Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (do dotazníku ap.) co indicare(říci) dire qc(důvod ap.) addurre qcuvést příkladfare un esempio
  2. (do jistého stavu) mettere(v pokušení, omyl ap.) indurreuvést do rozpakůimbarazzare, mettere in imbarazzo, (zmást) lasciare perplesso/-auvést v omyl kohoindurre in errore q
  3. (nové dílo ap.) co presentare qc(zinscenovat též) mettere in scena qc
  4. (zavést nové ap.) co introdurre qc
  5. (na místo ap.) koho kam far entrare q dove
  6. (zprostředkovat vstup ap.) introdurre
  7. (knihu, přednášku ap.) introdurre
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho insediare q

Vyskytuje se v

chod: mettere qc in moto, avviare qcuvést do chodu co

míra: correggere qc, objasněním mettere qc in chiarouvést co na správnou míru

omyl: indurre in errore q, trarre in inganno quvést v omyl

pokud: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionepokud není uvedeno jinak

provoz: mettere in funzione, far funzionare qcuvést co do provozu

příklad: dare a q un esempio di qcuvést komu příklad čeho

původní: riportare qc allo stato originalevrátit/uvést co do původního stavu

rozpaky: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

úžas: stupire q, sbalordire qpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas

známost: rendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qcuvést co ve známost

závěrem: In conclusione vorrei dire, che ...Závěrem bych rád uvedl, že ...

pravý: objasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qcuvést co na pravou míru

var: portare a bollore, far bollire qcuvést co do varu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

esempio: dare/fare un esempiouvést příklad

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

funzionare: far funzionare qcuvést do provozu co

funzione: mettere in funzioneuvést do chodu/provozu zapnutím ap.

imbarazzo: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

indurre: indurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

introdurre: introdurre q in societàuvést koho do společnosti

lanciare: lanciare un nuovo marchiouvést (na trh) novou značku

moto: mettere in motouvést do chodu i přen.

pratica: mettere qc in praticauvést do praxe, uskutečnit

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

scena: mettere in scena qcuvést na scénu představení, (z)inscenovat

scompigliare: scompigliare le idee di qzmást, uvést ve zmatek koho

stallo: přen., zast. mettere q in stalloinaugurovat koho, uvést koho do úřadu

tara: přen. fare la tara a qcusměrnit, uvést na pravou míru co

trarre: trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.

uvést: fare un esempiouvést příklad