Hlavní obsah

AB [æb]

Vyskytuje se v

než: na to aby tonež aby

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

natolik: enough to...natolik, aby...

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

tak: so thattak aby

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dozrát: The time is ripe for ...Dozrál čas k tomu, aby ...

maximum: do one's best/utmost to ...udělat maximum, aby ...

načase: It's about time to ...Je pomalu načase, aby ...

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

nastat: The time has come to ...Nastal čas, aby ...

potřeba: It is necessary that ...Je potřeba, aby ...

pro: I am all for ...Jsem jasně/zcela pro to, aby ...

přát si: She wished he would die.Přála si, aby zemřel.

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

přinutit: She made him clean it up.Přinutila ho, aby to uklidil.

radit: I advised him not to buy it.Radil jsem mu, aby to nekupoval.

rozkázat: He ordered them to go.Rozkázal jim, aby šli.

stačit: That's all it takes to be successful.To stačí, aby by člověk úspěšný.

ukecat: talk sb into doing sthukecat koho, aby...

: It's high time he was ...Už aby byl ... je nejvyšší čas

varovat: He warned him not to do it.Varoval ho, aby to nedělal.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

onus: the onus is on sb to do sthje na kom, aby udělal co

reason: reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

for: I did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

recommend: It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

ne: zesílený zápor see thatne aby