Hlavní obsah

semplice

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. jednoduchý, prostý, snadný, lehkýcibo sempliceprosté jídlo
  2. upřímný, bezelstnýuomo sempliceupřímný člověk
  3. prostý, holý, pouhý ve významu jen to a nic jinéhoQuesta è la pura e semplice verità.To není nic jiného než holá pravda.Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.
  4. jednoduchý protiklad ke zdvojený, dvojitý
  5. prostý časpresente semplicepřítomný čas prostý

Vyskytuje se v

accomandita: (società in) accomandita (semplice)komanditní společnost

cane: non un caneani noha, vůbec nikdo

casino: un casinodi qc fůra, hromada, hafo čeho velké množství, šíleně, děsně hodně

cavolo: non un cavoloani trošku/ň/za mák/zbla/prd, houby, vůbec nic pouze se záporem

cazzo: (non) un cazzo(ani) hovno, kurva ne... vůbec nic

colazione: (prima) colazionesnídaně

a: una lettera a un amicodopis příteli

abbraccio: Un abbraccio!Objímám tě! na konci dopisu

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

abolire: abolire una leggezrušit zákon

aborto: avere un aborto (spontaneo)potratit

accendere: accendere un'ipotecazřídit hypotéku

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

accordare: accordare un permessoudělit/poskytnout povolení

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

addebito: muovere un addebito a qobvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komu

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adottare: adottare un atteggiamentozaujmout stanovisko

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affilare: affilare una matitaořezat tužku

affronto: fare un affronto a qurazit koho

ai: ai primipočátkem, zpočátku

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allestimento: allestimento di un'automobilevýbava auta

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allungare: allungare un vestitoprodloužit šaty

altezza: altezza di un montevýška hory

altro: un'altra volta(někdy) jindy

alzata: un'alzata di spallepokrčení ramen(y)

ancora: ancora una voltaještě jednou

animale: allevare un animalechovat zvíře

anno: di qui a un annoode dneška za rok

annullare: annullare un appuntamentoodřeknout/zrušit schůzku

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

appello: in primo appellov řádném termínu

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

appioppare: appioppare un ceffone a qvlepit facku komu

appuntamento: fissare un appuntamento con qdomluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.

appuntare: appuntare una matitanaostřit/ořezat tužku

appunto: prendere un appuntoudělat si poznámku

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

argomento: sollevare un argomentonadnést téma

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

arrabbiatura: prendersi un'arrabbiaturarozčílit se, rozzuřit se

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

arrestare: arrestare un'epidemiazastavit epidemii

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

arrotolare: arrotolare una sigarettaubalit cigaretu

ascoltare: ascoltare un testimonevyslechnout svědka

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

attaccare: attaccare con uno spillopřišpendlit, sešpendlit

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

attestazione: rilasciare un'attestazione di qcvystavit potvrzení o čem

attimo: in un attimovmžiku

atto: un giovane atto alle armimladík schopný vojenské služby

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

avanti: un anno avantio rok dříve

avanzare: avanzare una richiestavznést požadavek, předložit žádost

avviare: avviare un negoziorozjet obchod

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

bagliore: bagliore di un sorrisonáznak úsměvu

baleno: in un balenov okamžiku, v okamžení, mrknutím oka

bambino: aspettare un bambinočekat dítě

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bandire: bandire un concorsovypsat konkurz

baricentro: geom. baricentro di un triangologeometrický střed trojúhelníku

accidente: non un accidente(vůbec) nic, ani ň, ani šajna