Hlavní obsah

челове́к

Podstatné jméno, rod mužský-а; лю́ди, -е́й/человек

  1. člověk, bytostчелове́к разу́мныйčlověk rozumnýМолодо́й челове́к!Mladý muži/pane!, Mladíku! oslovení
  2. sluha, lokaj v carském Rusku

Vyskytuje se v

двойно́й: челове́к с двойны́м дномčlověk dvou tváří, falešný člověk

ли́шний: ли́шний челове́кzbytečný člověk

лю́ди: вы́вести в лю́ди когоpostarat se o koho, zaopatřit, vychovat koho

чуда́к: чуда́к-челове́к(ty) blázne stará, idiote, člověče

борт: Челове́к за борто́м!Muž přes palubu!

интеллиге́нтный: интеллиге́нтный челове́кvzdělaný člověk

льсти́вый: льсти́вый челове́кpochlebník

молодо́й: молодо́й челове́кmladík v oslovení

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

пожило́й: пожилы́е лю́диsenioři

пра́во: права́ челове́каlidská práva

самобы́тный: самобы́тный челове́кsvérázný člověk, hovor. samorost

у́лица: челове́к с у́лицыneznámý, kolemjdoucí, bezdomovec

челове́к: челове́к разу́мныйčlověk rozumný

вид: вне́шний вид челове́каzevnějšek člověka

высо́кий: челове́к высо́кого ро́стаvysoký člověk

глу́пый: глу́пый челове́кhlupák, hloupý člověk

голова́: челове́к с голово́йchytrý člověk

знако́мый: знако́мые лю́диznámí lidé

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

обита́ть: Первобы́тные лю́ди обита́ли в пеще́рах.Pravěcí lidé sídlili v jeskyních.

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

сомни́тельный: челове́к с сомни́тельным про́шлымčlověk s pochybnou minulostí

состоя́ние: челове́к с состоя́ниемmajetný člověk

три: три челове́каtři lidé

хара́ктер: челове́к с хара́ктеромcharakterní člověk

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

мимо́за: Не челове́к, а мимо́за!To je ale netýkavka!

покро́й: челове́к стари́нного покро́яčlověk ze staré školy

сортирова́ть: сортирова́ть люде́йklasifikovat lidi

хлеб: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.Nejen chlebem živ jest člověk.

bezvýznamný: ничто́жный челове́к, нольbezvýznamný člověk

deklarace: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

dřív: лю́ди ста́ршего поколе́нияdřív narození

lidský: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

mezi: быва́ть на лю́дяхchodit mezi lidi

místo: челове́к на своём ме́стеčlověk na svém místě

pán: Молодо́й челове́к!Mladý pane!

postižený: инвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциямиtělesně postižený

pracující: рабо́чий челове́кpracující člověk

právo: права́ челове́каlidská práva

přelétavý: вертопра́х, ве́треник, ве́треный челове́кpřelétavý ptáček

přes, přese: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!

sněžný: сне́жный челове́кsněžný muž

umělec: лю́ди иску́сстваumělci

váha: вес челове́каtělesná váha

veřejnost: ссо́ры на лю́дяхhádky na veřejnosti

vzpřímený: челове́к прямоходя́щийbiol. člověk vzpřímený

zastánce: защи́тник прав челове́каzastánce lidských práv

zkušená: идти́ в лю́ди приобрета́ть о́пытjít (do světa) na zkušenou

cizí: незнако́мец, чужо́й челове́кcizí člověk

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

činorodý: акти́вный челове́кčinorodý člověk

dobrý: Он хоро́ший челове́к.Je to dobrý člověk.

dodržování: соблюде́ние прав челове́каdodržování lidských práv

domov: бездо́мные лю́диlidé bez domova

drobný: челове́к небольшо́го ро́стаčlověk drobné postavy

handicapovaný: лю́ди с ограни́ченными возмо́жностямиhandicapovaní lidé

hromada: ку́ча люде́йhromada lidí

jehož, jejíž, jejichž: Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.To je člověk, jehož mínění si vážím.

kostra: скеле́т челове́каkostra člověka

lidé: Люде́й не хвата́ет.Nejsou lidi.

majetný: челове́к со сре́дствамиmajetný člověk

manipulovat: скло́нность манипули́ровать людьми́sklon manipulovat lidmi

moc: Там бы́ло мно́го люде́й.Bylo tam moc lidí.

muž: Молодо́й челове́к!Mladý muži!

nedůvěra: недове́рие к лю́дямnedůvěra k lidem

obhájce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobhájce lidských práv

obránce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobránce lidských práv

obyčejný: просто́й челове́кobyčejný člověk

plašit: пуга́ть люде́й плохи́ми новостя́миplašit lidi špatnými zprávami

porušování: наруше́ние прав челове́каporušování lidských práv

přehnaně: щепети́льный челове́кpřehnaně pečlivý člověk

připadat: на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...na člověka/na osobu připadá ...

sedět: Э́ти лю́ди мне не подхо́дят.Ti lidé mi nesedí.

schopný: Тот челове́к спосо́бен на всё.Ten člověk je schopný všeho.

urozený: дворяни́н, благоро́дный челове́кurozený člověk

vážný: серьёзный челове́кvážný člověk

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

všeobecný: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каpolit. Všeobecná deklarace lidských práv

vyznání: челове́к без ве́рыčlověk bez vyznání

zajištěný: челове́к с доста́ткомdobře finančně zajištěný člověk

zamlklý: молчали́вый челове́кzamlklý člověk

zámožný: состоя́тельный челове́кzámožný člověk

zdravý: здоро́вый челове́к, hovor. здоровя́кzdravý člověk

zlomený: уби́тый/удручённый челове́кzlomený člověk

zlý: злой челове́кzlý člověk

beznadějný: безнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́кbeznadějný případ

kost: до́брая душа́, душа́-челове́кdobrák od kosti

бог: Челове́к предполага́ет, а Бог располага́ет.Člověk míní, pánbůh mění.