsah

AB [æb]

Vyskytuje se v

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

habit: get sb into the habit of doing sthpřimět koho, aby si zvykl dělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

onus: the onus is on sb to do sthje na kom, aby udělal co

reason: reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

for: I did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

make: She made him clean up the plates.Přinutila ho, aby sklidil talíře.

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

recommend: It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...

request: All guest are requested to park ...Žádáme všechny hosty, aby parkovali...

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

natolik: natolik, aby...enough to...

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

tak: tak abyso that

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sth

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

aby: aby tu byli.I can't wait for them to come.

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

než: Je příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.

potřeba: Je potřeba, aby ...It is necessary that ...

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přinutit: Přinutila ho, aby to uklidil.She made him clean it up.

radit: Radil jsem mu, aby to nekupoval.I advised him not to buy it.

rozkázat: Rozkázal jim, aby šli.He ordered them to go.

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

: aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...

: aby bylo zítra.Roll on tomorrow!

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.He warned him not to do it.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth